Aanmelden

Minder CO2-uitstoot in onze beleggingen

9-10-2018

Pensioenfonds PGB bouwt stapsgewijs zijn beleggingen in kolen af. Daarmee zet het fonds een eerste concrete stap in het beleggingsbeleid om klimaatverandering tegen te gaan. Op deze manier wordt invulling gegeven aan de wens van de deelnemers om waar mogelijk niet in fossiele brandstoffen te beleggen.  

Duurzame energievoorziening 
Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, moeten we overstappen op een duurzame energievoorziening. Kolen als grondstof voor energieopwekking horen hier niet in thuis, vanwege hun schadelijke uitstoot van broeikasgassen. De transitie naar een klimaatneutrale economie vraagt om een sterke vermindering van de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Pensioenfonds PGB wil graag bijdragen aan deze energietransitie door als eerste stap de beleggingen in zogenaamde thermische kolen af te bouwen. Thermische kolen zijn de kolen die gebruikt worden voor de productie van elektriciteit.

Uitsluiting van vervuilende bedrijven
Sinds 1 oktober 2018 investeert Pensioenfonds PGB niet meer in bedrijven die meer dan 50% van hun omzet uit de winning van thermische kolen halen. Ook bedrijven die meer dan 50% van de energie die ze opwekken uit deze kolen halen zijn uitgesloten. Er bestaat overigens een uitzondering voor bedrijven die de norm niet halen, maar wel aantoonbaar op de goede weg zijn. Dit moet dan blijken uit hun transitiestrategie.

Wat willen onze deelnemers?
Pensioenfonds PGB vroeg zijn deelnemers in 2016 hoe zij aankijken tegen bepaalde beleggingen. Hieruit bleek dat het merendeel van de deelnemers liever niet wil dat het pensioenfonds in fossiele brandstoffen belegt, tenzij er geen goede alternatieven zijn. Bovendien mogen deze alternatieven niet ten koste gaan van het rendement. Het is niet de verwachting dat het afbouwen van de beleggingen in kolen een negatieve invloed heeft op het verwachte rendement. Met het besluit om de beleggingen in kolen af te bouwen, wil het bestuur invulling geven aan de wens van de deelnemers.

Maatschappelijk verantwoord beleggen
Het besluit om de beleggingen in kolen af te bouwen, maakt onderdeel uit van het beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). Pensioenfonds PGB heeft dit beleid in 2017 uitgebreid. Zo belegt het fonds al enige tijd niet meer in tabak en heeft het de lijst met uitgesloten controversiële wapens uitgebreid. Eerder dit jaar besloot het bestuur ook bedrijven uit te sluiten die vuurwapens maken bestemd voor de verkoop aan burgers. Verder gaat het pensioenfonds actief in gesprek met bedrijven waarin het belegt. Dit om maatschappelijke thema’s te bespreken en op een positieve manier invloed uit te oefenen (engagement). Zo dragen de beleggingen van Pensioenfonds PGB niet alleen bij aan een goed pensioen, maar ook stap voor stap aan een duurzame, rechtvaardige en veilige wereld.

Nieuwsarchief