Aanmelden

Meepraten over klimaat

26-10-2021

​Hoe gaan we bij Pensioenfonds PGB om met beleggingen in fossiele brandstoffen, zoals olie, gas en kolen? Dat is een vraag waar wij als belegger van bijna 36 miljard euro niet omheen kunnen. Iedereen in de wereld vindt dat er iets moet gebeuren om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Hierover is 6 jaar geleden in Parijs een groot internationaal klimaatakkoord gesloten. En dat betekent dat er ook van ons als maatschappelijke organisatie een bijdrage aan de oplossing wordt verwacht. 

Dat stelt ons voor dilemma's. Want hoe doe je dat? Er is niet één gegarandeerd effectieve aanpak. Daar komt nog bij dat deskundigen de laatste tijd waarschuwen dat er meer nodig is om de negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan. En actievoerders gaan niet alleen de straat op om een hardere aanpak te eisen, ze proberen ook invloed uit te oefenen via hun pensioenbeleggingen.

Moet je dan als maatschappelijk betrokken pensioenfonds nu beslissen een stapje extra te zetten? En hoever kun je daarbij gaan?

Complex

Onze ambitie is om onze deelnemers een zo goed mogelijk pensioen te bezorgen, in een leefbare wereld, nu en in de toekomst. Daarom kijken we bij het beleggen in eerste instantie naar het rendement en de risico's, maar wegen we ook de maatschappelijke effecten mee. Zeker op het punt van klimaatverandering is het de vraag hoever je daarmee kunt gaan. Mag je eventueel meer risico nemen met pensioenbeleggingen om iets goeds doen voor de samenleving?

Dat zijn complexe vragen, waarvan het heel belangrijk is te weten wat jij, als deelnemer, ervan vindt. Het gaat per slot om joúw geld en joúw toekomst.

Evenwichtig

Ons beleid moet passen bij wat onze deelnemers van ons als belegger van hun pensioengeld verwachten, maar wij hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. We moeten als bestuur de risico's voor het geld van onze deelnemers goed in de gaten houden en de belangen – van de verschillende groepen en generaties - evenwichtig wegen.

Nu weten we dat onze ruim 440.000 deelnemers niet allemaal hetzelfde denken. We zullen het nooit iedereen precies naar de zin kunnen maken, maar dat is ook niet het doel. Wat we nastreven is dat er draagvlak is voor ons beleid op het punt van klimaat en duurzaam beleggen. En daarom willen we de komende tijd extra investeren in de dialoog met deelnemers en werkgevers. Zeker voor een pensioenfonds als PGB, met heel verschillende bedrijven in onze achterban, is het gesprek over klimaat en fossiele grondstoffen van groot belang.     

Middenweg

Tot nu toe hebben we als pensioenfonds een middenweg bewandeld: we hebben een concreet doel gesteld voor onze bijdrage aan de vermindering van broeikasgassen (CO2). Op die manier vullen we de klimaatdoelen in van Parijs. En de meest vervuilende fossiele brandstoffen hebben we uitgesloten, juist om de risico's voor het pensioengeld van onze deelnemers te beperken. Bedrijven die zwaar leunen op sterk vervuilende energie waar al alternatieven voor zijn, zoals kolen, schaliegas en teerzanden, lopen het grootste risico om snel minder waard te worden bij de verdergaande overgang naar duurzame energie. Daar beleggen we niet meer in.

We beleggen nog  wel in aandelen en obligaties in olie- en gasbedrijven, zoals Shell en Total. Ook beleggen we nog in infrastructuur zoals olie- en gaspijpleidingen. In totaal bedragen deze fossiele beleggingen momenteel ongeveer 885 miljoen euro. Dat komt neer op zo'n 2,4% van de waarde van onze beleggingen.

Hier kiezen we ervoor om de dialoog met deze bedrijven aan te gaan, om zo onze invloed aan tafel te gebruiken, samen met andere aandeelhouders. Op deze manier willen we deze bedrijven stimuleren om hun bijdrage aan de overgang naar duurzame energie en de vermindering van CO2 te versnellen, in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Dat vinden wij op dit moment effectiever dan deze bedrijven uitsluiten, omdat we dan onze plek aan tafel kwijt zijn.  Daarbij blijven we goed kijken naar de risico's. Want de historie heeft geleerd dat bedrijven die niet of te laat inspelen op een majeure verandering, nu niet meer bestaan en dus ook geen goede pensioenbelegging zijn.

