Ons bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregelingen. Het bestuur gaat ook over de financiële boekhouding van het fonds, de hoogte van de pensioenpremie, het verhogen of verlagen van de pensioenen en de manier waarop het vermogen wordt belegd. Hoe de pensioenregelingen eruitzien, beslissen de sociale partners.

Wie zitten er in ons bestuur?

Het bestuur bestaat uit 10 leden:

 • 3 vertegenwoordigers van de werkgevers
 • 3 vertegenwoordigers van de werknemers
 • 2 vertegenwoordigers van de gepensioneerden
 • 2 onafhankelijke bestuursleden

Je ziet hieronder wie nu in het bestuur zitten, wat ze doen en wat ze belangrijk vinden:

Jochem Dijckmeester

Jochem Dijckmeester is de voorzitter van het bestuur en leidt projecten over het nieuwe pensioenstelsel en de governance.
Lid van het bestuur sinds 2016.

'Waar het de komende jaren om gaat, is dat we het nieuwe pensioenstelsel op een evenwichtige manier weten in te voeren, samen met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioenontvangers. Het is daarbij belangrijk dat we zichtbaar opkomen voor de belangen van onze deelnemers. En dat we pensioen helder weten uit te leggen. Dat is waar we voor staan'

Hans Kamps

Hans Kamps is de vicevoorzitter van het bestuur en voorzitter van de commissie audit.
Lid van het bestuur sinds 2021.

'Pensioen moet goed geregeld zijn. Verder verlagen van de kosten per deelnemer blijft één van onze prioriteiten, zeker voor mij in mijn bestuursrol. Dat is namelijk in het belang van alle deelnemers.'

Edwin de Jong

Edwin de Jong is voorzitter van de commissie pensioenbeheer.
Edwin is lid van het bestuur sinds 2021.

'Het leuke aan pensioen is dat iedere keer dat je net denkt dat het allemaal klaar en geregeld is, er nieuwe wetgeving komt en je weer flink kan en moet bijsturen.'

Rob Heerkens

Rob Heerkens is voorzitter van de commissie balansbeheer.
Rob is lid van het bestuur sinds 2011.

'Goed en verantwoord beleggen voor je pensioen is echt ingewikkeld en normaal alleen toegankelijk voor mensen met geld. Ik vind het mooi om dat voor iedereen te mogen doen. Vooral voor mensen met een klein pensioen. Met een innovatief beleggingsbeleid hebben we gemiddeld elk jaar net een beetje extra rendement. Op de lange termijn zorgt dat voor een beter pensioen.'

Maarten Janssen

Maarten Jansen is vast lid van de commissie pensioenbeheer en voorzitter van de klachtencommissie.
Maarten is lid van het bestuur sinds 2011.

'Pensioen is voor veel mensen een ver-van-mijn-bed-show. Maar het is ook een belangrijke arbeidsvoorwaarde en essentieel voor het inkomen van onze deelnemers. Het inkomen ‘van later’. Sociale partners gaan over de inhoud en Pensioenfonds PGB voert de regeling uit.

Dat vraagt om een goed samenspel, waarbij Pensioenfonds PGB verantwoordelijk is voor een goede en betrouwbare uitvoering, een verantwoord beleggingsbeleid en heldere communicatie. Aan dit alles lever ik graag mijn bijdrage.'

Frans van de Veen

Frans van de Veen is bestuurslid namens de werknemers.
Frans is lid van het bestuur sinds 2022.

'Je pensioen is bedoeld om later dingen van te kunnen kopen. Het gaat niet alleen om de euro’s, ook om de wereld waarin je dat doet. Wat je daarin concreet wil bereiken. Dat kun je niet los van de werkgevers en werknemers in de aangesloten sectoren bedenken. Waar willen we naartoe, bijvoorbeeld in de chemie of kunststofindustrie? En welke bedrijven zijn goed voorbereid op de veranderingen die op ons af komen? Daar praat je samen over.'

Ronald Heijn

Ronald Heijn leidt de werkgroep propositiemanagement.
Ronald is lid van het bestuur sinds 2020.

'We werken om ervoor te zorgen dat onze deelnemers een aanvullend pensioen boven op de AOW kunnen krijgen. Daarmee bieden wij houvast bij het inkomen van heel veel mensen wanneer ze met pensioen zijn.'

Ondersteuning Bestuur

Het bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau en verschillende bestuurscommissies.

 • Bestuursbureau

  Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur. De secretarissen en adviseurs in dit team helpen het bestuur en andere bestuursorganen bij de uitvoering van hun taken. Denk daarbij aan het voorbereiden van vergaderingen en (het organiseren van) advisering over het beleid.

  Het bestuur vergadert ongeveer een keer per maand over beleidskwesties en rapportages en buigt zich daarnaast een keer per maand over meer strategische dossiers, zoals het toekomstige pensioenstelsel of innovatie van producten en systemen. Onderwerpen worden meestal inhoudelijk voorbereid via vaste commissies en/of tijdelijke werkgroepen zodat het bestuur snel en adequaat een besluit kan nemen.

 • Commissie balansbeheer

  De commissie balansbeheer adviseert het bestuur over strategisch balansbeheer en beleggingsbeleid, maatschappelijk verantwoord beleggen, beleggingsstrategieën en -keuzes en de omgang met beleggingsrisico’s. Daarnaast kan de commissie zelf besluiten nemen, als dat past in het beleid en het bestuur daarvoor vooraf de ruimte heeft gegeven.

 • Commissie pensioenbeheer

  De commissie pensioenbeheer adviseert het bestuur over het pensioenbeheerbeleid, vertaalt het beleid naar een uitvoeringsopdracht en monitort de pensioenuitvoering. Daarnaast bewaakt de commissie een aantal strategische doelen van het pensioenfonds, met name op het punt van communicatie, dienstverlening, productvernieuwing en relatiebeheer.

 • Commissie risicobeheer

  De commissie risicobeheer houdt toezicht op de risicobeheersing van het pensioenfonds. Dat doet de commissie door de risico- en controlesystemen te monitoren, risicoanalyses te laten uitvoeren en het bestuur te adviseren over aanpassingen van het risicobeleid.

 • Commissie audit

  De commissie audit houdt toezicht op de financiële verslaggeving, de beheersing van de bedrijfsvoering en de interne cultuur.

Gedragscode

Onze bestuurders hebben een gedragscode ondertekend waar ze zich aan moeten houden.

Vergoeding bestuursleden

Bestuursleden krijgen een vergoeding voor hun werk. De dagvergoeding voor bestuurders bedraagt € 950. De tijdsbesteding per bestuurslid varieert van gemiddeld 1,5 tot 3,5 dagen per week. Sinds 2011 zijn de vergoedingen van de bestuursleden niet verhoogd.

Werkt een bestuurder voor een werkgevers- of werknemersorganisatie? Dan krijgt de bestuurder de vergoeding niet zelf. Het geld gaat dan naar de organisatie. Die maakt dan zelf afspraken met het bestuurslid over de beloning. Pensioenfonds PGB kent geen variabele beloningen en bonussen.

Pensioenfonds PGB voert een beloningsbeleid dat niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico’s (waaronder duurzaamheidsrisico’s) dan voor het fonds aanvaardbaar is. Dit is overeenkomstig de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector, de Pensioenwet, het Besluit uitvoering Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen.