Aanmelden

Pensioenpremie 2022 vermoedelijk ongewijzigd

14-9-2021

Eind 2020 informeerden wij je over het voorlopige voornemen van het bestuur om de basispremie voor de middelloonregeling in 2022 te verhogen van 28% naar 30%. Toch overweegt het bestuur nu om de premie in 2022 niet te verhogen. In oktober dit jaar neemt het bestuur een definitief besluit.  
 Voorlopig besluit: de basispremie voor de middelloonregeling blijft waarschijnlijk 28% in 2022
Elk jaar stelt het bestuur van Pensioenfonds PGB vast hoeveel premie betaald moet worden voor de middelloonregelingen. Daarbij baseert het bestuur zich onder andere op de effecten van alle belanghebbenden, de economische ontwikkelingen, de rentestand en de wettelijke regels. Met de actuele kennis van zaken denkt het bestuur dat de aangekondigde verhoging van de basispremie naar 30% vermoedelijk niet door gaat. In dat geval blijft in 2022 de basispremie 28% van de pensioengrondslag. Dit is nog niet zeker: in oktober neemt het bestuur een definitief besluit over de basispremie voor 2022. Ook wordt dan een verwachting over de premie voor 2023 uitgesproken. We informeren je zodra hierover meer bekend is.

Waarom gaat de premieverhoging vermoedelijk niet door? 
Het bestuur denkt op dit moment dat het evenwichtig is om de premie komend jaar gelijk te houden.
Hierin spelen verschillende afwegingen mee:

- Bij de vaststelling van de premie wordt gekeken naar de belangen van alle partijen binnen het pensioenfonds.
  Omdat pensioeninkoop door de lage rente heel duur is, zou de premie eigenlijk verder moeten stijgen. Na de
  forse premiestijging in 2021 heeft het bestuur echter geconstateerd dat de ruimte bij werkgevers en werknemers 
  om een verdere premieverhoging op te vangen vooralsnog erg beperkt is. Door de lange en onzekere 
  coronaperiode is er behoefte aan rust. De bestaande premie handhaven, voorkomt verdere versobering van de 
  pensioenregelingen bij Pensioenfonds PGB, wat relatief veel effect heeft voor degenen die pensioen opbouwen.
  
- De rente beweegt zich nog steeds op een historisch laag niveau. Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen. Onze 
  actuele dekkingsgraad is sinds het begin van dit jaar hersteld tot boven de 110%. Gezien de veel betere 
  dekkingsgraad is er meer ruimte om de premie stabiel te houden dan eind vorig jaar aangenomen werd. 
  Daarnaast weegt voor het bestuur mee dat een premieverhoging slechts tot een minieme verbetering van de 
  dekkingsgraad leidt.

- Over enkele jaren gaan we over naar een nieuw pensioenstelstel. De premie wordt de basis voor de 
  pensioenafspraak en wordt dan minder afhankelijk van de actuele rente. Het bestuur houdt bij zijn huidige
  voornemen rekening met deze ontwikkelingen. Daarnaast riep minister Koolmees (sociale zaken) op om in de
  overgang naar het nieuwe stelsel de premie stabiel te houden. Meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel
  kun je hier vinden.

De premie wel of niet verhogen is een zeer lastige afweging voor het bestuur, waarbij uitgebreid is gekeken naar
de vraag hoe het premiebesluit 2022 uitpakt voor de verschillende groepen deelnemers. De combinatie van
genoemde factoren zorgt ervoor dat het bestuur de premie gelijk wil houden. Het is dan wel belangrijk dat de
economische markten en de rente de komende periode geen grote schokken meer laten zien. Het bestuur gaat
op korte termijn in gesprek met het verantwoordingsorgaan, dat de belangen van alle deelnemers behartigt en
advies uitbrengt over de vaststelling van de premie. 

Wat betekenen besluiten over de premie voor jou als werkgever?  
De basispremie is gebaseerd op de basispensioenregeling (basismiddelloonregeling). Heb je een afwijkende middelloonregeling? Dan geldt voor jou een andere premie. Deze premie is afgeleid van de basispensioenregeling. Uiterlijk in december 2021 informeren wij je over de definitieve premie. Ook als de basispremie gelijk blijft, kan jouw eigen premie wel enige verandering ondergaan, afhankelijk van de gemaakte afspraken daarover. Heb je een beschikbare premieregeling? Dan geldt bovenstaande niet voor jou.

Heb je vragen?
Neem dan contact op met onze werkgeversdesk. Je kunt ons bellen op 020 541 83 00 of mailen naar relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl.  Nieuwsarchief