Aanmelden

Waarom wij de pensioenen niet kunnen verhogen

11-1-2018

​Hoe is het mogelijk dat er zo veel geld in de pensioenpotten zit, en er ook dit jaar weer niks bij kan voor onze gepensioneerden (en andere deelnemers)? Dat is een van de vragen die ons het meest wordt gesteld.

Veel mensen denken dat ze elk jaar recht hebben op een verhoging van hun pensioen, zo blijkt uit een online onderzoek dat we vorig jaar hielden. Maar liefst 77 procent van de gepensioneerden denkt er zo over. Helaas is dat echt niet zo. Een verhoging om de gestegen prijzen te compenseren (indexatie) is geen recht. Voor veel gepensioneerden voelt dit misschien anders. Dit kan, eerlijk is eerlijk, komen omdat we daar in het verleden niet altijd duidelijk genoeg over zijn geweest. Maar er is in het verleden, en er wordt ook nu, niet betaald voor een gegarandeerd welvaartsvast pensioen. Dat betekent dat er alleen een verhoging kan worden gegeven als er voldoende geld in onze buffers zit. Het is wel onze ambitie om de pensioenen te kunnen verhogen en daar werken we hard aan. Bijvoorbeeld door te streven naar extra hoge beleggingsopbrengsten.

Onbegrip
Maar de pensioenpotten zitten nu voller dan ooit tevoren wordt vaak tegen mij gezegd, onder meer in reacties onder deze columns. Dat is waar. De potten zitten voller. En het gaat weer beter met de pensioenfondsen, zeker ook met Pensioenfonds PGB. De beleidsdekkingsgraad van eind 2017 zit volgens voorlopige berekeningen rond 106%. Waarom kan er dan niets bij voor de groep mensen die al tien jaar lang te maken heeft met hogere lasten en maar een deel van zijn inkomen (alleen de AOW) zag stijgen?

Ik begrijp dit gevoel van onbegrip heel goed. Het is ook een ingewikkeld verhaal, maar ik ben altijd bereid dit te vertellen en uit te leggen. U mag mij hier altijd meer informatie over vragen. Ook hier zal ik een poging doen om het toe te lichten.

U betaalde premie voor uw pensioen, zonder gegarandeerde verhoging. Wij beloven u dit pensioen uit te betalen. Om die belofte waar te maken moeten we voldoende vermogen in kas hebben, nu en in de verre toekomst. Wanneer hebben we genoeg vermogen in kas? Om dat te berekenen, kijken we naar de rente. Het principe daarbij is hetzelfde als wanneer u geld opzij zet voor een grote aanschaf in de toekomst. U rekent uit hoeveel geld u nu op uw spaarrekening moet hebben om, bijvoorbeeld over 10 jaar, met de rente erbij 10.000 euro te kunnen betalen.

Rekenregels
Als pensioenfonds bepalen we niet zelf wat realistisch is om qua rente mee te rekenen. Daar zijn strenge regels voor van de overheid. Die zijn bedoeld om zekerheid te geven dat we onze beloftes echt kunnen waarmaken. Een belangrijke verandering kwam in 2007, toen de rente waarmee we moeten rekenen veranderde. Die was standaard 4 procent. Daarvoor in de plaats kwam een wisselende rente, die afhangt van de rente die banken rekenen. 

Terug naar het voorbeeld van die toekomstige aanschaf: als u rekening houdt met een rente van 4 procent hebt u nu maar liefst 2.300 euro minder nodig om over 10 jaar op een bedrag van 10.000 euro uit te komen dan bij een rente van 1%. Dat scheelt fors. En zo werkt het bij ons ook. Als de rente heel hoog is, hoeven we nu minder geld in kas te hebben om alle uitkeringen tot in de verre toekomst te kunnen betalen. Als de rente heel laag is, zoals nu het geval is, hebben we juist meer geld nodig.

Crisis
In 2008 brak een wereldwijde economische crisis uit maar daarna hebben pensioenfondsen weer uitstekende beleggingsresultaten gehaald. Daardoor zit er nu, begin 2018, meer dan 25 miljard euro in de PGB-pensioenpot. Door de lage rente is echter ook de waarde van de toekomstige pensioenuitbetalingen hoog, we moeten nu veel geld in kas hebben om ook in de toekomst onze beloofde pensioenen uit te kunnen keren.

U zegt dan misschien: met een dekkingsgraad van ongeveer 106% is er toch ruim voldoende in kas voor enige indexatie? Het antwoord daarop is helaas nee. Pensioenfondsen mogen pas beginnen met het geven van gedeeltelijke indexatie als de dekkingsgraad 110% is. Er moet dus eerst een grotere buffer opgebouwd worden. Op die manier hebben wij voldoende veerkracht om een eventuele toekomstige crisis op de financiële markten te doorstaan zonder dat direct de toekomstige pensioenen in gevaar komen. Bij de huidige financiële situatie kunnen de pensioenen daarom nog niet verhoogd worden. Hoezeer we dat iedereen ook gunnen.