Lange adem

Het is duidelijk dat de overgang naar duurzame energie niet van vandaag op morgen plaatsvindt. Zo zijn we grotendeels nog afhankelijk van gas voor de verwarming van onze woningen en rijden we nog lang niet allemaal een elektrische auto. Ook zijn er maatschappelijke vraagtekens over alternatieve energiebronnen als bio-energie. In onze achterban zitten werknemers en werkgevers uit de chemie, en die leggen ons heel goed uit dat de energietransitie zowel om tijd vraagt als om creatieve, nog verder te ontwikkelen technische oplossingen en nieuwe gezonde bedrijfsmodellen.

Bijsturen

Als bestuur zijn we in gesprek over de vraag of we onze koers moeten bijsturen. Mede door de afgelopen jaren aan te sluiten op het Parijs-akkoord, hebben we  een goed doordacht klimaatbeleid. Maar past dat nog bij het huidige denken in de samenleving en in onze achterban?

Ons klimaatbeleid is mede gebaseerd op deelnemersonderzoeken naar maatschappelijk verantwoord beleggen in de afgelopen jaren. We merken dat we met dit beleid volgens sommige deelnemers te hard van stapel lopen. Terwijl anderen vinden dat dit lang niet ver genoeg gaat.

Meedenken

Wat verwacht jij van Pensioenfonds PGB? Wat is volgens jou de beste weg voorwaarts? Wij waarderen het als je met ons meedenkt.

Op 10 november organiseerden we een digitale deelnemersontmoeting. De verschillende geluiden die we daar hoorden, nemen voorzitter Jochem Dijckmeester en ik mee naar het bestuur.


Wil je in de toekomst hierover met ons in gesprek? Laat het ons weten via communicatie@pensioenfondspgb.nl.


Rob Heerkens
Rob Heerkens werkt 10 jaar als bestuurder bij Pensioenfonds PGB en is voorzitter van de commissie Balansbeheer. Hij is een ervaren en betrokken pensioenbelegger en nauw betrokken bij het duurzaamheidsbeleid van Pensioenfonds PGB.
Arie Verheij reageer
reageert op 04-11-2021:

Het klimaat ontwikkelt zich recht evenredig met de groei van de wereldwijde overbevolking. De oplossing is dat bespreekbaar te maken maar wie als eerste?

Wouter Haak reageer
reageert op 25-11-2021:

Het is duidelijk dat mensen verschillend denken over hoe pensioenen belegd moeten worden. Sommigen vinden dat het alleen om rendement gaat; anderen vinden dat het klimaat en vergroening een grote rol zou moeten spelen. Ikzelf hoor bij die laatste groep. De meeste pensioenfondsen gaan hier tegenwoordig in mee door pensioendeelnemers zelf meer keuzevrijheid te geven. Waarom doet PGB dit niet? Ik zie drie mogelijkheden voor PGB: 1) U geeft uw klanten de mogelijkheid om individuele keuzes te maken over hun pensioenbeleggingen. Dan kan de klant zelf bepalen wat hij of zij het belangrijkst vindt. Dit zou mijn voorkeur hebben. 2) U zorgt dat u meerdere fondsen creeert die niet meer allemaal in fossiele industrie investeren. Uw klanten kunnen vervolgens bepalen welk fonds het beste bij hun wensen aansluit. 3) Als laatste kan PGB de trend van andere grote fondsen volgen en helemaal stoppen met het investeren in fossiele industrie (net zoals een aantal grote landen net hebben besloten bij COP26) Doorgaan met het huidige beleid is in mijn ogen halfslachtig en zal er voor zorgen dat een steeds groter groeiend deel van uw deelnemers niet tevreden is met het gevoerde beleid. Ik hoop dat u 1 van bovenstaande opties in overweging wilt nemen. Vriendelijke groet, Wouter Haak

Jan Roo reageer
reageert op 04-11-2021:

Iedereen vind dat er wat moet gebeuren dat er wat moet gebeuren om de opwarming van de aarde tegen te gaan . Nou ik vind dat je dat niet tegen houd ! Klimaatschommelingen van wat warmer en dan weer wat kouder zijn er altijd geweest en zullen er altijd blijven . In de middeleeuwen bv. hadden ze wijndruiven op Groenland omdat het daar zo warm was dat dat mogelijk was . Hadden ze toen ook last van CO 2 , stikstof , fijn stof, ozon , en weet ik veel wat nog meer ? En wat stoot bv. die vulkaan nu uit op La Palma ? Ik denk dat die vulkaan per dag meer rotzooi uitstoot dan heel west Europa in een heel jaar . Ook hier komt het af en toe over waaien als de wind er naar is ! Dus grens gebonden is de vervuiling ook niet . In Nederland krijg je subsidie als je van het gas af gaat . In Duitsland als je juist gas neemt . Alle twee EU ...... Ik weet wel een middel om de vervuiling op diverse fronten te verminderen. Maar daar wil men niet aan . CONSUMINDEREN . Waarom moet je zo nodig elke anderhalf jaar een nieuwe telefoon ? Toch niet om dat die "oude "niet meer werkt ? Waarom moet je zo nodig de laatste mode ? Toch niet om dat de winterjas die je nu hebt versleten is ? Het is misschien cru maar dit genoemde is nog eindeloos uit te breiden .. Maar de economie met gemiddeld met 3 % per jaar groeien toch . Men moet dus consumeerderen . Vergeet niet dat die 3 % over ca. 20 jaar al 6 % ! is van de oorspronkelijke 100 % . En zit men al op 200 % En daar weer 3 % van is dus 6 % van de eerste 100 % En zo gaat men maar door . Als je ook meeneemt dat 15 % van de wereldbevolking 85 % gebruikt van de beschikbare grondstoffen . En de overige 85 % nog 15 % heeft te verdelen Kun je je ook afvragen waar we hier mee bezig zijn in W. Europa , de VS en nog enkele grootgebruikers . Want we zijn inderdaad de aarde aan het verpesten ! Omdat we steeds MEER willen . Maar het MEER is nooit vol Het is nooit genoeg ! Men is nooit tevreden ! Ergens liggen 400 voetbalvelden vol met afgedankte telefoons tot een hoogte van 15 meter . In elke afgedankte moderne auto zit voor voor 150 euro aan goud . Wat er niet wordt uitgehaald omdat dat nog meer kost . Wat denkt u van al het m.i. onnodige vliegverkeer ? Voor een jaar terug toen er bijna niet meer werd gevlogen was de lucht schoner en blauwer dan nu . Langzaam aan zie je weer steeds meer vliegtuigstrepen die zo uitwaaieren dat soms de halve hemel sluierbewolking heeft . Sluierbewolking die juist `s nachts de uitstraling , dus afkoeling tegenhouden . En overdag een broeikaseffect heeft . Maar zulke dingen mogen niet gezegd woorden , dat past niet in het straatje van de EU , de regeringen van diverse landen , de energiereuzen en verdere belanghebbenden . Want onze economie MOET blijven groeien ! Hoe dwaas zijn we bezig ! Maar fijn dat ons pensioenfonds hier ook indirect aan meewerkt om de opwarming van de aarde tegen te gaan . Of moet ik het zien als milieubewust omgaan met de aarde , dan valt er inderdaad zoals ik aangaf nog heel veel te winnen . Wij hebben de aarde te gebruiken en niet te misbruiken . Nu plegen we roofbouw . Maar klimaatschommelingen gaan we echt niet tegenhouden . De natuur laat zich niet de wet voorschrijven , die gaat z`n eigen gang . Zie zoals ik al zei : die vulkaan op La Palma . En als voorbeeld de Krakatau in 1883. De temperatuur zakte wereldwijd 1,2 graden in het jaar daar op . En zo kan ik nog wel even doorgaan . Ik laat het hier bij

Frank-Jan Koster reageer
reageert op 09-11-2021:

Volgende is echt belangrijk om te weten wat en waarom . Vanaf het ontstaan van de aarde hebben wij alles ingedeeld in tijdsvakken ( Pleistoceen,holoceen etc) Dat alles beslaat heel veel eeuwen en al die tijd was de aarde niet in balans wat betreft het weer . Die balans kwam ergens rond het holoceen , en dat zijn weer de laatste 10.000 jaar. Toen bestond de mens al wel maar had geen vaste plek gevonden omdat alles nog in onbalans was. Op moment dat de wereld in balans kwam ontstonden er jaargetijden overal en had de mens de neiging om zich ergens te gaan settelen . En door dat settelen werd de mens ook rustiger en dacht na en werd slimmer , steeds slimmer . Om het verhaal kort te houden ...tal na enkele eeuwen in het holoceen begon er een heel klein beetje onbalans te ontstaan en vanaf ongeveer 1800 ,met een versnelling vanaf 1900 , heeft de mens enorme stappen gemaakt maar er ook voor gezorgd dat alles weer in onbalans is gekomen vooral het weer . de jaargetijden zijn niet meer zo precies als vroeger met sterke uitschieters . De OORZAAK van dit alles ? ....Ja wij , tentijde van Napoleon waren er +- 1 miljard mensen op de aarde en dat is nog niet eens zo lang geleden. NU ? veel te veel met veel te veel vervuilers in de westerse wereld .

Annemieke reageer
reageert op 09-11-2021:

Jullie als pensioenfonds, moeten goed onze pensioenen goed beleggen voor de hoogste rendementen. En zich niet met politiek bezig houden. Het klimaat veranderd al zo lang dat de aarde bestaat, de mens heeft echt geen invloed hier op. De natuur is veel sterker

Ton van der Neut reageer
reageert op 09-11-2021:

Ik begrijp heel goed dat een pensioenfonds op dit moment een afweging maakt voor enerzijds het behalen van een goed rendement en anderzijds het ondersteunen van het voorkomen van verdere aantasting van het klimaat. Voor wat betreft dit laatste zal ik maar niet ingaan op reacties hierboven dat er altijd al sprake is geweest van klimaatschommelingen. Het is overduidelijk aangetoond dat de stijging van de gemiddelde temperaturen direct samenhangt met het gebruik door de mens van fossiele brandstoffen en dus geenszins het gevolg is van natuurlijke klimaatschommelingen. Voor wat betreft het beleggingsbeleid van PGB denk ik dat het recente besluit van het pensioenfonds ABP gevolgd moet worden. Dus helemaal stoppen met investeren in fossiel. Volgens ABP een volkomen verantwoorde beslissing ook voor wat betreft de verwachte rendementen. En ik neem aan dat ze bij het ABP ook heel goed kunnen rekenen.

Johan Heijkoop reageer
reageert op 09-11-2021:

Een pensioenfonds houdt zich bezig met een verantwoorde belegging van pensioengelden, allemaal geld van anderen, om daar een zo goed mogelijk rendement mee te behalen! Niets meer en niets minder. Dat is iets heel anders dan politiek bedrijven. Laat dat aan anderen over, die we daarvoor eens in de vier jaar kiezen. En ga dus vooral niet meehuilen met de wolven in het bos, al die activisten die overal maar hun mening op een drammerige manier aan ieder ander willen opleggen, maar daar wel de ander voor laten betalen. Dus PGB: schoenmaker houd je bij je leest! Hoe goed het ook is om in het kader van klimaatverandering te streven naar minder fossiel in de energievoorziening. Maar nogmaals, dat laatste is aan de politiek. En niet aan pensioenfondsen!

C.J. van Zaanen reageer
reageert op 09-11-2021:

Alle lange verhalen over betrokken zijn bij het klimaat zijn mooi, maar het pensioenfonds heeft maar één taak en dat is te zorgen voor een zo goed mogelijk pensioen. Het klimaat is zorg voor onze overheid. Het pensioenfonds is geen politieke partij. Ik sluit mij dan ook aan bij de opmerking van Annemieke op 09-11-2021: Jullie als pensioenfonds, moeten onze pensioenen goed beleggen voor de hoogste rendementen. En je niet met politiek bezig houden.

miel couvee reageer
reageert op 09-11-2021:

Hou u bij uw leest en doe wat wij als gepensioneerden verwachten. Het beste jongetje van de klas, het zal wel. Milieu is politieke verantwoordelijkheid. Inderdaad voorkom financiering voor wapens, oorlog en geweld. bruinkool en kolen is een mooi begin. Laat olie en gas voorlopig metrust. De wereld heeft dit nodig om te bestaan. Het gaat nu om de rendementen en die zijn broodnodig om 20 procent koopkracht verlies goed te maken.

Leo Preusting reageer
reageert op 09-11-2021:

Milieu is politieke verantwoordelijkheid', schrijft Miel Couvee. Natuurlijk, maar zowel bedrijven, organisaties als particulieren hebben daarin net zo veel, zo niet méér verantwoordelijkheid. Uw dagelijkse gedrag bepaalt mede de toekomst van de wereld en dus die van uw (klein)kinderen. Dat kunt u niet zomaar afschuiven op de politiek. PGB moet daarin ook een positieve keuze maken, zie het ABP als voorbeeld.

Henk Hoonhout reageer
reageert op 09-11-2021:

Ik ben een gepensioneerde die voor zichzelf niet een maximale opbrengst nastreeft maar een optimale, een die dus ook rekening houdt met de belangen van de toekomst van onze kinderen. Ik zou het daarom een verstandige keuze vinden als ons pensioenfonds ABP zou volgen in het besluit om zich terug te trekken uit fossiel. Ieder pensioenfonds maakt keuzen in een beleggingsportefeuille en daarbij vind ik een maatschappijbewuste visie belangrijker dan keuzen die gebaseerd zijn op egoïsme.

Ton van der Neut reageer
reageert op 09-11-2021:

Ik begrijp heel goed dat een pensioenfonds op dit moment een afweging maakt voor enerzijds het behalen van een goed rendement en anderzijds het ondersteunen van het voorkomen van verdere aantasting van het klimaat. Voor wat betreft dit laatste zal ik maar niet ingaan op reacties hierboven dat er altijd al sprake is geweest van klimaatschommelingen. Het is overduidelijk aangetoond dat de stijging van de gemiddelde temperaturen direct samenhangt met het gebruik door de mens van fossiele brandstoffen en dus geenszins het gevolg is van natuurlijke klimaatschommelingen. Voor wat betreft het beleggingsbeleid van PGB denk ik dat het recente besluit van het pensioenfonds ABP gevolgd moet worden. Dus helemaal stoppen met investeren in fossiel. Volgens ABP een volkomen verantwoorde beslissing ook voor wat betreft de verwachte rendementen. En ik neem aan dat ze bij het ABP ook heel goed kunnen rekenen.

Bert Hendrix reageer
reageert op 10-11-2021:

Meer of mindere klimaat bepalende / beïnvloedende factoren 1 Zonnevlekken (zwak/sterk zonnemagnetisme) 2 Zonne ultraviolette straling 3 Zonne warmtestraling (infrarood) 4 Aardse zonnereflectie (albedo) 5 Zonne uren en daglicht uren 6 Kosmische straling cycli (Svensmark) 7 Atmosferische aerosolen 8 Oceanen: 72% beslag van de aarde 9 Oppervlakte golfstromingen: van equator warm naar polair koud 10 Diepzee golfstromingen: polair koud terug naar equator 11 Diepzee opwarming door tektonisch vulkanisme 12 Vulkanisme onder Antarctische ijskap/ijszee 13 Vulkaan fijnstof /koolstof uitstoot 14 Polaire aardmagnetisme 15 Draaiingsnelheid van de aarde 16 Tilt van de aardas, baan van de aarde (Milankovic) 17 Meteorieten Tabel 1: Klimaatactoren 18 Oceaanzuurgraad / pH-waarde 19 Ozongat 8 20 Straalstromen 21 Lage en hoge wolkenvorming/waterdamp 22 Aards/woestijn fijnstof 23 El Niño / La Niña 24 Lokaal klimaat 25 Afstand tot de equator 26 Afstand tot de zee 27 Hooggebergten 28 Gletsjers 29 Vegetatie / begroeiing 30 Mens 31 Fauna 32 Atmosferische zuurstof 20% (O₂) 33 Atmosferische stikstof 78% (N.) 34 Atmosferische Koolstofdioxide 0,04% (CO2) <ik zie hier geen pensioenfonds bij staan. Dus zij zorgen voor zo goed mogelijk rendement, geen politiek

J H van Meurs reageer
reageert op 11-11-2021:

“Schoenmaker blijf bij je leest.” De hoofdtaak van PGB is te zorgen dat de ingelegde pensioengelden zo goed mogelijk renderen. Dit vereist een focus op de financiële markten. Deze markten staan voortdurend onder invloed van de maatschappelijk realiteit. Zeker de energietransitie zal veel over hoop halen en zal grote invloed hebben op de waarde van de aandelen van “energieproducenten”. PGB zal intensief deze ontwikkeling moeten blijven vervolgen om de waarde van de beleggingsportefeuille te bewaken. Dit is niet anders dan in andere sectoren. De oproep om aandelen in de “niet duurzame” energie , ongeacht hun rendement, van de hand te doen is onlogisch. In de toekomst zal “niet duurzame” energie steeds minder gebruikt mogen worden als gevolg van politieke besluitvorming, waardoor de waarde van de aandelen zal dalen. PGB zal dan, in reactie, de aandelen van de hand doen. PGB volgt de politiek, maar voert geen politiek.

henk mulder reageer
reageert op 11-11-2021:

Zoals zovelen voor mij al hadden vermeld , is het voor PGB van belang om voor een goed rendement te zorgen van ons pensioen . Politiek is aan de Overheid , maar ook vind ik dat de Overheid zich niet met het Pensioenfonds moet bemoeien . Nu is men het in de kamer eens geworden dat wanneer de beleidsdekkingsgraad meer dan 105 procent is , er een indexering plaats mag vinden en wel medio januari 2022 . Let wel!! alleen wanneer het Pensioenfonds met het nieuwe pensioen en diens regels akkoord gaat . Maar weet het PGB al genoeg (oftewel alles) , wat betreft de "nieuwe "pensioenregels ? Want , er hoeft maar iets verkeerd te gaan , betreffende het beleggen , en het wordt korten na korten na korten . Zoals met alles , goede raad is duur , toch ? Ik hoop dat het PGB hierin een goed en weldenkend en eenduidig besluit kan vormen . Natuurlijk vertrouw ik het beleid van ons PGB en wens deze dan ook veel succes .

Jan Roo reageer
reageert op 12-11-2021:

Precies Henk , de overheid moet zich niet met de pensioenen bemoeien ! Ook dhr .Knot (s) van de Ned. bank en het wangedrocht EU niet . Het is geld van de gepensioneerden en de deelnemers . Dankzij genoemde instellingen zijn de pensioenen niet geïndexeerd . De koopkracht van de pensioenen is in 12 jaar nagenoeg gehalveerd ! Terwijl de pensioenvermogens zijn verdubbeld . En de premies ook zo ongeveer twee keer zo hoog zijn geworden . Dit alles dankzij bovengenoemde instellingen en de door die instellingen kunstmatig laag gehouden rekenrente . Terwijl de werkelijke rendementen ca. 7 % netto bedragen . Het pensioenfonds dient m.i. krachtig weerstand te bieden aan dit genoemde beleid van genoemde instellingen . Indexeren met terugwerkende kracht voor die megapot van meer dan 1700 miljard euro als sneeuw voor de zon verdwijnt in de zakken van de genoemde instellingen .

Miro Lucassen reageer
reageert op 15-11-2021:

Ik ben heel blij dat kolen, schaliegas en teerzand niet in de portefeuille van mijn fonds zitten. Naast het financiële rendement hecht ik grote waarde aan de toekomst van de planeet. Om de opwarming te beperken is het belangrijk zo min mogelijk fossiele brandstoffen te gebruiken. Ik vrees dat PGB niet de positie heeft om Shell en Total daarvan te overtuigen (het is ABP ook niet gelukt). Wat mij betreft is het tijd afscheid te nemen van die 2,4 procent beleggingen in fossiele brandstoffen, met de belofte dat we terugkomen zodra zo'n bedrijf duurzaamheidsbeloftes omzet in daden. Het rendement van de portefeuille moet zo'n stap aankunnen - en zo niet, dan liever een iets lager pensioen dan een onleefbare planeet

Johan Stuart reageer
reageert op 16-11-2021:

Helemaal mee eens!

