Aanmelden

Het nieuwe pensioenstelsel: hoe staat het ermee?

Hallo, ik ben Peter. Ik neem deel aan de pensioenregeling van Pensioenfonds PGB. Ik blijf graag op de hoogte van mijn pensioen, want dit gaat over mijn inkomen voor later. Door de komst van het nieuwe pensioenstelsel verandert ook mijn pensioen. Daarom wil ik weten wat dat voor mij betekent. In dit artikel ga ik op zoek naar een update over het nieuwe pensioen, hoe staat het ermee?
In het conceptwetsvoorstel dat eind 2020 is gepubliceerd, staat hoe de nieuwe pensioenen eruit moeten komen te zien. Iedereen mocht reageren op het conceptwetsvoorstel. Ook Pensioenfonds PGB heeft dat gedaan. In dit artikel lees je hier meer over.

Wat staat er in het conceptwetsvoorstel?
In mijn artikel ‘Het nieuwe  pensioen: raakt mij dat ook?’ geef ik uitgebreider aan welke onderwerpen nu spelen. Ik som ze ook hier nog even op:

- Nieuwe pensioencontracten: pensioenvermogen in plaats van een pensioenaanspraak
- Een nieuwe manier van pensioen opbouwen
- Het verbeteren en overzichtelijker maken van het nabestaandenpensioen
- 10% vrij opneembaar pensioen
- Vervroegd met pensioen gaan met behoud van pensioen
- Er wordt gekeken naar regelingen voor ZZP-ers

Conceptwetsvoorstel komt tegemoet aan huidige tekortkomingen
Ik begrijp van Siert Vos, manager Strategisch Advies van onze pensioenuitvoerder PGB Pensioendiensten, dat het pensioenfonds ook een reactie heeft gegeven op het conceptwetsvoorstel.  Hij vertelt hierover: 
‘De richting van het conceptwetsvoorstel zien we in grote lijnen als een gewenste verbetering van het pensioenstelsel. Het komt tegemoet aan een aantal tekortkomingen dat er nu is. Wij zien wel wat aandachtspunten en die hebben we dan ook gedeeld met de regering. Ter voorbereiding op onze reactie, en ook omdat we graag kennisdelen, hebben we veel gesprekken gevoerd met andere betrokken partijen. Dat heeft onze eigen inzichten bevestigd en soms tot nieuwe inzichten geleid. Als pensioensector is het goed om samen op te trekken. Uiteindelijk moeten we straks allemaal de pensioenregelingen aanpassen.’ 

Rode draad van onze reactie: houd rekening met partijen die anders zijn dan de standaard
De reactie van Pensioenfonds PGB bestaat uit een aantal aandachtspunten die vrij diep op de materie ingaan. Te diep voor mij als ‘leek’ op pensioengebied. Maar Siert kan mij gelukkig wel een en ander op hoofdlijnen uitleggen:

‘We hebben de onduidelijkheden voor onze specifieke situatie kenbaar gemaakt. Wij zijn namelijk een bedrijfstakpensioenfonds dat voor meerdere sectoren regelingen uitvoert. Zo hebben we te maken met verschillende arbeidsvoorwaardelijke tafels waar een pensioenregeling wordt vastgesteld. En we voeren dus meerdere regelingen uit. Het conceptwetsvoorstel is geschreven vanuit de ‘standaardsituatie’ van 1 fonds, 1 regeling, 1 arbeidsvoorwaardelijke tafel. De rode draad van onze reactie heeft dan ook hiermee maken: hoe moeten we met een aantal bepalingen omgaan in onze afwijkende situatie? Natuurlijk hebben we direct oplossingen aangedragen voor deze vraagstukken. 

Twee andere belangrijke punten uit onze reactie zijn:
- Bied meer ruimte voor evenwichtige belangenafweging
  Bij pensioen hebben we te maken met veel belanghebbenden. Al die belangen moeten allemaal zo goed mogelijk
  vertegenwoordigd worden. Wij zien dat in het conceptwetsvoorstel maar 1 maatstaf is om die belangenafweging
  te doen. We zouden graag zien dat fondsbesturen meer ruimte krijgen om alle belangen en overwegingen goed
  mee te kunnen nemen.

- Bied helderheid voor werkgevers die opbouw bij meerdere uitvoerders hebben ondergebracht
  Het komt regelmatig voor dat nieuwe opbouw en bestaande opbouw bij verschillende pensioenuitvoerders zijn 
  ondergebracht. Dat zien we ook bij Pensioenfonds PGB. Dit heeft nu geen aandacht gekregen in het
  conceptwetsvoorstel.’

De regering weer aan zet
De reacties uit de sector zijn nu allemaal ingediend bij de regering. Ook de Pensioenfederatie (overkoepelende belangenbehartiger van alle Nederlandse pensioenfondsen) heeft een reactie ingestuurd. Siert geeft aan dat Pensioenfonds PGB die reactie steunt en hier zelf ook aan heeft meegewerkt. Nu is de regering weer aan zet om alle reacties te verwerken tot een definitief wetsvoorstel. 

Ook komen de Tweede Kamerverkiezingen eraan. Als de Tweede Kamer besluit dat dit dossier blijft liggen voor een nieuw kabinet, dan heeft dat effect op de datum waarop het nieuwe pensioenstelsel in werking treedt. Ondertussen zit Pensioenfonds PGB niet stil. Er wordt een routekaart gemaakt en er worden gesprekken gevoerd met werkgevers en werknemers over de wensen voor de nieuwe regelingen en de implementatie en uitvoering daarvan.
Het concept wetsvoorstel kun je hier bekijken. Ook  zie je hier welke reacties er zijn ingediend op het concept wetsvoorstel. Hier lees je de reactie van Pensioenfonds PGB op het concept wetsvoorstel.