Jochem Dijckmeester
Bestuurslid Pensioenfonds PGB

J.Roo reageer
reageert op 11-01-2018:

De werknemer is samen met de werkgever verplicht om premie te betalen. Dat is geen recht maar een verplichting. Het lijkt mij logisch dat het pensioenfonds t.z.t. verplicht is dat opgebouwde kapitaaltje d.m.v. premie en rendement uit te betalen aan de betreffende persoon die daar m.i. recht op heeft. Het rendement bedraagt naar ik heb vernomen 6,6 % gemiddeld per jaar. Al de uitkeringen aan pensioenen, nabestaandenpensioenen enz. zijn dan al betaald. Het PGB is het beste pensioen van Nederland ? Misschien kan ik beter zeggen : Het minst slechte . Hoe kunt u zeggen : we kunnen de pensioenen niet verhogen omdat de rekenrente zo laag is ,terwijl de werkelijkheid aangeeft dat het rendement gemiddeld vele malen hoger is ? In 2016 al weer boven de 10 % ! Het wordt m.i. dan tijd dat het pensioenfonds opkomt voor de deelnemers om theorie van rekenrente aan te passen naar de praktijk van het werkelijk behaalde rendement. Want daar betaald de deelnemer naar mijn idee verplicht premie voor. Wij de plicht om premie te betalen , Het pensioenfonds de plicht om zorg te dragen dat ons geld rendeert en dat met aftrek van kosten en nabestaandenpensioenen enz. aan de deelnemers wordt uitgekeerd. Niet meer en niet minder. Want zoals u al zegt : Het is geld van de deelnemers aan het pensioenfonds.

H.Mulder reageer
reageert op 18-01-2018:

Het lijkt wel of men het heel normaal vindt dat de pensioenen niet verhoogt worden . Dus als ik het goed begrijp vind u het normaal dat ik bijvoorbeeld over zo'n 20 jaar zo weinig pensioen krijg dat ik aan de ''bedelstaf'' kom . Het lijkt mij logisch dat , toen ik vanaf mijn 16e al begon met het betalen van de pensioenpremie , ik later toch wel min of meer een ''waardevastpensioen'' zou krijgen . U kunt wel zeggen dat het niet vanzelf sprekend is , maar ik vind dat wel en als dat niet zo is of was jullie mij daar logischerwijs over hadden moeten informeren , i.p.v. met van die ''verzekeringspraatjes'' aan te komen . Ik heb altijd het volste vertrouwen in mijn pensioenfonds gehad , maar het lijkt wel dat als er een ''nieuwe'' generatie aan het bewind komt ik ook aan ''nieuwere'' regeltjes moet houden . Hier klopt ergens iets niet , maar waarom zou een jongere generatie zich daar druk over maken , immers de gedachten van deze en gene zijn natuurlijk ''het zal mijn tijd wel duren'' !

Henk reageer
reageert op 18-01-2018:

het is voor mij onverteerbaar om met dit soort berekeningen een sfeer te scheppen waarin de gepensioneerde op een dwaalspoor worden gebracht! opeens worden we opgescheept met dubbele berekeningen over de dekkingsgraad waar wij helemaal niets aan hebben! we zijn inmiddels in een economie terecht gekomen waarin er volop verdient wordt en de huizen niet aan te slepen zijn. Daarom dienen wij als gepensioneerde de eerste te zijn die onmiddellijk en zonder voorbehoud over de afgelopen twee jaar een prijscompensatie hadden moeten hebben! Het is toch onverkoopbaar dat we daar nu nog een discussie over is! Het is natuurlijk de invloed van de politiek dat er opeens een rookgordijn wordt gelegd van allerlei onduidelijkheid over het al dan niet uitbetalen van hetgeen waar wij recht op hebben! De verhalen die erbij gehaald worden over solidariteit is een van de middelen die de politiek gebruikt om ons schuldig te moeten voelen over ons pensioen! als zich een crisis voordoet en dat effect zou hebben op een pensioen, dan moet je vanaf dat moment een oplossing zoeken en pensioenen en premies aanpassen en niet met terugwerkende kracht de mensen die na al die jaren "ondanks allerlei beloften van politiek en pensioenfonds", opeens geconfronteerd worden met de maatregelen die kennelijk nodig zijn en dat er maar gemakshalve vanuit gegaan wordt dat we solitair moeten zijn omdat het op dat moment beter uitkomt. Maar dan moeten de schouders ook recht gehouden worden en niet het hele stelsel waar wij jaren in hebben gelooft en daardoor vertrouwen in hebben zomaar overboord gooien en met ondoorzichtige rekenformules tijdwinst te boeken. Het is niet alleen de prijscompensatie waar wij (en de meeste van onze bevolking mee te maken hebben!) dankzij dit zakenkabinet hebben we de laatste jaren o.a. te maken gekregen met belachelijke huurverhogingen, btw, energiekosten, verlaging of schrappen van sociale voorzieningen! Het zou nodig zijn om eens aan te kaarten bij de regering dat de crisis kennelijk onnodig lang heeft geduurd door hun eigen maatregelen en de winkels daardoor veel langer dan nodig leeg zijn gebleven! Daar hebben wij als gepensioneerde natuurlijk ook veel last van gehad! en daarom kunnen wij ons dan iets minder schuldig voelen dat we vragen waar we recht op hebben. Met andere woorden "wij hebben al heel veel ingeleverd", daarom zou het erg nodig zijn om snel en met terugwerkende kracht te gaan compenseren! Want nu bestaat bij mij het gevoel dat we onnodig lang moeten wachten zodat er geen enkel risico voor pensioenfonds en politiek is en wij het slachtoffer zijn van dit beleid.

J. Roo reageer
reageert op 19-01-2018:

Voor allen die nu van hun pensioen genieten . Rekenrente : Bijna niks. Behaald rendement 2016 : Ca. 10 % netto. Inflatie laatste 10 jaar : gemiddeld 1,5% Pensioenverhoging de laatste 10 jaar : 0 %. U bent niet gekort op uw uitkering Maar door de inflatie van ca. 1,5 % per jaar hebt u de afgelopen 10 jaar wel 15 % ingeleverd. Of zie ik dat verkeerd ? Helaas door het mooie rendement van ongeveer 10 % netto op hun vermogen zien de pensioenfondsen nog geen kans om uw uitkering te verhogen. Hoe hoog moet het rendement zijn om dat wel te kunnen doen ? Het wordt m.i. tijd om met het werkelijke vermogen en rendement te gaan werken en niet met zgn. lage dekkingsgraad en ( bewust ?) lage rekenrente . De buffer van meer dan vijftienhonderd miljard euro en het gemiddelde rendement van 7,5 % netto geven m.i. daar alle aanleiding toe.

H.Mulder reageer
reageert op 19-01-2018:

Volgend jaar bijvoorbeeld wordt het belastingstelsel weer veranderd , wat natuurlijk weer in het nadeel is voor mensen met een ''redelijk''pensioen . Toen ik werkte kreeg ik zo nu en dan loonsverhoging en als dan de regering weer het één en ander veranderde , bijvoorbeeld belasting technisch of iets betreffende de toeslagen dan was je iets kwijt maar in verhouding hield je toch nog meer over dan voor de loonsverhoging . Nu heb ik pensioen/AOW en als men nu iets belastingtechnisch veranderd , in mijn nadeel , kost het mij geld en heb ik minder dan voor die regeling . Ik snap echt niet dat mijn Pensioenfonds daar geen ''oog'' voor heeft . Met alle respect hoor , maar als ik genaaid wil worden ''dan zeg ik het wel'' ! De uitleg die ik de laatste paar jaar lees betreffende mijn Pensioenfonds en de antwoorden van deze komen bij mij als puur politiek correcte antwoorden en meer van : ja nou zeg , de politiek of te wel Den Haag heeft dit beslist , dus daar kun je niks tegen doen . Waarom worden alle gepensioneerden niet opgeroepen door de Pensioenfondsen om te protesteren tegen deze manier van ''corruptie'' , een Pensioenfonds moet zijn eigen boontjes kunnen doppen en daar hebben we niet iemand voor nodig die net komt kijken in de politiek voor een jaar of vier of iemand die bij de Nederlandse bank werkt , die trouwens alleen maar denkt of het wel gunstig is voor ''Nederland'' of voor ''Den Haag'' . Vroeger moest ik staken van mijn baas omdat hij vond dat je recht hebt om voor jezelf op te komen , maar nu als je gepensioneerd bent heb je waarschijnlijk geen ''rechten'' meer .

A.Prins reageer
reageert op 21-01-2018:

In het verleden zegt u "waren we misschien niet altijd even duidelijk". Vreemd is dat als een bestuurder van een instelling, bank of overheid vertrekt, na wel of niet voldaan te hebben, en hij krijgt een dikke bonus, er altijd gezegd wordt "dit waren afspraken in de arbeidsovereenkomst". Ik ben het niet met u eens als u zegt dat waardevast nooit bedoeld is. Op bijeenkomststen in het verleden is mij anders verteld. Echter er worden altijd verhalen verteld die op het moment passen, ook nu weer. De werkelijkheid is volgens mij dat we met de pensioenfondsen afspraken maakte maar dat onze leugenachtige regering bepaald wat we ontvangen en ons pensioenfonds, maar zeker de gepensioneerden, het nakijken hebben. Iedereen gaat er iets op vooruit, ieder jaar weer hetzelfde gelul. Belasting, zorgkosten, verzekeringen, voedsel, alles gaat omhoog, behalve de inkomsten. En voor mijn gevoel laat het pensioenfonds het gewoon gebeuren. Onze regering met de mooie praatjes die ons een rad voor ogen draaien en totaal niet op de hoogte is van wat er in het volk gaande is mag wel eens wat tegengas krijgen, ook van de pensioenfondsen.

PvdVaart reageer
reageert op 21-01-2018:

Rekenen kan iedereen wel, maar beleid bepalen gebeurt bij de Nederlandse Bank.Door overfinanciering en daarmede grote risico,s heeft de NB pi maal duim de 10 procent bedacht. Daar zit het echte kwaad voor de pensionado

A Stamps reageer
reageert op 27-01-2018:

Wat een brief van de pensioenfondsen onzin en volksverlakkerij en een slecht onderbouwde gedachtegang van de schrijver U veranderd gewoon de regels in een spel door mee te praten met onze beleidsmakers die u maar wat op de mouw spellen en dat gewoon klakkeloos aanneemt U vertegenwoordigd mensen die al 45 jaar sparen voor een inkomen, en banken die dat veroorzaken pakt U niet aan, nee die lopen gewoon met een arogant gevoel weg van de realiteit Het is schandelijk dat het met iedereen goed gaat volgens de Hr Rutte, en dat wij oudere met een vermindering van inkomen zitten, U zegt dat wij geen recht hebben op indexatie maar ik denk dat U zich erg vergist, als de rekenrente kunstmatig laag wordt gehouden al bijna 12 jaar, is dat een vies spelletje wat men speelt De kas van de pensioenpotten zitten vol 1400 miljard euro en daar zit ed EU op te azen en U doet hier niets aan, laat dit gewoon gebeuren, wij denken dat U uw rug eens moet rechten en opkomen voor ouderen ipv tegenwerken van pensionadoos en gewoon eens moet indexeren

Stef pronk reageer
reageert op 02-10-2019:

Heb klein pensioentje bij bpf AVA. Verwachting is dat dit met maar liefst 10% wordt verlaagd. Wordt trouwens al voor de 3 de keer verlaagd. Buiten de gemiste inflatie correctie. De regering alsmede de ECB is hier schuldig aan omdat de eisen aan pensioenfondsen steeds hoger worden. Gesteld. En rente kunstmatig steeds lager worden gesteld en wordt bewust gestolen van de gepensioneerde. Bekijk de app maar eens van Pieter lakeman. Op you tube. Die aangeeft dat 500 miljard onzichtbaar is gemaakt. Onze regering is een zeer onbetrouwbare kliek Die alleen maar graag op het pluche. Wil zitten. Met buiten zinnige mooie regelingen voor hen

G.A.J WITKAMP reageer
reageert op 06-02-2018:

IK ZAL KORT ZIJN,WIJ WORDEN TOCH AAN ALLE KANTEN BEDONDERT,ZEKER MET DIT KABINET MET DIE RUTTE,DE RIJKEN WORDEN RIJKER EN WIJ WORDEN NOG ARMER!!!!! OOK BEDANKT N,B

A. Reudink reageer
reageert op 08-02-2018:

In 2003 was het totale Nederlandse pensioenvermogen 490 miljard euro. Tot 2008 werden de pensioenen praktisch elk jaar geïndexeerd. In 2003 waren er 2,1 miljoen gepensioneerden en waren de dekkingsgraden rond de 140 procent. In 2013 was de pensioenreserve gestegen tot ruim 1.100 miljard euro, ondanks de crisis. Dat is dus meer dan een verdubbeling in tien jaar tijd! Op dit moment is de pensioenreserve gestegen naar 1.450 miljard euro. Een toename van 350 miljard in vijf jaar. Wat is er tussen 2003 en 2016 gebeurd wat we in 2003 nog niet wisten? De financiële crisis, inderdaad. Maar alle toekomstige demografische ontwikkelingen waren toen ook al bekend. Op dit moment zijn er 3,1 miljoen gepensioneerden. Over 25 jaar, in 2043, zullen dat er 4,7 miljoen zijn (CBS). We hebben dan de piek van de vergrijzing bereikt, want daarna lopen de cijfers terug. De pensioenuitgaven per jaar zijn 30 miljard euro. Het bedrag aan premie-inkomsten is ongeveer hetzelfde, ook 30 miljard euro. Wanneer we uitgaan van de huidige pensioenreserve van 1.450 miljard euro en een conservatief beleggingsrendement van 4 procent per jaar nominaal, dan levert dat in 25 jaar een aanwas van de pensioenreserve op van eveneens 1.450 miljard euro plus 750 miljard aan premieafdrachten. Dat is samen 2.200 miljard aan totale inkomsten tot en met 2043. De totale pensioenreserve zou dan, samen met de huidige 1.450 miljard en de premie-inkomsten, 3.650 miljard euro zijn in 2043. Het gemiddeld aantal gepensioneerden tussen 2018 en 2043 zal 3,8 miljoen zijn. Het gemiddelde jaarlijks uit te keren pensioenbedrag per gepensioneerde is 10.500 euro, exclusief AOW (CBS). Dat is in 25 jaar 1.000 miljard euro aan pensioenuitgaven.Trekken we die 1.000 miljard af van die 3.650 dan blijft er 2.650 miljard euro over aan pensioenreserves in 2043. Ondanks dat de cijfers niet gecorrigeerd zijn voor inflatie, krijgen we dat geld nooit op! Niets, maar dan ook niets staat indexering van de huidige pensioenen in de weg. De vraag mag oprecht gesteld worden of de overheid en Brussel onze pensioenreserves niet zullen gaan gebruiken als noodfonds. Want hoe moet dat straks met al die flexwerkers en zzp'ers die geen pensioen opbouwen? En wat te denken van het jongste voorstel om met pensioengelden het achterstallig onderhoud van de scholen te betalen? Ons gepensioneerden, maar ook de actieve deelnemers wordt een meedogenloos rad voor de ogen gedraaid!

J. Roo reageer
reageert op 08-02-2018:

Geachte Reudink. Ongeveer precies hetzelfde probeer ik al jaren te vertellen. zie mijn reacties op de columns. Maar de pensioenfondsen en diverse politici kijken de andere kant op. Op diverse vragen krijg je geen of niets zeggende antwoorden. Ze lopen wel te verkondigen dat het geld is van de deelnemers en gepensioneerden en dat die daar ook zeggenschap over hebben. Maar ondertussen wordt er naar hen niet geluisterd. Vraag bv. Hoe groot moet het vermogen worden om wel te indexeren. 2000 miljard ,5000 miljard , 10.000 miljard. U krijgt daar geen antwoord op. Het rendement dekt bv . pensioenuitkeringen voor 300 % Dus hoezo lage dekkingsgraad? Het totale vermogen van 1500 miljard dekt de uitkeringen voor 50 jaar. Elk jaar komt daar gemiddeld 7 % bij. De uitkeringen en verdere kosten zijn dan al betaald. Dus nogmaals hoezo lage dekkingsgraad ? Elke deelnemer heeft tzt recht op de betaalde premie en rendement als zijnde zijn of haar pensioenuitkering. Rekent u maar uit wat u aan premie heeft betaald samen met uw werkgever en het gemiddelde rendement daar over jaar in jaar uit . En dat 40 tot 45 jaar lang. Wat voor uitkering zou u dan moeten hebben ? En wat rekenen de pensioenfondsen u voor? Het verschil zal u verbazen ! Het is uiteindelijk achterstallig loon wat verplicht wordt ingehouden. Mag daar als de tijd daar is , ook aanspraak op gemaakt worden ? Met het behaalde rendement over al die jaren graag. Of is dat te veel gevraagd van het pensioenfonds? Ik ben benieuwd naar een volgende reactie.

A. Reudink reageer
reageert op 09-02-2018:

Beste heer Roo. Aan mijn cijfermatig betoog heb ik weinig toe te voegen. Alleen valt het mij op dat rond de pensioenen al jaren een rookgordijn wordt opgetrokken door politiek en “deskundigen” door alles rond het pensioenstelsel steeds ingewikkelder te maken, zodat door de bomen het bos niet meer gezien wordt. Schijnbaar is dat ook de bedoeling. Nog opvallender: het elkaar napapegaaien van pseudo-deskundigen en politici waardoor onbewezen meningen als feiten gepresenteerd worden. Wat mij nog het meest verwonderd is dat er vanuit de pensioenwereld, De Nederlandsche Bank (DNB) en de politiek niemand is die via een duidelijk en overtuigend rekenmodel laat zien waarom er feitelijk niet geïndexeerd kan worden. Kritiek wordt altijd gepareerd met vage algemeenheden, nooit met harde cijfers. Ook zou het interessant zijn om tijdens een paneldiscussie op TV de pensioendeskundigen en hun critici in discussie te laten gaan met duidelijke voorbeelden zodat het misverstand dat critici verweten wordt, ze snappen het niet, opgehelderd wordt. Helaas, bij de omroepen is daar weinig animo voor. Desalniettemin probeer ik omroep MAX hiervoor te interesseren. Is het verder niet tekenend dat er zo weinig moeite gedaan wordt om de grote onvrede bij de gepensioneerden, over het al tien jaar niet indexeren van de pensioenen en het uitzichtloze perspectief, weg te nemen door met een overtuigend verhaal te komen?

J.Roo reageer
reageert op 17-02-2018:

Zie ik net voorbij komen in de telegraaf. Dekkingsgraad HAL : 212 % Aantal gepensioneerden en nabestaanden: 1500. Aantal werkenden : 40 Vermogen : 140 miljoen euro Premie heffing : 0 euro. Pensioenuitkering : Al jarenlang omhoog. Kennelijk is het rendement hoog genoeg om de uitkeringen te dekken. Kennelijk hoef je ook geen groot pensioenfonds te zijn om dergelijke resultaten te halen. Kennelijk is het PGB dus niet het beste pensioenfonds zoals wordt gesuggereerd. Als ze bij de HAL ook rekenen met de rekenrente van bijna niks zou dit niet mogelijk zijn . Misschien moeten de pensioenfondsen eens gaan kijken hoe ze het daar doen. Als e.e.a. waar is bij de HAL en de pensioenfondsen gaan dit navolgen dan gaan we in ieder geval een stuk in de goede richting . En dat is m. i. : rekenen met het werkelijke rendement . Met uiteraard een bepaalde reserve. Betaal iedere gepensioneerde wat hem of haar toekomt : De betaalde premie plus het werkelijk behaalde rendement daar op over de minimaal 40 jaar premiebetaling. Dat is m.i. waar de verplicht premiebetalers recht op hebben. Het is - nog steeds- achterstallig loon.

Lies de Groot reageer
reageert op 22-02-2018:

Ik heb een goed een idee, om de ontevredenheid van de gepensioneerden weg te nemen zou het een leuke geste van jullie zijn, om een keer dit jaar eenmalig een extraatje te geven bv. 100 euro i.p.v. de pensioen uitkeringen te verhogen, een heleboel mensen zullen daar blij mee zijn en het haalt ook een stukje onvrede weg. Ik voorzie trouwens dat de dekkingsgraad voorlopig niet gehaald gaat worden (al of niet bewust wordt deze steeds weer verhoogt ), dus blijven we er nog steeds op achteruit gaan zou erg fijn zijn voor alle mensen die met lede ogen zien dat de economie wel omhoog schiet maar de gepensioneerden blijven achter en dat terwijl er zo ontzettend veel reserve is NIEMAND BEGRIJPT DIT. met vriendelijke groet Lies de Groot

R. van Hooff reageer
reageert op 22-02-2018:

Ik ben het geheel met Dhr.Roo eens. Ik heb maar 1 opmerking, neem een voorbeeld aan de HAL (Holland America Lijn)

R. van Hooff reageer
reageert op 22-02-2018:

Oja, heeft de regering ook niet een aantal miljoenen geleend van de pensioenfondsen, misschien kunnen zij dat terug betalen, zodat de dekkingsgraad een haartje hoger wordt. ???

Samuel Schut reageer
reageert op 22-02-2018:

Het is gewoon diefstal deze lage rente, deze is alleen omdat we in de e.u. zitten en de (arme) landen aan goedkoop geld te helpen die niet zoals Nederland het huishoud boekje niet kloppend maken met ons geld.

A.F. Rosenboom reageer
reageert op 22-02-2018:

Helemaal met het bovenstaande eens. Betaald vanaf mijn 14e jaar, stond met mijn dunne beentje achter de zetbok, moest meteen lid van de bond worden en van het pensioenfonds. Inmiddels tot mijn 65e jaar (dus 51 jaar verplicht betaald, en nu dus al 10 jaar achteruit door inflatie en alle verhogingen. Ben hier eigenlijk woest over, wordt tijd dat er wat aan gedaan wordt, en snel a.u.b.

w.lommert reageer
reageert op 22-02-2018:

hoi wat is er gebeurt met het geld wat lubbers uit het pensioen fonds gehaald heeft hoeveel weet ik niet meer maar als dat geld terug gestordt wordt zitten wij weer goed dat was niet normaal toch was wel meer dan 1.7 miljard...wat is daar mee gebeurd en wij zijn de klos

H. Te Lintum reageer
reageert op 22-02-2018:

Let op dat arme landen onze tegoeden opeisen Door de E.U!!

