Ons bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregelingen. Het bestuur gaat ook over de financiële boekhouding van het fonds, de hoogte van de pensioenpremie, het verhogen of verlagen van de pensioenen en de manier waarop het vermogen wordt belegd. Hoe de pensioenregelingen eruitzien, beslissen de sociale partners.

Wie zitten er in ons bestuur?

Het bestuur bestaat uit 7 leden:

 • 2 vertegenwoordigers van de werkgevers
 • 2 vertegenwoordigers van de werknemers
 • 1 vertegenwoordiger van de gepensioneerden
 • 2 onafhankelijk bestuursleden

Je ziet hieronder wie nu in het bestuur zitten, wat ze doen en wat ze belangrijk vinden. 

Jochem Dijckmeester

Jochem Dijckmeester is de voorzitter van het bestuur.
Jochem is lid van het bestuur sinds 2016.

'Waar het de komende jaren om gaat, is dat we het nieuwe pensioenstelsel op een evenwichtige manier weten in te voeren, samen met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioenontvangers. Het is daarbij belangrijk dat we zichtbaar opkomen voor de belangen van onze deelnemers. En dat we pensioen helder weten uit te leggen. Dat is waar we voor staan' 

Hans Kamps

Hans Kamps is de vicevoorzitter van het bestuur en vertegenwoordigt de werkgevers. Ook is hij voorzitter van de commissie risk en audit.
Hans is lid van het bestuur sinds 2021.

'Pensioen moet goed geregeld zijn. Verder verlagen van de kosten per deelnemer blijft één van onze prioriteiten, zeker voor mij in mijn bestuursrol. Dat is namelijk in het belang van alle deelnemers.'

Anne Kock-de Kreuk

Anne Kock-de Kreuk is voorzitter van de commissie balansbeheer. Anne is lid van het bestuur sinds 2023.

'Het pensioen moet aansluiten bij de wensen van de deelnemers en werkgevers, net als de beleggingen die zorgen voor pensioenuitkeringen nu en in de toekomst. Beleggingen moeten niet te risicovol zijn, maar wel voldoende opleveren. We willen dat beleggingen zo min mogelijk schade toebrengen aan onze wereld en waar mogelijk een positieve bijdrage leveren! Wij zorgen daarvoor en leggen ook uit hoe we dat doen.'

Edwin de Jong

Edwin de Jong zit in het bestuur namens de werkgevers en is voorzitter van de commissie pensioenbeheer.
Edwin is lid van het bestuur sinds 2021.

'Het leuke aan pensioen is dat iedere keer dat je net denkt dat het allemaal klaar en geregeld is, er nieuwe wetgeving komt en je weer flink kan en moet bijsturen.'

Frans van de Veen

Frans van de Veen is bestuurslid namens de werknemers en lid van de commissie balansbeheer.
Frans is lid van het bestuur sinds 2022.

'Je pensioen is bedoeld om later dingen van te kunnen kopen. Het gaat niet alleen om de euro’s, ook om de wereld waarin je dat doet. Wat je daarin concreet wil bereiken. Dat kun je niet los van de werkgevers en werknemers in de aangesloten sectoren bedenken. Waar willen we naartoe, bijvoorbeeld in de chemie of kunststofindustrie? En welke bedrijven zijn goed voorbereid op de veranderingen die op ons af komen? Daar praat je samen over.'

Tim van Dijk

Tim van Dijk is bestuurslid namens de werknemers en lid van de commissie pensioenbeheer.
Tim is lid van het bestuur sinds december 2022.

'Nederland is op weg naar een nieuw pensioenstelsel en dat leidt tot grote veranderingen. Pensioenfonds PGB staat hierdoor aan de vooravond van een complexe transitie. Het is de kunst om in deze tijd van verandering kansen te benutten om kosten te verlagen, complexiteit te verkleinen en vertrouwen te vergroten. Als bestuur moeten we onze besluiten op een begrijpelijke manier kunnen uitleggen. Dat is soms best een uitdaging, maar we zijn het aan onze deelnemers, pensioenontvangers en werkgevers verplicht.'

Ronald Heijn

Ronald Heijn is vicevoorzitter van het bestuur namens de gepensioneerden. Hij houdt zich onder andere bezig met propositiemanagement.
Ronald is lid van het bestuur sinds 2020.

'We werken om ervoor te zorgen dat onze deelnemers een aanvullend pensioen boven op de AOW kunnen krijgen. Daarmee bieden wij houvast bij het inkomen van heel veel mensen wanneer ze met pensioen zijn.'

Ondersteuning Bestuur

Het bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau en verschillende bestuurscommissies.

 • Bestuursbureau

  Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur. De secretarissen en adviseurs in dit team helpen het bestuur en andere bestuursorganen bij de uitvoering van hun taken. Denk daarbij aan het voorbereiden van vergaderingen en (het organiseren van) advisering over het beleid.

  Het bestuur vergadert ongeveer een keer per maand over beleidskwesties en rapportages en buigt zich daarnaast een keer per maand over meer strategische dossiers, zoals het toekomstige pensioenstelsel of innovatie van producten en systemen. Onderwerpen worden meestal inhoudelijk voorbereid via vaste commissies en/of tijdelijke werkgroepen zodat het bestuur snel en adequaat een besluit kan nemen.

 • Commissie balansbeheer

  De commissie balansbeheer adviseert het bestuur over strategisch balansbeheer en beleggingsbeleid, duurzaam beleggen, beleggingsstrategieën en -keuzes en de omgang met beleggingsrisico’s. Daarnaast kan de commissie zelf besluiten nemen, als dat past in het beleid en het bestuur daarvoor vooraf de ruimte heeft gegeven.

 • Commissie pensioenbeheer

  De commissie pensioenbeheer adviseert het bestuur over het pensioenbeheerbeleid, vertaalt het beleid naar een uitvoeringsopdracht en monitort de pensioenuitvoering. Daarnaast bewaakt de commissie een aantal strategische doelen van het pensioenfonds, met name op het punt van communicatie, dienstverlening, productvernieuwing en relatiebeheer.

 • Commissie risk en audit

  De commissie risk en audit houdt toezicht op de risicobeheersing van het pensioenfonds. Dat doet de commissie door de risico- en controlesystemen te monitoren, risicoanalyses te laten uitvoeren en het bestuur te adviseren over aanpassingen van het risicobeleid. Ook houdt de commissie toezicht op de financiële verslaggeving, de beheersing van de bedrijfsvoering en de interne cultuur.

Gedragscode

Onze bestuurders hebben een gedragscode ondertekend waar ze zich aan moeten houden.

Vergoeding bestuursleden

Bestuursleden krijgen een vergoeding voor hun werk. De vergoeding bedraagt vanaf 2023 90% van de Wet normering topinkomens. Bij een fulltime werkweek is dat in 2023: € 200.700. De voorzitter van het bestuur werkt gemiddeld 4 dagen per week. De andere bestuursleden gemiddeld 2,5 dag per week. Daarom geldt voor de bestuursvoorzitter een factor van 0,8 (2023: € 160.560) en voor de andere bestuursleden factor 0,5 (2023: € 100.350).

Sommige bestuursleden zijn in dienst van de organisatie die hen voorgedragen heeft. In dat geval is de vergoeding bestemd voor de voordragende instantie. Die maakt dan zelf afspraken met het bestuurslid over de beloning.

Pensioenfonds PGB voert een beloningsbeleid dat niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico’s (waaronder duurzaamheidsrisico’s) dan voor het fonds aanvaardbaar is. Dit is overeenkomstig de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector, de Pensioenwet, het Besluit uitvoering Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen.