Toezicht

Pensioenfonds PGB heeft één interne toezichthouder en 3 externe toezichthouders; De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Intern toezicht

De raad van toezicht bestaat uit 2 leden en houdt toezicht op het beleid van het bestuur, de uitvoering van de strategie en de algemene gang van zaken binnen het pensioenfonds. Hoe gaan wij bijvoorbeeld om met risico’s? Is er sprake van een evenwichtige belangenafweging door het bestuur? En hoe wordt het vermogen belegd? De raad keurt ook belangrijke bestuursbesluiten goed, zoals het jaarverslag, de vergoedingen voor bestuursleden en de aansluiting van nieuwe werkgevers. Je leest hieronder wie in onze raad van toezicht zitten en hoe zij tegen hun taak als toezichthouder aankijken.

Wie zitten er in de raad van toezicht?

Han Noten

Han Noten is voorzitter van de raad van toezicht.
Han Noten is lid van de raad van toezicht sinds 2019.

'Een pensioen is letterlijk iets van lange duur. De periode dat je pensioen opbouwt en een uitkering krijgt, kan zomaar een halve eeuw duren. Zorgvuldige afwegingen door de tijd heen, daar wil ik aan bijdragen.'

Marièle Poot

Marièle Poot is lid van de raad van toezicht sinds 2022. Haar aandachtsgebieden zijn: administratieve organisatie en interne controle, uitbesteding en communicatie.

‘We staan aan de vooravond van een grote verandering in ons pensioenstelsel. Dit betekent dat Pensioenfonds PGB haar deelnemers en werkgevers moet voorbereiden op en begeleiden in wat dit voor hen betekent. Dat doet PGB door nu, voor, tijdens en na de transitie zorgvuldig te administreren en daarover steeds begrijpelijk te communiceren. Vanuit mijn rol kijk ik of de beslissingen die het bestuur neemt hieraan bijdragen.’

Paul Loven

Paul Loven is lid van de raad van toezicht sinds maart 2024. Zijn aandachtsgebieden zijn balans-  en risicomanagement, beleggingsbeleid en vermogensbeheer.

'Ik heb veel zin in deze toezichthoudende rol bij Pensioenfonds PGB. Ik zie het als mijn taak om het bestuur met raad terzijde te staan, soms ook eens goed ‘tegen’ te denken en de blik van buiten naar binnen te richten. En dit alles met als doel om het beste pensioenresultaat voor de deelnemers te realiseren. Daar span ik mij graag voor in.'

In het jaarverslag lees je meer over de verantwoording van de raad van toezicht.  

Extern toezicht

Net als andere pensioenfondsen hebben we 3 externe toezichthouders:

  • De Nederlandsche Bank (DNB)
  • Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  • Autoriteit Persoonsgegevens (AP)