Aanmelden

Informatie voor adviseurs

Wij krijgen diverse vragen van adviseurs over de overgang naar het nieuwe pensioencontract en de transitieperiode hiernaartoe. Onderstaand geven wij per categorie de voorlopige ideeën van PGB weer. We merken hierbij wel op dat enkele van onze ideeën afhankelijk zijn van de wettelijke ruimte die uiteindelijk geboden wordt, en dus nog niet zeker zijn. Ook onderzoeken we de uitvoerbaarheid van de verschillende opties. We kunnen dus nog niet met zekerheid zeggen in hoeverre plannen uitgevoerd kunnen worden.

Pensioenfonds PGB voert verschillende pensioenregelingen uit in meerdere sectoren, waarbij de regeling ingericht wordt door een aantal parameters te kiezen (o.a. opbouwpercentage, hoogte nabestaandenpensioen en hoogte franchise). Daarmee hebben wij te maken met verschillende groepen sociale partners. Het huidige wetsvoorstel lijkt niet geschreven voor een pensioenfonds als Pensioenfonds PGB. Wij hebben daarom in onze reactie op de consultatie ook aandacht gevraagd voor deze speciale situatie. Onze reactie vindt u hier.


Contracten
Gaat Pensioenfonds PGB de twee contractvormen aanbieden?
Wij zijn van plan om zowel het Nieuwe Pensioen Contract (NPC) als de Wet Verbeterde Premieregeling (WVP) aan te bieden. 

We onderzoeken nog of we de verschillende contracten vanuit één fonds kunnen en mogen voeren. Pensioenfonds PGB heeft al ervaring met het uitvoeren van middelloon-regelingen en beschikbare premieregelingen binnen één pensioenfonds. In principe verwachten wij op basis daarvan dat het uitvoeren van beide nieuwe contracten mogelijk moet zijn. 
Biedt Pensioenfonds PGB ook het (oude) FTK-contract aan voor fondsen die hun pensioenen niet willen invaren?
Wij zijn van plan om ook vastgestelde aanspraken uit te blijven voeren voor partijen die niet invaren (oude FTK-kader). Dit geldt uiteraard alleen voor opgebouwde pensioenen en niet voor nieuwe opbouw na invoering van de nieuwe pensioenwetgeving. Dit DB-collectief kunnen we vervolgens ook gebruiken voor de uitvoering van de vaste uitkering na pensionering vanuit de WVP.
Kun je kiezen voor NPC als je op dit moment een beschikbare premieregeling hebt? 
Voor de opbouw vanaf invoering van het nieuwe pensioensysteem kun je naar NPC overstappen. Wij onderzoeken nog hoe omgegaan kan worden met de opgebouwde kapitalen. Waarschijnlijk kunnen deze worden meegenomen naar het nieuwe contract (NPC). 
Variabele uitkering
Gaat Pensioenfonds PGB de variabele uitkering uitvoeren?
Pensioenfonds PGB voert op dit moment nog geen variabele uitkering uit. Een deelnemer aan de beschikbare premieregeling van Pensioenfonds PGB heeft de keuze om zijn pensioen in 10 jaar vóór pensionering in te kopen in het DB-collectief bij Pensioenfonds PGB of te kiezen voor een variabele uitkering buiten ons pensioenfonds (shoprecht). We onderzoeken momenteel het uitvoeren van een variabele uitkering, waarbij het in de lijn der verwachting ligt dat wij de variabele uitkering wel uit zullen gaan voeren.
Hoe wordt de variabele uitkering dan vormgegeven (hoe wordt bijvoorbeeld in de beginfase omgegaan met het micro langlevenrisico?)
De precieze vormgeving van de variabele uitkering moeten wij nog nader onderzoeken. We verwachten dat meer partijen bij Pensioenfonds PGB voor de WVP zullen kiezen en dat er van de bestaande populatie een deel kiest voor het invaren in het WVP-collectief. Wij verwachten dat daarmee de ‘opstartproblemen’ van een klein uitkeringscollectief gemitigeerd worden.
Mogelijkheden binnen NPC
Welke mogelijkheden gaat Pensioenfonds PGB aanbieden binnen NPC? 
Wij voeren regelingen uit voor een groot aantal sectoren en vrijwillig aangesloten ondernemingen. Binnen de huidige middelloonregelingen en beschikbare premieregelingen zijn er diverse mogelijkheden om de regeling aan de eigen wensen en populatie aan te passen. Ook binnen het NPC willen wij graag een passend pallet aan mogelijkheden om de eigen regeling in te richten aanbieden. We onderzoeken daarom de mogelijkheden om meerdere invullingen uit te voeren van de  rendementstoedelingsstaffels, het projectierendement in de uitkeringsfase en de solidariteitsreserve.

