Aanmelden

Het nieuwe pensioenstelsel: raakt mij dat ook?

Hallo, ik ben Peter. Ik neem deel aan de pensioenregeling van Pensioenfonds PGB. Ik blijf graag op de hoogte van mijn pensioen, want dit gaat over mijn inkomen voor later. Door de komst van het nieuwe pensioenstelsel verandert ook mijn pensioen. Daarom wil ik weten wat dat voor mij betekent. De komende tijd verdiep ik mij hierin en deel ik mijn bevindingen via de website, de nieuwsbrief en in dit magazine

Het nieuwe pensioenstelsel: raakt mij dat ook? 
Ik vraag me, misschien net als u, af hoe dat nu zit met het nieuwe pensioenstelsel. Al jaren wordt er geroepen dat het pensioenstelsel moet worden aangepast. De overheid, verschillende commissies, de pensioensector en andere betrokkenen zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek. Maar wat de uitkomst van al die gesprekken is, weet ik eigenlijk niet precies.  

Nu er een pensioenakkoord met sociale partners is gesloten, fris ik mijn kennis op. In 2019 is al afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt. Eind vorig jaar heeft de regering het pensioenakkoord vertaald in een conceptwetsvoorstel. Op het conceptwetsvoorstel mocht iedereen reageren. Ook Pensioenfonds PGB heeft dat gedaan*.   

De gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel voor mijn pensioen 
Wat gaat er veranderen? Er staan 6 belangrijke onderwerpen in het wetsvoorstel dat op 16 december 2020 is gepubliceerd.  

Nieuwe pensioencontracten: pensioenvermogen in plaats van een pensioenaanspraak  
Er zijn straks twee pensioencontracten: één gebaseerd op een meer collectief pensioenvermogen en één
gebaseerd op individuele pensioenvermogens met meer keuzevrijheid. Iedereen gaat pensioenvermogen  opbouwen in plaats van een pensioenaanspraak. Het pensioenvermogen beweegt met   beleggingsrendementen op en neer. Hierdoor komen straks zowel mee- als tegenvallers sneller bij deelnemers en gepensioneerden terecht.   
Een nieuwe manier van pensioen opbouwen 
De pensioenopbouw wordt anders. In het nieuwe systeem legt iedereen premie in voor een meer persoonlijk
pensioenvermogen, en die premie is voor iedereen gelijk. Omdat de premie die je op jonge leeftijd betaalt voor een langere periode belegd wordt dan premie die je op hogere leeftijd betaalt, verschuift het zwaartepunt van pensioenopbouw naar jongere leeftijden.
Het verbeteren en overzichtelijker maken van het nabestaandenpensioen
Alle pensioenfondsen gaan straks met dezelfde regels voor het nabestaandenpensioen werken. Nu worden er nog twee verschillende systemen gehanteerd. Het nabestaandenpensioen wordt dus overzichtelijker. 
10% vrij opneembaar pensioen
I
edereen mag maximaal 10% van het pensioenvermogen in één keer opnemen op de pensioendatum. Dit levert meer flexibiliteit op wanneer je met pensioen gaat. Hou er wel rekening mee dat je maandelijkse pensioen vervolgens lager is als je hiervoor kiest. 
Vervroegd met pensioen gaan met behoud van pensioen 
Het wordt mogelijk dat een werkgever bijdraagt aan vervroegd pensioen, zonder dat de belastingdienst een extra hoge belastingaanslag oplegt. Dit kan vanaf 3 jaar voor AOW-leeftijd. In een aantal sectoren maken werkgevers en werknemers hier nu al afspraken over. 
Er wordt gekeken naar regelingen voor ZZP-ers 
Er is een grote groep zelfstandigen die momenteel geen pensioen opbouwt. In meerdere sectoren wordt gekeken of het mogelijk is om via pensioenfondsen ZZP-ers te helpen pensioen op te bouwen. Of het nieuwe wettelijk kader hier ook echt ruimte voor zal bieden, is nog even afwachten. 

Letten op de belangen van alle betrokkenen 
Ik sprak over deze onderwerpen met Jochem Dijckmeester, voorzitter van Pensioenfonds PGB. Want natuurlijk wil ik weten wat dit allemaal voor mijn pensioen betekent.Jochem: ‘De meeste veranderingen gelden voor de gehele pensioensector en zijn dus ook van invloed op Pensioenfonds PGB. De komende tijd onderzoeken we alle keuzes en wat het effect daarvan is voor onze deelnemers. Dit doen we samen met onze werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers en in gesprekken met deelnemers en gepensioneerden. We letten daarbij goed op de belangen van alle betrokkenen. We onderzoeken de gevolgen van de nieuwe pensioencontracten en de vraag welk contract geschikt is voor een bij ons aangesloten sector of onderneming. Verder kijken we naar het effect daarvan op de al opgebouwde pensioenen. Ook de verandering in de manier van pensioen opbouwen en de gevolgen daarvan voor verschillende groepen deelnemers is voor ons een belangrijk aandachtspunt.’ 

De reis naar het nieuwe pensioen  
Jochem laat mij een tijdlijn zien waaruit op te maken is dat dit een meerjarenproject betreft. Jochem: ‘De knoppen waar wij als pensioenfonds aan kunnen draaien zijn bekend. Met andere woorden, we weten op welke onderwerpen we keuzes moeten maken. Ook wordt de planning voor de komende jaren steeds duidelijker. Maar wat dit voor jouw persoonlijke pensioensituatie betekent is nu nog moeilijk te zeggen.’  

 Tijdlijn-nieuwe-pensioen-PGB_2021-05-11.png

Routekaart maken  
‘Wij hebben in februari 2021 een reactie gegeven op het conceptwetsvoorstel*. Daarnaast werken we aan een routekaart om onze weg naar het nieuwe pensioen vast te leggen. Hiervoor voeren we ook verkennende gesprekken met werkgevers en sociale partners. Hoe de rest van het jaar er precies uit ziet, hangt af van de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Als de Tweede Kamer besluit dat dit dossier blijft liggen voor een nieuw kabinet, dan heeft dat effect op de datum waarop het nieuwe pensioenstelsel in werking treedt. Onze routekaart en bijbehorende planning is daarvan afhankelijk’, aldus Jochem.  

Meer over het nieuwe pensioenstelsel  
Op de themapagina het nieuwe pensioenstelsel deel ik al mijn bevindingen. Heb je een vraag over het nieuwe pensioenstelsel en kan ik je daarbij helpen? Of wil je een keer met Jochem hierover van gedachten wisselen in een digitale deelnemersbijeenkomst? Geef dit door via: communicatie@pensioenfondspgb.nl. 

*Lees hier de reactie van Pensioenfonds PGB is op het conceptwetsvoorstel.