Duurzaam beleggen

Pensioenfonds PGB is meer dan geld. Het is immers onze taak te zorgen voor een goed pensioen voor al onze deelnemers. Maar onze deelnemers willen daar ook van kunnen genieten in een sociale, schone en stabiele samenleving. Daarom beleggen we duurzaam: voor een goed pensioen in een leefbare samenleving.

Jaarverslag duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen is voor ons geen bijzaak meer
In 2023 hebben we ook onze beleggingsovertuigingen en onze risicobereidheid voor duurzaam beleggen opnieuw geformuleerd. In het kort komt het hierop neer: onze belangrijkste taak is om te zorgen voor een goed pensioen in een leefbare wereld. Daarom is duurzaam beleggen noodzakelijk, en geen bijzaak meer. Bij al onze beleggingen maken we een integrale afweging tussen rendement, risico, kosten én duurzaamheid.

 

Snel meer weten? Klik dan direct op één van de volgende onderwerpen

 

Ons duurzaam beleggingsbeleid

Duurzaam beleggen betekent voor ons dat we met onze beleggingen niet alleen rekening houden met rendement op de korte termijn maar ook aandacht besteden aan milieu en klimaat, arbeids- en mensenrechten en goed bestuur. Die factoren beïnvloeden de lange termijn waardecreatie van de bedrijven waarin we beleggen. Met de keuze van onze beleggingen oefenen we invloed uit op de wereld om ons heen. Hoewel die invloed bescheiden is, is het wel onze verantwoordelijkheid die invloed positief te gebruiken. 

We volgen een integrale aanpak. Dat betekent dat alle beleggingen worden beoordeeld aan de hand van rendement, duurzaamheid, risico’s en kosten.

Pensioenfonds PGB gebruikt daarbij 3 pijlers: beperken, versterken en benutten. Die vatten goed samen wat we met ons duurzaam beleggingsbeleid willen bereiken:

 1. Duurzaamheidsrisico’s beperken door beleggingen uit te sluiten die niet aan de minimaal gestelde eisen voldoen.
 2. De maatschappelijke verantwoordelijkheid en de beheersing van duurzaamheidsrisico’s versterken bij de bedrijven waarin we beleggen door actief aandeelhouderschap en kapitaalallocatie.
 3. Beleggingskansen benutten via doelgerichte impact-beleggingen.

Op deze manier dragen we als pensioenfonds bij aan een goed pensioen in een leefbare wereld.

Nieuwsgierig geworden? Lees dan ons duurzaam beleggingsbeleid. Bekijk ook ons jaarverslag over duurzaam beleggen. 

 • Beperken: uitsluiten van bedrijven

  Pensioenfonds PGB wil geen bedrijven of overheden financieren die niet voldoen aan onze eisen voor duurzaam beleggen. Dit sluit aan bij de ‘Tien Principes’ van de Verenigde Naties. En zo houden wij rekening met de wens van onze deelnemers. We beleggen bijvoorbeeld niet meer in tabaksfabrikanten, bedrijven die verboden wapens maken of verhandelen en bedrijven die kinderarbeid toestaan. Ook sluiten we onder andere bedrijven uit die nog teveel omzet halen uit thermische kolen, teerzand en schaliegas. Daarnaast beleggen we niet in bedrijven die op de geldende nationale en internationale sanctielijsten staan. Tot slot beleggen we niet in staatsbedrijven of overheidsleningen van landen die onvoldoende scoren op bestuurlijk, milieu of maatschappelijk vlak. 

  Hier vind je het meest recente overzicht van de bedrijven die zijn uitgesloten voor onze beleggingen.

 • Versterken: engagement en stemmen

  Pensioenfonds PGB gaat actief in gesprek met bedrijven waarin we beleggen. Of we stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. We geloven dat we op deze manier invloed kunnen uitoefenen op het maatschappelijk verantwoord gedrag van deze bedrijven. Omdat we in heel veel bedrijven beleggen, kunnen we die gesprekken en dat stemmen niet zelf doen. We werken hiervoor samen met een gespecialiseerd bureau: Columbia Threadneedle Investments (CTI).

  Wil je hier meer over weten? Bekijk dan de resultaten van de engagementactiviteiten. Of bekijk de engagementresultaten van voorgaande kwartalen onder het kopje belangrijke documenten.

  En bekijk ook onze stemtabel 2021. Hierin zie je hoe er in 2021 gestemd is door Pensioenfonds PGB.

 • Benutten: positieve impact

  Duurzaam beleggen gaat wat ons betreft verder dan geen schade willen toebrengen aan mens en milieu. Pensioenfonds PGB pakt kansen om bij te dragen aan een betere wereld. Hoe we dat doen?

  We hebben ons aangesloten bij het Sustainable Development Investments (SDI) Asset Owner Platform. Dit is een platform dat hoort bij de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Dit geeft inzicht in hoe groot de positieve impact van onze beleggingen echt is. De doelen zijn ondertekend door vrijwel alle landen in de wereld. Een van die doelen is bijvoorbeeld klimaatverandering tegengaan.

  Daarnaast beleggen we bewust een deel van het vermogen in duurzame obligaties. Dat kan betrekking hebben op klimaat of maatschappelijke doelen.

Samenwerkingen

Pensioenfonds PGB heeft als missie om te zorgen voor ‘een goed pensioen in een leefbare wereld’. Dat kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met anderen. Bijvoorbeeld, via het IMVB-convenant dat we hebben ondertekend. Ook zijn we lid van VBDO en UNPRI. Ook zijn we aangesloten bij verschillende (internationale) initiatieven zoals het Commitment Klimaatakkoord van de Pensioenfederatie. En we zijn supporter van de 'Task force on Climate-related Financial Disclosures’ (TCFD) en Climate action 100+. Zo werken we samen aan een betere wereld.

Wet- en regelgeving

Pensioenfonds PGB houdt zich aan nationale en internationale wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de sanctielijsten vanuit Nederland, de Europese Unie en de Verenigde Naties. Maar ook aan de Europese verordening met betrekking tot informatieverschaffing die sinds maart 2021 van kracht is. De zogenoemde SFDR.

De SFDR sluit aan op onze wens om helder en transparant te communiceren over ons beleggingsbeleid en de resultaten. Voor meer informatie verwijzen we graag door naar onderstaande SFDR-publicaties.

Klimaatplan

We willen dat onze deelnemers kunnen genieten van een goed pensioen in een leefbare wereld. Dat kan alleen als er de komende jaren een drastische reductie van CO2-uitstoot plaatsvindt.

Om hieraan bij te dragen, hebben we in 2021 het Commitment Klimaatakkoord ondertekend en beloofd om:

 1. Het CO2-gehalte van de relevante beleggingen te meten;
 2. In 2022 met een actieplan te komen.

Ons klimaatplan is opgesteld volgens de leidraad van de Pensioenfederatie. Onze belangrijkste klimaatdoelstelling op de korte termijn: de CO2-voetafdruk van onze beleggingen uiterlijk eind 2030 halveren. Of sneller als het kan.