Aanmelden

Pensioenpremie onder druk door extreem lage rente

9-8-2019

Het bestuur van Pensioenfonds PGB maakt zich zorgen over de almaar stijgende kosten van pensioeninkoop. Door de rentedaling in het 2e kwartaal is de pensioenpremie verder onder druk komen te staan. Er is helaas nog geen zicht op verbetering van deze situatie in de komende jaren. Daarom wil het bestuur vanaf september van gedachten wisselen met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in aangesloten bedrijfstakken over het premiebeleid in de toekomst. 

 

In oktober 2019 moet het bestuur de premie vaststellen voor 2020. Ter voorbereiding daarop heeft het bestuur zich de afgelopen tijd gebogen over de gevolgen van de extreem lage rente, de nieuwe financiële spelregels (commissie parameters) per 1 januari 2020 en de afspraken over het nieuwe pensioenstelsel. Deze ontwikkelingen maken een premiestijging in de toekomst onontkoombaar.

 

Uitgangspunt: stabiele premie 2020
Met het oog op de komst van een nieuw pensioenstelsel, waarover begin juni op hoofdlijnen overeenstemming is bereikt, heeft het bestuur de afgelopen periode rust op het premiefront willen creëren voor aangesloten sectoren en ondernemingen. Onderdeel daarvan was het streven om de premie zowel in 2019 als in 2020 gelijk te houden. Voor het bestuur is dit nog altijd een belangrijke ambitie.

 

Huidig premieniveau niet vol te houden
Het bestuur heeft vastgesteld dat de rentedaling van de afgelopen maanden ervoor zorgt dat de inkoop van pensioen opnieuw duurder is geworden. De rente is al jaren structureel laag en er wordt vooralsnog geen verandering van deze situatie verwacht. Daar komen de premieverhogende effecten van de commissie parameters en invoering van het nieuwe stelsel bij. Dat plaatst het bestuur voor een lastige afweging.

  

Premieverhoging onontkoombaar
Alle berekeningen tot nu toe wijzen erop dat de gestegen kosten van pensioeninkoop onontkoombaar leiden tot een premieverhoging of tot een verlaging van de nieuwe pensioenopbouw. Als het bestuur besluit om zowel de premie als de pensioenopbouw in de basismiddelloonregeling in 2020 op het huidige niveau te houden dan is nu al te voorzien dat dit gevolgen zal hebben voor de premieontwikkeling in 2021 en 2022. De premieverhoging zal dan - bij een aanhoudend laag renteniveau - niet beperkt kunnen worden tot maximaal 2 procentpunt per jaar.

  

Belanghebbenden polsen
Het bestuur wil daarom voorafgaand aan het premiebesluit in oktober bij interne organen en een aantal belanghebbenden polsen hoe zij tegen de nu ontstane situatie aankijken. Ook worden er nog nieuwe berekeningen gemaakt, op basis van de meest actuele gegevens, onder meer om na te gaan hoe hoog de premie minimaal moet zijn om te voldoen aan de wet, zowel nu als in de toekomst.

 

Congres over pensioenakkoord
Een van de argumenten voor voortzetting van de ‘premie-adempauze’ in 2020 is om sociale partners tijd te geven voor heroverweging van hun pensioenregeling. Dit met het oog op de sterk stijgende kosten van pensioeninkoop en de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. De premieontwikkeling voor de komende jaren is niet los te zien van de inhoud van het pensioenakkoord. Daarin is afgesproken dat het in het nieuwe stelsel niet meer mogelijk is om (via premiedemping) tijdelijk minder premie te vragen dan het pensioen op dat moment kost, zoals nu een aantal jaren door Pensioenfonds PGB en veel andere pensioenfondsen is gedaan met het oog op een stabiele ontwikkeling van de premie. Pensioenfonds PGB vindt het belangrijk om deze thema’s te bespreken met vertegenwoordigers van de aangesloten sectoren en ondernemingen. Het bestuur wil eind dit jaar of begin volgend jaar een PGB-congres houden, als er meer duidelijkheid is over de gevolgen van het pensioenakkoord.

  

Meer weten?
Pensioenfonds PGB voert verschillende middelloonregelingen uit die afwijken van de basisregeling. De premie voor de basismiddelloonregeling is op dit moment 24 procent. De premie in uw bedrijfstak of onderneming kan dus hoger of lager zijn, afhankelijk van de inhoud van de pensioenregeling. Voor sectoren en ondernemingen met een beschikbare premieregeling zoals zeevisserij en groothandel in bloemen en planten wordt de premie op een andere manier berekend. De premie hiervoor wordt ook in oktober vastgesteld. Bent u werkgever en wilt u meer weten over uw premie of over de verwachte ontwikkelingen? Neemt u dan contact op met uw relatiebeheerder bij Pensioenfonds PGB.

 

Nieuwsarchief