J.Kusters reageer
reageert op 22-02-2018:

Helemaal eens met de Heer d e Roo. Werkelijk belachelijk hoe ze ons de dekkingsgraad voor rekenen. Alle gepensioneerde moesten in "opstand"komen .

C. Need reageer
reageert op 22-02-2018:

Ik heb tijdens mijn werkzame leven veel ledenvergaderingen van het pensioenfonds bijgewoond, het bestuur was altijd duidelijk, wij betaalden premie voor een waardevast pensioen. Het verhaal van dhr. Dijckmeester klopt dus niet. Ook de politiek speelt een bedenkelijke rol onder aanvoering van dhr. Rutte, de grootste leugenaar uit de Nederlandse politieke geschiedenis. Mijn pensioen is de afgelopen 7 jaar netto 116 euro gedaald terwijl de prijzen meer dan 10 procent zijn gestegen. De 1450 miljard is geen gemeenschapsgeld. maar is van de pensioenpremiebetalers en de gepensioneerden. Maak een vuist naar de politiek in plaats van de gepensioneerden in de steek te laten. C. Need

Henk Caesar reageer
reageert op 22-02-2018:

Ik wil de heer Jochems er toch even op wijzen dat het de pensioenfondsen zelf zijn geweest die er op hebben aangedrongen om de vaste rekenrente los te laten. Alleen hadden de heren bestuurders er geen rekening mee gehouden dat rente ook naar beneden kon. Jammer voor de gepensioneerden. Verder geeft de heer Jochems aan dat niet betaald wordt voor een welvaartsvast pensioen. Beste meneer Jochems ik ben toch bang dat u aan de jonge kant bent. In de jaren 60 en 70 werd wel degelijk gesproken van een welvaartsvast pensioen. De spelregels zijn helaas tijdens de wedstrijd veranderd. Henk Caesar ex-bestuurder pensioenfonds

Martin Nouwen reageer
reageert op 22-02-2018:

Beste Jochem, jouw verhaal klinkt goed alleen rammelt het van alle kanten. Je schermt met strenge regels van de overheid, voor jouw tijd grabbelde Premier Lubbers miljarden uit de pensioenkas. Dan het verhaal WAARDEVAST, de Grafische Pensioenfondsen waren één van de weinigen die een waardevast pensioen hadden en daar betaalden we ook naar. Dan het verhaal dat de gepensioneerden tevreden zijn dat hun geld in goede handen is, tevreden? Bekijk de reacties, kan er geen één vinden. Conclusie, totaal uit zijn verband gerukt. Minstens 80% voelt zich na 40-50 jaar hard werken bedrogen maar daar geeft de nieuwe generatie niet om. Achteraf hadden we ons zelf gewoon bij een Verzekeringsmaatschappij moeten verzekeren waren we veel beter af geweest maar dat mocht niet, onze premie werd verplicht ingehouden en nu laten de Fondsen ons barsten, weten niets meer van WAARDEVAST!Overigens hebben we al 11 jaar geen verhoging gehad. Gegroet maar niet van harte.

Wim Harkx reageer
reageert op 22-02-2018:

Het is onzin dat de pensioenfondsen niet kunnen indexeren. De DNB gaat uit van de rekenrente. Doch stel dat het fonds 50 procent in obligaties belegt en 50 procent in aandelen dan stijgt het vermogen van het fonds met gemiddeld vijf procent. Waarom moeten we de onzin van een berekening van de DNB nog slikken?

JA van der Meer reageer
reageert op 22-02-2018:

Ik volg alle reacties en kan me er goed in vinden, wat betreft de critische opmerkingen. Wat ik eigenlijk mis is de constructie, die pensioenfondsen gebruiken om lage rentes af te dekken en dat er hiermee veel winst gemaakt wordt met de huidige rentes. Op een of andere manier wordt dit niet meegenomen, anders zou het pensioenvermogen en dekkingsgraden wel degelijk boven de wettelijke normen uitkomen. Helaas zouden dan de pensioenen verhoogd moeten worden. Men heeft echter achter de schermen (lees werkgevers, overheid en pensioenfondsen iets anders afgesproken). Helaas zijn de gepensioneerden hier als eerste de dupe van.

F.van Gink reageer
reageert op 22-02-2018:

77 procent van de gepensioneerden denkt (of dacht)recht te hebben op indexatie, maar het blijkt dat ze daar te weinig voor hebben betaald !!???, Fijn dat een aardige jongeman die nog lang niet aan zijn pensioen toe is gaat uitleggen hoe dat komt, ik hoop dat hij zelf goed naar de "kleine lettertjes" kijkt voor dat het te laat is.

b.habes reageer
reageert op 22-02-2018:

De pensioenfondsen kunnen mooie verhalen vertellen Wellicht, de gepensioneerden maken toch geen vuist Ze kunnen ons maken en breken in dit land. En wat gebeurt er .Ze naaien ons allemaal een oor aan .En ze stelen van ons bij het leven.Jullie zijn allemaal dieven. heren In den haag in kluis.

J carels(weduwe) reageer
reageert op 23-02-2018:

10 jaar geen indexering..alleen maar inleveren door verhogingen zvw en loonheffing. Triest..Jochem staat jouw salaris ook al jaren stil /achteruit?

A. Brons reageer
reageert op 23-02-2018:

Waarom stappen de pensioenfondsen niet gezamenlijk naar de rechter om dit rare overheidsbeleid aan te vechten? Rendementen zijn al jaren 6 tot 7 procent, ook tijdens de crisis en wat doen de pensionfondsen...NIETS. Het is mijn geld waar de overheid over beslist. Rare kromme wereld.

A. Posdijk reageer
reageert op 23-02-2018:

Dat verwarrende verhaal over procenten is bedacht door de graaiers, die in grote getale in Nederland de dienst uitmaken. En dat alleen maar om hun eigen zakken te vullen. Dit is niet alleen bij de pensioenen zo, maar op vele gebieden worden we bestolen door dit soort leiders. Jan met de pet, die er jaren voor heeft gewerkt en betaald kan de rambam krijgen. Het valt me nog mee dat onze leeftijd er niet wordt bijgehaald. Want de gehele tendens is, dat we gewoon te oud worden. Dat lezen we maar al te vaak. De ouderen dit en de ouderen dat. Het ergste vind ik - en daar hoor ik zelf ook bij - dat we het allemaal maar voor zoete koek aannemen.

C.J. Korpel reageer
reageert op 23-02-2018:

De "uitleg" over de rekenrente die wordt gehanteerd waardoor sinds 2008 de pensioenen niet meer zijn geïndexeerd is me inmiddels bekend. Dankzij maatregelen vanuit de EU en onze successieve regeringen kan ik het wel vergeten dat gedurende de rest van mijn leven mijn pensioen nog wordt geïndexeerd. Wat ik momenteel nog veel zorgelijker acht is wat de plannen zijn van de "axis of Evil" Macron (Fr.) en Merkel (D). Zeker als de SPD deel gaat uitmaken van de coalitie CDU/SPD kun je er van uitgaan dat Duitsland/Merkel akkoord gaat met de voorstellen van deze Macron. Dit individu heeft slechts een doel: de schulden van "la belle France" te dumpen bij de rijkere landen in de EU. Hij noemt dat solidariteit. Door de brexit wordt NL onevenredig hard getroffen, maar dat is nog niet genoeg want rupsjenooitgenoeg EU wil nog meer. Dus wordt de nettobetaler NL van de armzalige "korting" beroofd die het eertijds had bedongen en moet het zelfs meer betalen om het door de brexit veroorzaakte tekort aan te vullen. Ik lees hier dat de buffers van de pensioenfondsen inmiddels 14 miljard bedragen. Hoelang duurt het nog voordat de EU hyena's daar een flinke graai in gaan doen? Van de dociele watjes Rutte cum suis hoeven we wat dat betreft niets te verwachten. Die bezigen flinke taal naar de Nederlandse kiezer maar zullen altijd tekenen bij het kruisje. Dat is uiteraard bekend bij de roofdieren in Brussel. Goeie suggestie: schaf de landbouwsubsidies af. Dan kan de afdracht naar Brussel gehalveerd worden. Ziet u het gebeuren?

J. Roo reageer
reageert op 23-02-2018:

Geachte heer Dijckmeester, Zo langzamerhand begint het bij steeds meer mensen door te dringen dat bij de pensioenfondsen iets hardgrondig niet goed zit. Hoe lang denkt u dat de verhalen van de pensioenfondsen en van u nog geloofwaardig overkomen bij de mensen ? Zelfs een oud bestuurslid maakt de opmerking dat de spelregels verandert worden terwijl het spel nog gaande is. En dan krijg ik te horen dat mij e.e.a. al vaker is uitgelegd. Mij is nog steeds niet uitgelegd hoe hoog bv. het vermogen moet worden .1500 miljard, 5000 miljard, 10.000 miljard euro? Nog steeds niet uitgelegd hoe hoog de dekkingsgraad in werkelijkheid is ,gezien het enorme vermogen en gemiddeld rendement. Nog steeds niet uitgelegd dat m.i. geen indexatie wel degelijk een indirecte korting is van de gemiddelde inflatie per jaar. Nog steeds niet uitgelegd dat een premieverhoging van bv. 6 naar 7 % van het salaris m.i. een premieverhoging is van meer dan 15 % i.p.v. 1 % zo als het pensioenfonds doet voorkomen. Bovendien door de loonsverhogingen stijgt de premie zo wie zo al. Het gaat dus om nog meer. Nog steeds niet uitgelegd ..... We kunnen nog wel even doorgaan. Ik hoop de waarheid een keer op tafel te krijgen. En ik hoop velen met mij. Ik kijk uit naar nog meer reacties en de volgende column.

G.B.v.d.Wiele reageer
reageert op 23-02-2018:

U heeft het juist dat de gepensioneerden er de laatste 10 jaar geen cent hebben bij gekregen, en U gaat er vanuit dat we er in principe geeneens recht op hebben. Maar als de dekkingsgraad te laag is dan worden we WEL gekort, dan zeg ik ook nee we moeten ook NU dezelfde betaling blijven houden. Want we horen al 10 jaar, HELAAS ook dit jaar kunnen wij er geen verhoging enz. En zolang de overheid nog de wet uitmaakt over de dekkingsgraad en onze pensioenen ben ik bang dat we naar een aanpassing kunnen fluiten.!

J. Roo reageer
reageert op 23-02-2018:

v. d. Wiele, Als u mijn stukjes goed leest dan hebt u wel degelijk recht op indexatie. Het pensioenfonds moet maar eens uitleggen waarom niet ! Ik heb geprobeerd uit te leggen dat de werkelijk behaalde rendementen vele malen hoger liggen dan de rekenrente van bijna niks. Leest u mijn stukjes nog maar eens na.