Op basis van het conceptwetsvoorstel Toekomst Pensioenen is nog niet duidelijk welke keuzemogelijkheden binnen het NPC mogelijk zijn. Daarnaast onderzoeken we momenteel welke keuzemogelijkheden op een efficiënte manier uitvoerbaar zijn tegen beheerste kosten. 
Solidariteitsreserve

Kan iedere subgroep onder WVP wel een eigen keuze maken over de solidariteitsreserve?
Pensioenfonds PGB wil WVP met en zonder solidariteitsreserve gaan aanbieden. Open vraag daarbij is of er wettelijk ruimte is voor een andere invulling van de solidariteitsreserve voor WVP dan voor de solidariteitsreserve van NPC binnen één pensioenfonds. Onze inschatting op basis van de conceptwetgeving is dat voor NPC en WVP dezelfde vul- en uitdeelregels zullen moeten gelden. En dat differentiatie van deze regels binnen één pensioenfonds bij de huidige verwoording niet toegestaan is.
Op welke manieren gaat Pensioenfonds PGB de solidariteitsreserve vullen?
De solidariteitsreserve kan gevuld worden vanuit het overrendement, de premie en uit de buffers bij overgang naar het nieuwe contract (ingeval van een voldoende hoge dekkingsgraad bij overgang). 

Een uitdaging hierbij is dat er een aanzienlijke verscheidenheid tussen de bij ons aangesloten sectoren en ondernemingen bestaat. Dat varieert van alleen opgebouwde pensioenen, alleen nieuwe opbouw in DB of in DC of een combinatie of zowel nieuwe opbouw als verleden. Om aan deze verschillen recht te doen zouden we graag zien dat het mogelijk is om tussen sectoren en ondernemingen te kunnen differentiëren. Op deze manier kunnen per sector afspraken gemaakt worden over de solidariteitsreserve. 

We onderzoeken nu de mogelijkheden voor de vormgeving van de solidariteitsreserve. Uitgangspunt daarbij is dat de solidariteitsreserve op zo’n manier vormgegeven wordt dat alle belangen evenwichtig gediend worden. Dat betekent dat de regels voor het vullen en het onttrekken aan de reserve bij elkaar moeten passen en in balans moeten zijn. Wellicht is het dan ook goed bij te houden welk deel uit premie is gevormd en wel deel uit inhoudingen op de overrente en die eventueel ook verschillende bestemmingen te geven.

Is een regeling onder WVP met solidariteitsreserve mogelijk bij Pensioenfonds PGB? 
Wij zijn in principe van plan om ook WVP-regelingen met solidariteitsreserve uit te voeren. Bij de invulling hiervan staat nog een aantal vragen open. Bijvoorbeeld of er specifieke wettelijke regels voor de solidariteitsreserve bij WVP komen. Ook is de vraag of alle uitdeelregels van de solidariteitsreserve op evenwichtige wijze vormgegeven kunnen worden binnen WVP. Dit onderzoeken we de komende periode.
Projectierendement
Wat zijn de keuzemogelijkheden voor het projectierendement in het Nieuwe Pensioencontract?
Op basis van het voorliggende wetsvoorstel lijkt het dat één projectierendement zou moeten gelden voor het gehele pensioenfonds. Bovendien zou deze afhankelijk moeten zijn van onder andere de risicohouding van de gepensioneerden.

