Privacyverklaring pensioenfonds PGB

Stichting Pensioenfonds PGB (“Pensioenfonds PGB”) verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om de pensioenregelingen uit te kunnen voeren. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) bevat regels voor de verwerking en de bescherming van uw persoonsgegevens. Pensioenfonds PGB respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG worden verwerkt. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt, wat er met uw persoonsgegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Welke persoonsgegevens worden door Pensioenfonds PGB verwerkt?
Afhankelijk van uw situatie verwerkt Pensioenfonds PGB de volgende persoonsgegevens indien u:

 • deelneemt aan een pensioenregeling bij Pensioenfonds PGB: voor- en achternaam, initialen, geslacht, geboortedatum, Burgerservicenummer, burgerlijke staat, nationaliteit, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, pensioennummer, verschillende financiële gegevens (zoals IBAN-nummer), huidige en voormalige werkgever(s), duur dienstverband, salarisgegevens, pensioenaanspraken en - uitkeringen, indicatie gemoedsbezwaard, gegevens over uw arbeidsongeschiktheid, persoonsgegevens over uw (eventuele) kinderen en huidige en voormalige partner(s);
 • contact met Pensioenfonds PGB opneemt: gegevens die u verstrekt in (elektronische) correspondentie en telefonisch contact, audio-opnamen en contactgegevens zoals voor- en achternaam, initialen, telefoonnummer en e-mailadres;
 • inlogt op het deelnemersportaal van Pensioenfonds PGB: voor- en achternaam, initialen, telefoonnummer, e-mailadres, uw activiteiten op het deelnemersportaal en voorkeurstaal;
 • de website van Pensioenfonds PGB bezoekt: IP-adres, internetbrowser, apparaat type en gegevens over uw activiteiten op de website van Pensioenfonds PGB. Pensioenfonds PGB maakt gebruik van cookies indien u de website van Pensioenfonds PGB bezoekt. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring;
 • Als u gebruik maakt van de beleggingskeuze adviestool van Pensioenfonds PGB: achternaam, geboortedatum, geslacht, taalkeuze, keuze voor vast of variabel pensioen, gegevens betreffende uw risicohouding en uw gekozen beleggingsprofiel.

Voor welke doeleinden verwerkt Pensioenfonds PGB uw persoonsgegevens?
Pensioenfonds PGB is wettelijk verplicht om de pensioenregelingen uit te voeren. Pensioenfonds PGB verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor het:

 • nakomen van wettelijke verplichtingen op grond van pensioenwetgeving;
 • zorgdragen voor een juiste pensioenopbouw en pensioenadministratie;
 • goed en volledig vaststellen en uitkeren van pensioenaanspraken;
 • berekenen van de te bereiken pensioenaanspraken (prognoses);
 • berekenen en innen van pensioenpremies;
 • invullen van het landelijk pensioenregister;
 • behandelen van klachten en geschillen;
 • verrichten van onderzoeken;
 • communiceren met u via verschillende kanalen;
 • verbeteren van de dienstverlening van Pensioenfonds PGB.

Op welke rechtsgronden baseert Pensioenfonds PGB de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens baseert Pensioenfonds PGB op de rechtsgronden:

 • wettelijke verplichtingen op grond van pensioenwetgeving; en
 • de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van u en van Pensioenfonds PGB.

Van wie ontvangt Pensioenfonds PGB uw persoonsgegevens?
U verstrekt zelf persoonsgegevens aan Pensioenfonds PGB. Afhankelijk van uw situatie, ontvangt Pensioenfonds PGB daarnaast van de volgende partijen uw persoonsgegevens:

 • huidige en voormalige werkgever(s);
 • Basisregistratie Personen (“BRP”);
 • Kamer van koophandel (“KvK”);
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (“UWV”);
 • pensioenadministratiekantoren en overige tussenpersonen;
 • pensioenverzekeraars;
 • andere pensioenfondsen en pensioenuitvoerders.

Met wie deelt Pensioenfonds PGB uw persoonsgegevens?
Indien de verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van bovenstaande doeleinden, stelt Pensioenfonds PGB uw persoonsgegevens aan deze derden ter beschikking onder de door Pensioenfonds PGB opgestelde voorwaarden en in overeenstemming met de AVG.

