Aanmelden

Premie blijft in 2020 gelijk, extra verhoging in 2021

31-10-2019

​De premie voor de PGB-basismiddelloonregeling is voor 2020 vastgesteld op 24%. Het percentage blijft hierdoor gelijk aan het premiepercentage in 2019. Het bestuur heeft een noodzakelijke premieverhoging doorgeschoven naar 2021 om sociale partners en ondernemingen met een middelloonregeling bij Pensioenfonds PGB ruim de tijd te geven om zich in te stellen op een aanzienlijk hogere premie voor hun pensioen.Kostprijs gestegen door rente

De kostprijs van pensioen is in de afgelopen jaren sterk toegenomen door de steeds maar dalende rente. Na enkele jaren van premiestijgingen koos het bestuur vorig jaar voor een pas op de plaats, om rust te creëren in de aanloop naar de beslissing over een nieuw stelsel. Door de extreem lage rente is een verhoging van de premie echter onontkoombaar geworden. Ook nieuwe rekenregels en de overgang naar een nieuw pensioenstelsel maken een hogere premie noodzakelijk.


Na alle scenario’s te hebben bekeken, heeft het bestuur besloten om de noodzakelijke premieverhoging voor middelloonregelingen in 2020 door te schuiven naar het jaar erop en de premie voor 2021 nu alvast vast te stellen. De premie voor de basismiddelloonregeling zal hierdoor in 2021 28% gaan bedragen. Dat is een verhoging van 4 %-punt: 2% voor 2020 en 2% extra voor 2021.


Het besluit over de premie in 2021 is nog niet helemaal definitief. In oktober 2020 beoordeelt het bestuur of het voorgenomen besluit aansluit bij de omstandigheden op dat moment en nog altijd past bij de vooruitzichten voor 2021 en verder.   


Tijd voor overleg
Door de noodzakelijk premieverhoging door te schuiven naar 2021 is er tijd gecreëerd voor sociale partners en ondernemingen om na te denken over de toekomst van hun pensioenregeling. De verwachting is dat de rente voor een langere periode laag blijft. Dat zet druk op de betaalbaarheid van pensioen. Daarnaast hebben regering en landelijke vertegenwoordigers van sociale partners een akkoord gesloten over de introductie van een nieuw pensioenstelsel. Ook dat heeft gevolgen voor de premie en de pensioenregelingen.


Om sectoren en ondernemingen die bij Pensioenfonds PGB zijn aangesloten te informeren over het nieuwe stelsel, de premie en de gevolgen van de overgang naar het nieuwe stelsel, wordt op dinsdag 3 maart een PGB-congres gehouden. De uitnodigingen hiervoor worden ruim van tevoren verstuurd.

 
Moeilijk besluit
Wilt u weten wat de overwegingen van het bestuur zijn geweest om de premie in 2020 gelijk te houden en in 2021 met 4%-punt te verhogen? Leest u dan deze toelichting van ons bestuurslid Bert Coenradie uit september. Voorafgaand aan de besluitvorming legde hij toen uit hoe lastig deze kwestie is.

 

Wat betekent dit besluit voor u als werkgever in 2020?
Heeft u een middelloonregeling?
Pensioenfonds PGB voert verschillende middelloonregelingen uit die afwijken van de basisregeling, zowel bedrijfstakregelingen als ondernemingsregelingen. De premie hiervoor is afgeleid van de basispremie en kan hoger of lager zijn. Dit is afhankelijk van uw regeling. Omdat de basispremie niet verandert, zal de premie voor de meeste regelingen nagenoeg niet veranderen in 2020. Bij regelingen met een vast premiepercentage, verandert de pensioenopbouw niet.

Heeft u een bedrijfstakregeling?
Sociale partners in uw bedrijfstak kunnen alsnog besluiten tot een wijziging van de regeling. U krijgt van ons uiterlijk in december een brief met informatie over de premie. Ook publiceren we de nieuwe kerncijfers en premiegegevens per bedrijfstak op de website. 

Heeft u een eigen ondernemingspensioenregeling en bent u vrijwillig bij ons aangesloten?
U krijgt van ons in november een brief met informatie over de premie. Wij maken voor u een nieuwe premieberekening, waarbij we rekening houden met de gemiddelde leeftijd in uw onderneming. U ontvangt uiterlijk in december een brief over de verlenging van uw regeling, met daarin de nieuwe premie. Wilt u uw pensioenregeling veranderen dan moet u dit bespreken met vertegenwoordigers van uw werknemers. Als uw pensioenregeling verandert horen wij dit graag uiterlijk medio december van u.
Heeft u een beschikbare premieregeling?
Voor sectoren met een beschikbare premieregeling wordt de premie op een andere manier berekend. De verwachting is dat de kapitaalopbouw per leeftijdscategorie nagenoeg ongewijzigd blijft in 2020, behalve voor het walpersoneel in de sector zeevisserij. Daar is door afspraken van sociale partners over een hogere premie in 2020 ruimte voor een hogere kapitaalopbouw. Bij vrijwillige ondernemingsregelingen kan er bij een gelijkblijvende regeling eventueel een klein verschil in de premie ontstaan. U krijgt van ons uiterlijk in december een brief met informatie. Ook publiceren we de nieuwe kerncijfers en premiegegevens van bedrijfstakregelingen op de website. Als sociale partners besluiten tot aanpassing van de regeling, krijgt u daarover ook bericht. 


Heeft u vragen?
Neemt u dan contact op met onze werkgeversdesk. U kunt mailen of bellen met relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl of 020 541 83 00.  

 

Nieuwsarchief