Wordt differentiatie in het projectierendement voor verschillende subgroepen wettelijk toch toegestaan? Dan onderzoeken wij of dit op een efficiënte en beheersbare wijze uitvoerbaar is. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een projectierendement gelijk aan de rentetermijnstructuur, een projectierendement met een beperkte risico-opslag en een projectierendement met een iets hogere opslag. Voor het projectierendement geldt in ieder geval dat dit geen individuele keuze voor de deelnemer wordt, maar op niveau van de regeling.
Invaren en compensatie
Heeft elke werkgever (dan wel sociale partners) een eigen keuze voor wel of niet invaren? 
Wij lezen in de conceptwetgeving dat de keuze voor wel of niet invaren bij sociale partners (verplichtgestelde sectoren) of de werkgever (vrijwillige aansluitingen) wordt gelegd. Vooralsnog gaan wij er daarom vanuit dat op niveau van de regeling een keuze voor wel of niet invaren gemaakt wordt en dat sociale partners/de werkgever op niveau van de regeling onderbouwen dat de door hen gemaakte keuze evenwichtig is. Wij toetsen dan op fondsniveau of een evenwichtige transitie resulteert.
Hoe gaat Pensioenfonds PGB om met invaren bij gesloten regelingen (dus zonder toekomstige opbouw)?
Wij interpreteren het wetsvoorstel zodanig dat de werkgever van een gesloten regeling in principe geen bevoegdheid heeft een verzoek tot invaren in te dienen. In dat geval kan deze regelingen dus niet invaren. Dit kan leiden tot onwenselijke situaties. 

Om die reden hebben wij in onze reactie op de consultatie geopperd dat in zo’n geval het bestuur een voorstel tot invaren zou kunnen doen. Wij zijn van mening dat er voldoende inspraak van de deelnemer mogelijk moet zijn. Een mogelijkheid om die in dit geval toch te bieden zou het individuele bezwaarrecht kunnen zijn. 
Hoe gaat Pensioenfonds PGB om met de pensioenen die om diverse redenen niet worden ingevaren?
De kans is groot dat een aantal werkgevers niet wenst in te varen, of dat vanwege een gesloten regeling niet ingevaren kan worden. In dat geval blijven de opgebouwde pensioenen vanaf 2026 onderdeel van een niet ingevaren DB-collectief. Zoals aangegeven bij vraag 2, is onze intentie om onder voorbehoud van wettelijke mogelijkheden en uitvoerbaarheid een DB-collectief uit te blijven voeren op een vergelijkbare manier zoals we dat nu doen.

Kiest een deelnemer van de WVP voor een vaste uitkering na pensionering? Dan wordt in de 10 jaar vóór de pensioendatum het opgebouwde kapitaal omgezet in een vaste uitkering bij Pensioenfonds PGB. De vaste uitkering valt dan, net als de niet ingevaren middelloon-regelingen, in het DB-collectief.

Het beleggingsbeleid voor het DB-collectief zal na de transitie uiteraard geëvalueerd worden. Als hier vooral nog gepensioneerden in zitten lijkt het logisch om de mate van risico te verlagen ten opzichte van het huidige beleggingsbeleid.
Wat betekent de diversiteit van de verschillende subgroepen binnen Pensioenfonds PGB voor de compensatie van de afschaffing doorsneesystematiek?
Sociale partners zijn verantwoordelijk voor de keuzes van invaren en compensatie doorsneepremie. Zij zullen op niveau van de eigen regeling deze keuzes moeten maken. Wij geven in dialoog met aangesloten partijen onder andere de kaders voor uitvoerbaarheid en haalbaarheid weer en welke keuzes daarbinnen mogelijk zijn.

Voor de financiering van compensatie uit het vermogen geldt dat dit afhangt van de omvang van bestaande opbouw bij Pensioenfonds PGB. Wordt de bestaande opbouw ingevaren? Dan kan compensatie vanuit de dubbele transitie ingerekend worden. Hoe meer vermogen ingevaren wordt, des te meer compensatie vanuit de dubbele transitie dit zal opleveren voor deze subgroep. 

