Pensioenpremie in 2023 ongewijzigd op 28%

De premie voor de basisregelingen bij Pensioenfonds PGB verandert komend jaar niet en blijft 28%. Dat heeft het bestuur besloten na raadpleging van het verantwoordingsorgaan. Van deze premie leiden wij de premie af die voor de verschillende werkgevers en sectoren geldt. Voor premieregelingen is dit niet van toepassing.

14 november 2022

Stabiliteit en evenwichtigheid voor langere periode
Elk jaar stelt het bestuur vast welke premie betaald moet worden voor de pensioenregelingen. Eerder dit jaar keek het bestuur opnieuw naar het vorig jaar aangekondigde voornemen om de premie voor 2023 niet te verhogen. Daarbij was van belang dat dit evenwichtig zou uitpakken voor de verschillende groepen belanghebbenden. Ook keek het bestuur naar de (verbeterde) financiële situatie van het fonds en de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij de vaststelling van de premie zijn stabiliteit en evenwichtigheid voor langere tijd belangrijke uitgangspunten.

Rust is belangrijk in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel
Het bestuur realiseerde zich al in 2021 dat er rust nodig is ten aanzien van de kostprijs van de pensioenregeling. Dat speelt des te meer nu we op weg zijn naar een nieuw pensioenstelsel. De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is in behandeling in de Tweede Kamer en wordt naar alle waarschijnlijkheid komend jaar in de Eerste Kamer behandeld. Vorig jaar besloot het bestuur al de premie bij voorkeur gelijk te houden tot de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Tenzij het bestuur dat niet nodig of niet verantwoord vindt. Daarbij werd meegewogen dat de rente laag was door het beleid van de Centrale Banken.

Premie nu precies goed
In de loop van 2022 is de rente aanzienlijk gestegen. Hierdoor ontstond vanzelf de door het bestuur gewenste balans tussen premie en kosten van nieuwe pensioenopbouw. Deze is nu in lijn met de verhouding tussen de beleggingen van het fonds ten opzichte van de verplichtingen.

Verantwoordingsorgaan adviseert positief
In de afgelopen weken besprak het bestuur het voornemen om de premie voor 2023 gelijk te houden met het verantwoordingsorgaan. Ook is opnieuw getoetst of het gelijk houden van de premie past binnen het beleid en aansluit bij de actuele economische ontwikkelingen, de rentestand en de wettelijke regels. Op basis daarvan heeft het bestuur - na een positief advies van het verantwoordingsorgaan - het besluit genomen.

Vooruitblik naar premie voor 2024
Het bestuur heeft ook alvast verkennend gekeken naar de premie voor 2024. Als de (economische) omstandigheden niet substantieel afwijken, dan is het de verwachting dat de premie voor 2024 opnieuw gelijk kan blijven. Na de zomer van 2023 kijkt het bestuur of deze verwachting nog past bij de omstandigheden van dat moment. In oktober 2023 neemt het bestuur een besluit voor de premie in 2024. 

Verhoging van de pensioenen (indexatie)
In de gesprekken tussen het bestuur en het verantwoordingsorgaan is ook gekeken naar de samenhang tussen premie, pensioenopbouw en indexatie (het verhogen van pensioen om prijsstijgingen te compenseren). Het bestuur vindt een verhoging een belangrijk middel om te zorgen voor behoud van koopkracht van pensioen. Zowel voor pensioenontvangers als voor deelnemers die pensioen opbouwen of bij ons hebben staan. Hoeveel Pensioenfonds PGB de pensioenen per komend jaar kan verhogen, is nog niet bekend. Daarover besluit het bestuur in december of januari op basis van de financiële situatie op dat moment. Belangrijk is dat een verhoging eerlijk uitpakt voor alle generaties die bij ons pensioen opbouwen, krijgen of hebben staan.

 • Ben je werkgever? Dan lees je hier wat het besluit over de premie voor jou betekent

  De basispremie is gebaseerd op de DB-basispensioenregeling (basismiddelloonregeling). Heb je een afwijkende middelloonregeling? Dan geldt voor jou een andere premie. Deze premie is afgeleid van de basispensioenregeling. Uiterlijk in december 2022 informeren wij je over de definitieve premie voor jouw organisatie. Ook al blijft de basispremie gelijk, jouw eigen premie kan wel enige verandering ondergaan, afhankelijk van de gemaakte afspraken daarover. Heb je een beschikbare premieregeling? Ook dan krijg je een brief van ons over de nieuwe premie.

  Als jouw pensioenregeling verandert, horen wij dit graag uiterlijk 15 december van jou. Dan kunnen wij de verandering in jouw pensioenregeling en de premie op tijd voor je verwerken.

  Heb je een bedrijfstakpensioenregeling?

  Heb je een bedrijfstakpensioenregeling in groothandel agrarische voedselvoorziening, grafimedia en reprografie, kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf, kunststof-, rubber- en lijmindustrie, reisbranche of verf- en drukinktindustrie? Of is jouw regeling hiervan afgeleid? Dan krijg je van ons uiterlijk in december een brief met informatie over de premie en pensioenopbouw. Ook publiceren we de nieuwe kerncijfers en premiegegevens per bedrijfstak op de website.

  Heb je een bedrijfstakpensioenregeling in zeevisserij of groothandel in bloemen en planten? Dan heb je bij ons een beschikbare premieregeling. In dat geval krijg je van ons uiterlijk in december een brief met informatie over de premie en de opbouw van het kapitaal. Ook publiceren we de nieuwe kerncijfers en premiegegevens per bedrijfstak op de website.

   

  Heb je vragen?
  Neem dan contact op met onze werkgeversdesk. Je kunt ons bellen op 020 541 83 00 of mailen naar relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl.