Het nieuwe pensioenstelsel: informatie voor werkgevers

Hallo, ik ben Paul. Ik heb het pensioen voor mijn werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds PGB. Ik wil graag weten wat de veranderingen in het pensioenstelsel betekenen voor mij en mijn werknemers. Daarom zorg ik ervoor dat ik zoveel mogelijk informatie verzamel, zodat ik weet wat mij te wachten staat. Ik deel mijn kennis graag met andere werkgevers die aangesloten zijn bij Pensioenfonds PGB.

Wat staat er in het concept wetsvoorstel?

Op 16 december 2020 is er een concept wetsvoorstel gepubliceerd. Hierin staan de volgende 6 onderwerpen:

 1. Nieuwe pensioencontracten: pensioenvermogen in plaats van een pensioenaanspraak 
  Er zijn straks 2 pensioencontracten: één gebaseerd op een meer collectief pensioenvermogen en één gebaseerd op individuele pensioenvermogens met meer keuzevrijheid. Iedereen gaat pensioenvermogen opbouwen in plaats van een pensioenaanspraak. Het pensioenvermogen beweegt met beleggingsrendementen op en neer. Hierdoor komen straks zowel mee- als tegenvallers sneller bij deelnemers en gepensioneerden terecht.   

 2. Een nieuwe manier van pensioen opbouwen 
  De pensioenopbouw wordt anders. In het nieuwe systeem legt iedereen premie in voor een meer persoonlijk pensioenvermogen, en die premie is voor iedereen gelijk. Het zwaartepunt van de pensioenopbouw verschuift naar jongere leeftijden. Dit komt omdat de premie die je op jonge leeftijd betaalt voor een langere periode belegd wordt, dan de premie die je op hogere leeftijd betaalt. 

 3. Het verbeteren en overzichtelijker maken van het partnerpensioen en wezenpensioen 
  Alle pensioenfondsen gaan straks met dezelfde regels voor het partnerpensioen en wezenpensioen werken. Nu worden er nog twee verschillende systemen gehanteerd. Het partnerpensioen en wezenpensioen worden dus overzichtelijker.  

 4. 10% vrij opneembaar pensioen 
  Iedereen mag maximaal 10% van het pensioenvermogen in één keer opnemen op de pensioendatum. Dit levert meer flexibiliteit op wanneer je met pensioen gaat. Hou er wel rekening mee dat je maandelijkse pensioen vervolgens lager is als je hiervoor kiest. 

 5. Vervroegd met pensioen gaan met behoud van pensioen 
  Het wordt mogelijk dat een werkgever bijdraagt aan vervroegd pensioen, zonder dat de belastingdienst een extra hoge belastingaanslag oplegt. Dit kan vanaf 3 jaar voor AOW-leeftijd. In een aantal sectoren maken werkgevers en werknemers hier nu al afspraken over. 

 6. Er wordt gekeken naar regelingen voor ZZP-ers 
  Er is een grote groep zelfstandigen die momenteel geen pensioen opbouwt. In meerdere sectoren wordt gekeken of het mogelijk is om via pensioenfondsen ZZP-ers te helpen pensioen op te bouwen. Of het nieuwe wettelijk kader hier ook echt ruimte voor zal bieden, is nog even afwachten. 

Klik hier voor het volledige concept wetsvoorstel. Daar staan ook alle reacties die zijn ingediend op het concept wetsvoorstel. Pensioenfonds PGB heeft ook een reactie gegeven.

Tijdlijn: de reis naar het nieuwe pensioen

In de tijdlijn hieronder staat wat er de komende jaren op de agenda staat. Ik zorg ervoor dat ik deze update aan de meest recente ontwikkelingen.

Informatie over het nieuwe pensioen

Hier vind je mijn artikelen over verschillende onderdelen van het nieuwe pensioen.

- Het nieuwe pensioen: wat zijn de ideeën van Pensioenfonds PGB.

Veelgestelde vragen over het pensioenakkoord

Wellicht heb je vragen over het nieuwe pensioen. Dat kunnen wij ons goed voorstellen. Wij weten nu nog niet alle antwoorden op alle vragen. Maar wat we weten willen we met je delen.

 • Wanneer krijgt ons bedrijf te maken met de nieuwe regels?