Op zit moment doen wij onderzoek naar de mogelijkheden van de compensatie. Hier zijn nog geen besluiten genomen en dus is er nog geen concrete uitwerking. Wel is duidelijk dat de diverse samenstelling van PGB ons beperkt in de mogelijkheden bij het financieren van de compensatie vanuit bestaand fondsvermogen.
Mogen CAO-partijen of werkgevers de bestaande opbouw die ergens anders is ondergebracht gebruiken voor de compensatie van de afschaffing doorsneesystematiek? 
Op basis van het conceptwetsvoorstel, is onze inschatting dat compensatie alleen mogelijk is als de bestaande opbouw bij Pensioenfonds PGB is ondergebracht en wordt ingevaren. In onze reactie op de consultatie hebben we vragen gesteld over deze speciale situatie.
Hoe wordt evenwichtigheid bij invaren en compensatie doorsneesystematiek getoetst?
De toets op evenwichtigheid ligt in eerste instantie bij sociale partners/werkgever voor de eigen populatie. Dit dient onderbouwd te worden binnen het eigen transitieplan. Vervolgens toetsen wij het totaal aan verzoeken op fondsniveau aan evenwichtigheid en uitvoerbaarheid. Hoe dit precies gebeurt werken we nader uit. Het lijkt logisch om hierbij ook naar verschillende subgroepen binnen Pensioenfonds PGB te kijken. Bijvoorbeeld voor alle PGB-gepensioneerden en voor alle PGB-deelnemers die alleen de nieuwe opbouw bij PGB hebben ondergebracht.
In hoeverre ondersteunt Pensioenfonds PGB de sociale partners bij de benodigde berekeningen en uitwerkingen, met name in het kader van het transitieplan?
Wij trekken graag gezamenlijk op met werkgevers en sociale partners. We ondersteunen bij de transitie naar een nieuwe regeling. We gaan daarbij graag de dialoog aan over de wensen en behoeften.  Wij zullen bijvoorbeeld een ‘keuzemenu’ uitwerken waar sociale partners uit kunnen kiezen en die wij efficiënt uit kunnen voeren tegen een aanvaardbaar kostenniveau. Ook is het idee om ondersteuning te bieden bij het opstellen van berekeningen en het transitieplan, uiteraard in overleg met de bij ons aangesloten partijen.  
Nabestaandenpensioen
Welke mogelijkheden biedt PGB bij de nieuwe vormgeving van het nabestaandenpensioen?
Over de nieuwe vormgeving van het nabestaandenpensioen is nog veel onduidelijk. In de consultatieversie van het wetsvoorstel is aangegeven dat het nabestaandenpensioen in de opbouwfase vormgegeven zal worden als risicoverzekering, waarbij geen rekening meer wordt gehouden met de franchise en die diensttijdonafhankelijk is. Daarbij staan echter nog veel vragen open, onder andere met betrekking tot hoe we omgaan met bestaand opgebouwd nabestaandenpensioen en wat er in de nieuwe situatie bij uitdiensttreding gebeurt.

We wachten daarom verdere berichtgeving over de vormgeving van het nabestaandenpensioen af voordat we hier verder op in kunnen gaan.
Transitieperiode
Gaat Pensioenfonds PGB gebruik maken van het transitie-FTK?
Hier is nog geen besluit over genomen. Dit vergt in ieder geval analyse naar de financiële effecten hiervan, waaronder de impact op de dubbele transitie. Deze analyse is pas goed mogelijk als het definitieve wetsvoorstel bekend is. Daarom hopen wij dat de beoogde wetgeving over het transitie-FTK tijdig naar de Tweede Kamer gestuurd wordt, zodat er voldoende tijd is om de effecten van al dan niet gebruik maken van het transitie-FTK te kunnen analyseren. Wij hebben de wetgever gevraagd  te verduidelijken hoe het transitie-FTK eruit ziet voor fondsen die NPC en WVP uitvoeren.
Tijdspad
Welk tijdspad is het meest waarschijnlijk voor de implementatie van het Pensioenakkoord binnen Pensioenfonds PGB?
We zien op hoofdlijnen 2 opties: 
1. Aangesloten partijen gaan gefaseerd over. We denken dan aan overstappen in 3 groepen. De eerste bijvoorbeeld per 1 januari 2024 of 2025, de tweede per 1 januari 2026 en de laatste 1 januari 2027. 

2. Alle bij ons aangesloten partijen gaan tegelijk over naar de nieuwe contracten. Het moment van overstap is dan waarschijnlijk 1 januari 2026 of 1 januari 2027. 

Optie 1 heeft in principe onze voorkeur, maar dit is onder het voorbehoud dat overstappen van verschillende subgroepen binnen één fonds op verschillende momenten wettelijk mogelijk is. Bovendien moeten wet we deze gefaseerde transitie in de uitvoering en de toerekening van bestaand vermogen op een beheerste wijze vorm kunnen geven.