Aanmelden

Over tabak en olie

4-10-2016

Moet Pensioenfonds PGB aan ‘maatschappelijk verantwoord’ beleggen (MVB) doen? En zo ja, waar liggen dan de prioriteiten van onze deelnemers?
Veel vragen rond dit onderwerp hebben we aan al onze deelnemers gesteld in een onderzoek begin van de zomer. We wilden de antwoorden graag weten om ons beleggingsbeleid op dit punt aan te scherpen. En ook omdat De Nederlandsche Bank pensioenfondsen vraagt zich bewust uit te spreken over dit beleid.

Algemene opinie: onze deelnemers en pensioengerechtigden vinden het belangrijk dat hun pensioenfonds bewust belegt en bijdraagt aan een schonere toekomst, om het maar even simpel samen te vatten. Maar: dit mag niet ten koste gaan van het rendement. Pensioenfonds PGB is er in de eerste plaats om te zorgen dat mensen later een goed pensioen kunnen ontvangen, en dat mag niet lijden onder idealistische doelstellingen.

Waar moeten wij op gericht zijn volgens onze deelnemers? Corruptie en extreem hoge beloningen tegengaan, gezondheid, arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieu beschermen.

Wapens
Waar zijn ze pertinent op tegen? Beleggingen in de wapenindustrie. Slechts 15% vindt dat aanvaardbaar. Het argument dat onze politie en militairen toch ook wapens moeten hebben, overtuigt hen niet. “Prima, maar niet van ons pensioengeld,” is dan ongeveer de reactie. De tabaksindustrie scoort ongeveer even slecht: slechts 17% van de duizenden mensen die meededen aan het onderzoek, voelt daar voor.

Toen ik onlangs op ons congres voor vertegenwoordigers van werkgevers en werknemersorganisaties dezelfde vraag voorlegde aan de ongeveer 180 mensen in de zaal, maakte ik het expres even moeilijker. “Ook als die investeringen een goed rendement opbrengen? En dat doen ze echt,” voegde ik er aan toe. Van de toen aanwezigen bleek nog maar 42% tegen tabak. Natuurlijk was dat een manipulatie mijnerzijds en geen representatieve uitkomst.

Kolen en olie
En de fossiele brandstoffen, zoals kolen en olie, die zo’n slechte naam hebben omdat ze luchtvervuiling veroorzaken? En bovendien uitgeput raken. En waarvan de reserves in de grond misschien wel veel minder waard worden door de overgang op schone energie. Moet PGB daar wel in blijven beleggen? Ja zegt 41% van de mensen in het grote onderzoek. Toen ik er tijdens het congres aan toevoegde, dat we die kolen en olie voorlopig nog wel nodig hebben en dat de meeste aanwezigen met de auto waren gekomen, bleek 58% voorlopig nog wel te willen investeren in fossiele brandstoffen. Een wankel percentage dus, omdat minderheid en meerderheid gemakkelijk in elkaar over gaan.

Wat gaat ons pensioenfonds nu doen met al die uitslagen?
Zorgvuldig kijken we hoe we deze voorkeuren en afkeuren van onze achterban kunnen vertalen in ons beleggingsbeleid. Want de deelnemers hebben ook een belangrijke randvoorwaarde gesteld: de veranderingen ten behoeve van ons MVB-beleid mogen niet ten koste van het rendement van ons pensioenfonds gaan. Ik verwacht pas in de loop van volgend jaar verschuivingen in onze beleggingsportefeuille, die inmiddels ruim 23 miljard euro bedraagt.

Rendement
Voor degenen die willen weten hoe het staat met dat rendement dit jaar: tot eind augustus had pensioenfonds PGB een totaalrendement van bijna 11%. Daar zijn we niet ontevreden over.

En de volgende vraag die ik altijd krijg: dreigt er dan toch nog een korting begin volgend jaar? Daar durf ik niets over te zeggen. De kans is nu kleiner dan een paar maanden geleden. Maar ons pensioenfonds worstelt altijd nog met een te lage dekkingsgraad; ondanks dat goede rendement. Met de lage rente en de rekenregels als belangrijkste boosdoeners. Natuurlijk doen we er alles aan om verlaging van de pensioenen te voorkomen.

Schrale troost: de grootste pensioenfondsen kampen met dezelfde problemen en de staatssecretaris is aan het kijken of ze de strenge regels toch niet een klein beetje kan bijbuigen.
Wordt vervolgd.

Arnold Verplancke
bestuurder pensioenfonds PGB

 

 

 
Recente columns
In gesprek over onze beleggingen
Klankborden maar!
Na twaalf jaar praten is er een nieuw pensioen