  Als alles doorgaat zoals gepland, dan gaan de nieuwe wettelijke regels uiterlijk per 1 januari 2023 in. Iedereen moet dan uiterlijk 1 januari 2027 over zijn naar de nieuwe contracten. Ben je via een bedrijfstakregeling bij ons aangesloten? Dan zullen vertegenwoordigers van uw werkgeversorganisatie en de vakbonden in jouw sector nieuwe afspraken moeten maken over pensioen, en over het moment dat deze van kracht worden. Bijvoorbeeld via de cao. Heb je een ondernemingsregeling? Dan vindt het gesprek plaats tussen jouw directie en een vertegenwoordiging van werknemers, bijvoorbeeld de ondernemingsraad en/of vakbonden. Bij dit gesprek wordt ook het moment van overstap betrokken. Behalve over het werknemerspensioen zijn er nog meer afspraken gemaakt in het ‘pensioenakkoord’. Zoals over duurzame inzetbaarheid. Ook dat zal onderwerp van gesprek zijn aan de cao-tafel.

 • Wat gaat er gebeuren met mijn pensioenpremie?

  Zoals je weet is er sprake van een premieverhoging voor 2021 voor uitkeringsregelingen. Door de lage rente is de inkoop van pensioen de afgelopen jaren steeds duurder geworden. Eigenlijk moest de premie hierdoor al in 2020 omhoog, maar we wilden de aangesloten bedrijfstakken en ondernemingen de tijd geven na te denken over hun regeling. Het bestuur besloot vorig jaar om de basispremie per 1 januari 2021 met 4%-punt te verhogen. Ondertussen voeren wij met onze bedrijfstakken en opdrachtgevers gesprekken over de opties die er zijn voor de komende jaren: de premie voor de regeling verhogen, de regeling versoberen, een premieplafond afspreken of overstappen naar een premieregeling.

 • Hoe gaat Pensioenfonds PGB mijn bedrijf informeren over het nieuwe pensioen?

  We hielden in 2020 een congres over het nieuwe pensioenstelsel. Dat was op 3 maart 2020. De informatie daarover vind je hier (LINK). Sindsdien hebben de verschillende partijen die betrokken zijn bij de uitwerking van het pensioenakkoord nog aan het ontwerp van het nieuwe stelsel gesleuteld. Het ‘nieuwe contract’ ziet er daardoor anders uit dan eerder gedacht. Een aantal sociale partners is inmiddels via een sectorcommissie bij Pensioenfonds PGB hierover geïnformeerd. Daarnaast hebben we in de zomer en het najaar van 2020 enkele informele digitale lunchsessies, om geïnteresseerde werkgevers bij te praten. In 2021 vinden dit soort sessies opnieuw plaats. Wil je je hiervoor opgeven, stuur dan een mail naar communicatie@pensioenfondspgb.nl.

  Samen met de Pensioenfederatie heeft Pensioenfonds PGB gereageerd op het conceptwetsvoorstel Toekomst Pensioenen dat eind 2020 is gepubliceerd. Ook heeft Pensioenfonds PGB zelf een reactie gegeven. De regering is nu aan zet om deze reacties te behandelen en een definitief wetsvoorstel te vormen. Ondertussen blijven we in gesprek gaan met je en delen we informatie met je via sectorcommissievergaderingen, collega’s van relatiebeheer, digitale nieuwsbrieven en onze website. Wil je in de tussentijd reageren of met ons meedenken? Neem je dan contact op via communicatie@pensioenfondspgb.nl.

 • Is het zeker dat het nieuwe pensioen er komt?

  Er is geen absolute zekerheid. Maar de signalen dat het nieuwe pensioen er komt zijn intussen wel duidelijk aanwezig. De regering heeft het gesloten pensioenakkoord met sociale partners (werkgevers en werknemers) vertaald in een conceptwetsvoorstel. Eind 2020 heeft de regering dit wetsvoorstel gepubliceerd. Iedereen mocht hierop reageren. Ook Pensioenfonds PGB heeft dat gedaan.

  Met alle reacties gaat de regering aan de slag om een definitief wetsvoorstel te maken. Minister Koolmees heeft op 10 mei 2021 in zijn brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de nieuwe pensioenwet een jaar later ingaat dan eerder gepland: uiterlijk op 1 januari 2023. Daardoor kan de invoering van het nieuwe stelsel vertraging oplopen. Ondanks de vertraging in het wettelijke proces proberen veel pensioenfondsen toch op of vóór 1 januari 2026 de nieuwe regelingen uit te voeren. Ook Pensioenfonds PGB wil samen met sociale partners tempo blijven maken.