De uitvoering van de pensioenadministratie heeft Pensioenfonds PGB uitbesteed aan PGB Pensioendiensten B.V. (“PGB Pensioendiensten”). PGB Pensioendiensten beschikt voor de uitvoering van de pensioenadministratie over uw persoonsgegevens. Pensioenfonds PGB en PGB Pensioendiensten hebben een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerking en de bescherming van uw persoonsgegevens is geregeld. Om de pensioenadministratie van Pensioenfonds PGB goed uit te kunnen voeren, schakelt PGB Pensioendiensten partijen in die toegang tot uw persoonsgegevens kunnen krijgen. De overige partijen waarmee uw persoonsgegevens gedeeld kunnen worden, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

 • IT(security)-leveranciers;
 • communicatie- en onderzoeksbureaus;
 • drukkerijen;
 • huidige en voormalige werkgever(s);
 • accountants en adviseurs;
 • geschillencommissie;
 • toezichthouders;
 • UWV;
 • pensioenverzekeraars;
 • incassopartijen;
 • archivarissen.

Pensioenfonds PGB geeft uw persoonsgegevens niet door aan internationale organisaties en/of derde landen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoe lang bewaart Pensioenfonds PGB uw persoonsgegevens?
Pensioenfonds PGB bewaart onder meer uw persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de pensioenregeling. Pensioenfonds PGB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de bovenstaande doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij Pensioenfonds PGB wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren (bijvoorbeeld op grond van pensioenwetgeving en fiscale wetgeving).

Pensioenfonds PGB heeft verschillende bewaartermijnen vastgesteld en gedocumenteerd in een bewaartermijnenbeleid. Voor meer informatie over bewaartermijnen kunt u contact met ons op te nemen

Hoe beveiligt Pensioenfonds PGB uw persoonsgegevens?
Pensioenfonds PGB gaat uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Pensioenfonds PGB neemt voortdurend passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en overig ongeoorloofd gebruik ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen.

Welke rechten heeft u onder de AVG?
De AVG kent verschillende rechten aan u toe met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • recht van inzage van persoonsgegevens: u heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en op informatie over op welke wijze uw persoonsgegevens worden verwerkt;
 • recht op rectificatie van persoonsgegevens: u heeft het recht om uw onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens te laten wijzigen;
 • recht op gegevenswissing: in specifieke situaties heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen, tenzij een wettelijke plicht geldt om deze persoonsgegevens te bewaren;
 • recht op beperking van de verwerking: in specifieke situaties heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te laten stoppen, met uitzondering van de opslag van uw persoonsgegevens;
 • recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens; in specifieke situaties heeft u het recht om bepaalde persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar en vrij uitwisselbaar formaat te verkrijgen en die aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te sturen.
 • recht van bezwaar: in specifieke situaties heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te laten stoppen. 

Indien u een beroep wil doen op uw rechten onder de AVG, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar ks@pensioenfondspgb.nl, het online klantcontact formulier in te vullen of door een brief te sturen naar Pensioenfonds PGB, afdeling Klantenservice, Postbus 2311, 1180 EH Amstelveen. Pensioenfonds PGB zal binnen de gestelde wettelijke termijn reageren op uw beroep op uw rechten onder de AVG.

Indien u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacyverklaring wil stellen, kunt u ook telefonisch contact opnemen via 020-5418200.

Kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) indien u van mening bent dat Pensioenfonds PGB uw persoonsgegevens (heeft) verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving, waaronder de AVG.

Functionaris voor de Gegevensbescherming
Pensioenfonds PGB heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (“FG”) aangesteld [emailadres: fg@pgbpensioendiensten.nl] en PGB Pensioendiensten heeft een FG aangesteld [emailadres: fg@pgbpensioendiensten.nl].

Zowel de FG van Pensioenfonds PGB als de FG van PGB Pensioendiensten ziet toe op de naleving van de AVG en de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Pensioenfonds PGB. Wij zullen u informeren indien er sprake is van een wijziging van de privacyverklaring. De meest recente versie van deze Privacyverklaring staat bovendien voortdurend gepubliceerd op onze website.
 
Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 7 januari 2021.