R. Veenendaal reageer
reageert op 24-02-2018:

het pensioen kan wel minder worden, maar als het bij het pensioenfonds beter gaat dan wordt het niet verrekend. schande

Aad Brons reageer
reageert op 25-02-2018:

Het trieste is dat je met al deze meestal terechte commentaren geen steek verder komt. Zelfs de columnschrijver en jongste bestuurslid reageert lekker niet. Gewoon negeren, zelfde strategie als de overheid

H.Mulder reageer
reageert op 25-02-2018:

We kunnen een begin maken met z'n allen , door NIET te stemmen op de VVD . Doe me een lol en stem eens de komende minstens 4 jaren niet op de VVD , zul je zien dat er uiteindelijk toch geindexeerd wordt

P. Ceelen reageer
reageert op 25-02-2018:

Het is overduidelijk dat het de pensioenfondsen heel goed uitkomt dat de overheid de rekenrente heeft aangepast. laat het pensioenfonds eens in de nieuwsbrief zetten hoe het vermogen sinds 2008 ( de crisis) is gegroeid. En wat me heel erg irriteert is dat de overheid en de pensioenfondsen samen een monopoliepositie hebben, en wij als gepensioneerde zo veel en terecht kunnen klagen we zitten vast en kunnen geen kant uit.

Roderik Oranje reageer
reageert op 26-02-2018:

Wat een verzameling ongelooflijke zeurreacties. Waarbij nog komt dat velen nog geen d van een t kunnen onderscheiden. Als nu alle verzekeringswiskundigen (pensioen=verzekering) de huidige manier van rekenen onderschrijven, moet je toch van goeden huize komen om te beweren dat de pensioenen gewoon geïndexeerd kunnen worden. Dat dat dan op kosten van latere generaties gebeurt, kan deze lieden kennelijk niets schelen. Waar blijft het vaccin tegen het 50+-virus?

J. Roo reageer
reageert op 26-02-2018:

Roderik Oranje, Een ieder bouwt pensioen op voor zich zelf en niet voor de buurman of latere generatie. Het is geen omslagstelsel zoals de AOW. De werkenden betalen nu voor de AOWers van nu. U moet de stukken nog maar eens goed lezen. Domme opmerkingen van waar blijft het vaccin tegen het 50 plus virus slaan helemaal nergens op. U bent er zeker voor om het 50 plus virus te bestrijden met een verplichte overlijdenspil zo dra iemand de pensioenleeftijd met 10 jaar overschrijd ? Pensioenleeftijd 68 jaar ,dan met 78 jaar wegwezen. Het liefst nog eerder. Ik begrijp zo ongeveer dat u die kant op wil? U mag het tegendeel van in mijn stukjes staat bewijzen. Vraagje : Als er zo als u zegt zoveel verzekeringswiskundigen zijn en andere economie kundigen hoe kon de crisis ontstaan in 2008 ? Met zoveel knappe knoppen moest dat toch niet kunnen gebeuren ? Of waren de meesten DES kundig ?

Jos de Bruijn reageer
reageert op 08-05-2018:

Interessant dat televisie programma Zwarte Zwanen er wordt mij veel duidelijk

Jan Tetro reageer
reageert op 09-05-2018:

Geachte heer Jochem Dijkmeester, Hopelijk heeft u deze week het programma Zwarte Zwanen van Max op de tv gezien? In dit programma (niet het eerste programma over de pensioen) werd maar weer eens pijnlijk duidelijk dat de kluit besodemieterd wordt. Dikke vette salarissen, bonussen voor beleggen en niet te vergeten Amerikaanse beleggers die honderden zoniet miljarden dollars verdienen aan de Nederlandse pensioenfondsen. Een onbetrouwbare overheid die veel afspraken niet nakomt. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Oh en dan de president van de Nederlandse bank Klaas Knot die er telkens wel een punt aan weet te lullen. De gepensioneerden zijn daar de dupe van. Immers die oudjes hebben het allemaal toch zo goed. Iedereen krijgt er bij behalve de gepensioneerden???????? Overigens is sinds 2008 (gecreërde crisis) de totale pensioenpot verdubbeld!!!!!! Mijn vraag zijn de pensioenverplichtingen ook verdubbeld?????

Jan Maas reageer
reageert op 03-02-2019:

Wanneer alle gepensionneerden nu eens op de 50+ partij zouden stemmen. Waarom? Dat is de enigste partij die voor de ouderen en gepensionneerden keer op keer de aandacht in de tweede kamer en eerste kamer vragen. Van de andere parijen is er niet één geïnteresseerd in de problemen van de ouderen, die het naaoorlogse vuile werk hebben moeten opknappen.

Gerben Stellingwerf reageer
reageert op 03-11-2019:

Bekijk de video's van de heer Rob de Brouwer eens op www.youtube.com. Rob is de echte pensioendeskundige. Hij is medeoprichter van de Vereniging Pensioenverlies waar alle gepensioneerden lid van zouden moeten worden. Deze Vereniging gaat proberen het door de kabinetten Lubbers en Kok geroofde pensioengeld van het ABP terug te krijgen. Kijk eens op www.pensioenverlies.nl en overtuig u dat wij gepensioneerden besodemietert worden.

 

 
Recente columns
Laat uw partner niet in de steek
Zowel natte voeten als droogte voorkomen
In gesprek over onze beleggingen