Privacyverklaring Pensioenfonds PGB

Stichting Pensioenfonds PGB (“Pensioenfonds PGB”) verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens om de pensioenregelingen uit te kunnen voeren. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) bevat regels voor de verwerking en de bescherming van uw persoonsgegevens.

Pensioenfonds PGB respecteert jouw privacy en zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG worden verwerkt. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt, wat er met jouw persoonsgegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

Welke persoonsgegevens worden door Pensioenfonds PGB verwerkt? 
Afhankelijk van jouw situatie verwerkt Pensioenfonds PGB de volgende persoonsgegevens als je:

 • deelneemt aan een pensioenregeling bij Pensioenfonds PGB:
  Normale persoonsgegevens: voorletters en achternaam, geboortedatum, email adres, telefoonnummer, geboortedatum, adresgegevens, pensioennummer, persoonsgegevens over (eventuele) kinderen en huidige en voormalige partner(s);
  Bijzondere persoonsgegevens: Burgerservicenummer, burgerlijke staat, nationaliteit, geslacht, verschillende financiële gegevens (zoals IBAN-nummer), huidige en voormalige werkgever(s), duur dienstverband, salarisgegevens, pensioenaanspraken en - uitkeringen, indicatie gemoedsbezwaard, gegevens over arbeidsongeschiktheid;
 • contact met Pensioenfonds PGB opneemt: gegevens die je verstrekt in e-mails en telefonisch contact, audio-opnamen en contactgegevens zoals voorletters en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres;
 • inlogt op het deelnemersportaal van Pensioenfonds PGB: voorletters en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, jouw activiteiten op het deelnemersportaal en voorkeurstaal;
 • de website van Pensioenfonds PGB bezoekt: IP-adres, type en gegevens over jouw activiteiten op de website van Pensioenfonds PGB. Pensioenfonds PGB maakt gebruik van cookies bij bezoek aan de website van Pensioenfonds PGB. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring;
 • Als je gebruik maakt van de beleggingskeuze adviestool van Pensioenfonds PGB: achternaam, geboortedatum, geslacht, taalkeuze, keuze voor vast of variabel pensioen, gegevens betreffende jouw risicohouding en gekozen beleggingsprofiel.

Voor welke doeleinden verwerkt Pensioenfonds PGB jouw persoonsgegevens? 
Pensioenfonds PGB is wettelijk verplicht om de pensioenregelingen uit te voeren. Pensioenfonds PGB verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor het:

 • nakomen van wettelijke verplichtingen op grond van pensioenwetgeving;
 • zorgdragen voor een juiste pensioenopbouw en pensioenadministratie;
 • beleggen van gestorte kapitalen (DC) volgens de doorgegeven risicoprofielen;
 • goed en volledig vaststellen en uitkeren van pensioenaanspraken;
 • berekenen van de te bereiken pensioenaanspraken (prognoses) en pensioenplanning;
 • berekenen en innen van pensioenpremies;
 • invullen van het nationale pensioenregister;
 • behandelen van klachten en geschillen;
 • verrichten van onderzoeken;
 • communiceren met je via verschillende kanalen;
 • verbeteren van de dienstverlening van Pensioenfonds PGB.

Op welke rechtsgronden baseert Pensioenfonds PGB de verwerking van jouw persoonsgegevens?
De verwerking van jouw persoonsgegevens baseert Pensioenfonds PGB op de rechtsgronden:

 • wettelijke verplichtingen op grond van pensioenwetgeving; en
 • de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van jou en van Pensioenfonds PGB.

Van wie ontvangt Pensioenfonds PGB jouw persoonsgegevens?
Je verstrekt zelf persoonsgegevens aan Pensioenfonds PGB. Afhankelijk van jouw situatie, ontvangt Pensioenfonds PGB daarnaast van de volgende partijen jouw persoonsgegevens:

 • huidige en voormalige werkgever(s);
 • Basisregistratie Personen (“BRP”);
 • Kamer van koophandel (“KvK”);
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (“UWV”);
 • pensioenadministratiekantoren en overige tussenpersonen;
 • pensioenverzekeraars;
 • andere pensioenfondsen en pensioenuitvoerders.

Met wie deelt Pensioenfonds PGB jouw persoonsgegevens?
Als de verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van bovenstaande doeleinden, stelt Pensioenfonds PGB jouw persoonsgegevens aan deze derden ter beschikking onder de door Pensioenfonds PGB opgestelde voorwaarden en in overeenstemming met de AVG.

De uitvoering van de pensioenadministratie heeft Pensioenfonds PGB uitbesteed aan PGB Pensioendiensten B.V. (“PGB Pensioendiensten”). PGB Pensioendiensten beschikt voor de uitvoering van de pensioenadministratie over jouw persoonsgegevens. Pensioenfonds PGB en PGB Pensioendiensten hebben een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerking en de bescherming van jouw persoonsgegevens is geregeld. Om de pensioenadministratie van Pensioenfonds PGB goed uit te kunnen voeren, schakelt PGB Pensioendiensten partijen in die toegang tot jouw persoonsgegevens kunnen krijgen. In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van uitwisseling van persoonsgegevens, maakt het pensioenfonds afspraken over de eisen waaraan de gegevensuitwisseling moet voldoen.
De overige partijen waarmee jouw persoonsgegevens gedeeld kunnen worden, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

 • leveranciers, o.a. IT (security);
 • Nationaal Pensioenregister;
 • communicatie- en onderzoeksbureaus;
 • drukkerijen;
 • huidige en voormalige werkgever(s);
 • accountants en adviseurs;
 • geschillencommissie;
 • toezichthouders;
 • UWV;
 • CAK
 • pensioenverzekeraars;
 • belastingdienst;
 • incassopartijen;
 • archivarissen.

Hoe lang bewaart Pensioenfonds PGB jouw persoonsgegevens?
Pensioenfonds PGB bewaart onder meer jouw persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de pensioenregeling. Pensioenfonds PGB bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de bovenstaande doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij Pensioenfonds PGB wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren (bijvoorbeeld op grond van pensioenwetgeving en fiscale wetgeving).

Pensioenfonds PGB heeft verschillende bewaartermijnen vastgesteld en gedocumenteerd in een bewaartermijnenbeleid. Voor meer informatie over bewaartermijnen kun je contact met ons op nemen.

Hoe beveiligt Pensioenfonds PGB jouw persoonsgegevens?
Pensioenfonds PGB gaat uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Pensioenfonds PGB neemt voortdurend passende maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en overig ongeoorloofd gebruik ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen.

Welke rechten heb je onder de AVG?

Volgens de AVG heb je diverse rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • recht van inzage van persoonsgegevens: je hebt het recht op inzage in jouw persoonsgegevens en op informatie over op welke wijze de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • recht op correctie van persoonsgegevens: je hebt het recht om onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens te laten wijzigen;
 • recht op verwijdering (gegevenswissing): in specifieke situaties heb je het recht om jouw persoonsgegevens te laten wissen, tenzij een wettelijke plicht geldt om deze persoonsgegevens te bewaren;
 •  recht op beperking van de verwerking: in specifieke situaties heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te laten stoppen, met uitzondering van de opslag van jouw persoonsgegevens;
 • recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (dataportabiliteit); in specifieke situaties heb je het recht om bepaalde persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar en vrij uitwisselbaar formaat te verkrijgen en die aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te sturen.
 • recht van bezwaar: in specifieke situaties heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te laten stoppen.

Wil je een beroep doen op jouw rechten onder de AVG, dan kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar ks@pensioenfondspgb.nl, het online klantcontact formulier in te vullen of door een brief te sturen naar Pensioenfonds PGB, afdeling Klantenservice, Postbus 2311, 1180 EH te Amstelveen. Pensioenfonds PGB zal binnen de gestelde wettelijke termijn[1] reageren op jouw beroep op je rechten onder de AVG.

[1] Uiterlijk binnen een maand en met een goede motivatie voor verlenging van de termijn binnen 3 maanden.

Kun je een klacht indienen? 
Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) als je van mening bent dat Pensioenfonds PGB jouw persoonsgegevens (heeft) verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving, waaronder de AVG.

Functionaris voor de Gegevensbescherming 
Pensioenfonds PGB en PGB Pensioendiensten hebben  een Functionaris voor de Gegevensbescherming (“FG”) aangesteld.

De FG van Pensioenfonds PGB en PGB Pensioendiensten ziet toe op de naleving van de AVG en de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Jouw eerste contactmogelijkheid voor vragen is de klantenservice via ks@pensioenfondspgb.nl. Als de klantenservice jouw vraag niet afdoende kan beantwoorden, kun je contact opnemen met de FG door een e-mail te sturen naar fg@pgbpensioendiensten.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Pensioenfonds PGB. Wij zullen je informeren als er sprake is van een wijziging van de privacyverklaring. De meest recente versie van deze Privacyverklaring staat bovendien voortdurend gepubliceerd op onze website.
 
Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 15 juli 2023.

Cookie verklaring

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt meegestuurd als je een pagina op deze website bezoekt. Via jouw internetbrowser (zoals Internet Explorer, Chrome en Edge) wordt de cookie op jouw computer, tablet of mobiele telefoon opgeslagen. Cookies zijn onschadelijk voor jouw computer, tablet of mobiele telefoon en de bestanden die daarop staan.

Welke cookies wij gebruiken en waarom
We gebruiken 2 soorten cookies:

 • Functionele cookies
  Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website en onthouden persoonlijke instellingen en voorkeuren van onze bezoekers. Daardoor functioneert de website beter bij een volgend bezoek aan de website.

 • Analytische cookies
  Via Google Analytics verzamelen we anonieme gegevens over het bezoekgedrag van deze site. Dat geeft ons bijvoorbeeld inzicht in de hoeveelheid bezoekers en op welke onderdelen wij de website kunnen verbeteren.

 • Local storage
  Soms worden gegevens niet opgeslagen in een cookie bij Pensioenfonds PGB, maar in de opslag van de browser (‘local storage’) die jij gebruikt.

  Dit geeft ons anonieme informatie over jouw bezoek aan de websites van Pensioenfonds PGB. Hierdoor kunnen wij, tijdens je bezoek, af en toe vragen wat je van de bezochte pagina’s op onze website vindt en of je de informatie vond die je zocht.

  Deze informatie helpt ons om de website gebruikersvriendelijker maken. Met ‘local storage’ bepaal jijzelf hoe lang de gegevens mogen worden bewaard, want dit kun je bepalen met de instellingen van je browser.

Daarnaast maken wij gebruik van Microsoft Clarity om heatmaps en recordings van bezoeken vast te leggen. Om deze informatie te meten, plaatst Microsoft een cookie op de website. De informatie wordt m.b.v. pseudo-anonieme persoonsgegevens opgeslagen (2). De door Microsoft verzamelde gegevens worden door Microsoft opgeslagen en verwerkt. In het privacybeleid van Microsoft kunt u meer informatie vinden over hoe zij met jouw gegevens omgaan. Wij analyseren in Microsoft Clarity de heatmaps en recordings om het gebruik van de website te verbeteren. De data worden maximaal 1 jaar opgeslagen.

(2) Met pseudonimiseren worden persoonsgegevens getransformeerd in een dataset die niet meer direct herleidbaar is tot een persoon.

De gegevens die wij via onze cookies verzamelen zijn pseudo-anoniem. De unieke internetadressen (IP-adres) van onze gebruikers zijn maar deels zichtbaar voor ons en daardoor niet herleidbaar tot een persoon.

De door ons verzamelde gegevens worden alleen door ons (Pensioenfonds PGB) gebruikt en met niemand gedeeld. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

Je kunt cookies uitzetten
Door onze website te gebruiken, accepteer je onze cookies. Wil je geen cookies op jouw computer, tablet of mobiele telefoon? In de instellingen van jouw browser kunt je ze uitzetten. Je kunt daar ook eerder geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 15 juli 2023

Wil je de cookies aanpassen voor deze website?

Je kunt cookies uitzetten
Door onze website te gebruiken, accepteer je onze cookies. Wil je geen cookies op jouw computer, tablet of mobiele telefoon? Dan kun je jouw cookie instellingen aanpassen.