Jelle de Jong reageer
reageert op 15-11-2021:

De pensienfondsen worden moreel gedwongen via drang en drang om hun fondsen in fissiele brandstoffen af te bouwen. Onze klimaatpaus loopt jiermee voorop als superdeuger om dit beleid te promoten. Mijn advies is ook: beleg wijs en draag zorg voor optimaal rendement. Dat doen de superrijken die ons in deze klimaatcrisis dringen zelf nl ook. Overstapoen naar milieuvriendelijker brandstoffen is op zich een mooi streven maar de kosten worden straks geheel en al op de burgers verhaalt. Dus pensioeninvesteerders: span je in voor een goed rendement en laat je niet gek maken door die klimaatlobby en de daarvoir aangestelde paus in de EU. Denk als nederlanders voor een uniek pensioenstelsel. Wij vertrouwen op jullie, en niet op de agenda van WEF of de EU. Succes!

Bert Jongerden reageer
reageert op 17-11-2021:

Ik vind het belangrijk om te weten dat: -PGB erkend dat er een groot probleem is met de snelle verandering van het klimaat. -PGB erkend dat dat komt door de menselijke industralisatie en het gebruik van van Fossiele brandstoffen. -PGB vind dat we meer verandwoordelijkheden hebben dan alleen onze beurs maar ook de toekomst van onze aller kleinkinderen. -PGB er aan wil meewerken om de fossiele industrie waar men een belang in heeft te bewegen een meer duurzaam karakter te geven. Ik vraag het PGB dringend om het ABP te volgen en niet meer te investeren in de "oude" fossiele industrie. Deze industrie heeft toch de toekomst niet en het is vaak al veel winstgevender om te investeren in de "nieuwe" duurzame industrie. Blijf niet bij het oude hangen! en vernieuw op tijd. Voor al diegene die hierboven het klimaat probleem halsstarrig blijven ontkennen en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen een "politiek" probleem vinden, zou ik op het hart willen drukken; kijk nog eens goed in de spiegel en bedenk dan waar je belangen liggen. Alleen maar bij jezelf of houd je ook rekening met anderen.

henk mulder reageer
reageert op 22-11-2021:

Hahaha , voor de kleinkinderen Die willen de allernieuwst telefoon en de nieuwste Playstation en als ze die al hebben de allernieuwste spelletjes hiervan , of anders een elektrische scooter en de "oudere" kleinkinderen betalen grif 50.000 euro meer voor een woning , omdat het toch kan ?!!! En ga zo maar door , want die zogenoemde kleinkinderen zijn ,voor wie het nog niet weet , MENSEN . Dat smoesje van voor de kleinkinderen is nu wel teveel gebruikt . Zeg maar voortaan gewoon "voor de mensheid". We moeten denken aan de leefbaarheid op "moeder aarde" , als je dat zegt klopt het een beetje . Dat er soms zo'n "kruimel"de mond open doet en zegt " shame on you", gaat iedereen in één keer nadenken , want dat is een kind ! Nou , neem van mij aan , dat dat kind heus wel een telefoon koopt , of met anderen een "spelletje doet , zij is net zo milieu onvriendelijk bezig als iedereen . En is ze dat nu niet , dan doet ze dat straks wel . Ik ken mensen die hoegenaamd voor het milieu geen auto kopen , maar als ze ergens heen moeten , wel aan de buurman vragen of hij hun even daar naar toe wil brengen , haha . En als je een auto wilt blijven rijden , heb je fossiele brandstof nodig want , een goede elektrische auto is nog steeds voor de meeste mensen onbetaalbaar . Ik zou zeggen probeer een verstandige tussenweg te vinden , en naar mijn weten is de PGB goed op weg daar mee . Ik begrijp dat het moeilijk is om overal rekening mee te moeten houden , maar de inkomsten van de gepensioneerden behoort op punt één te staan .

 

 
Recente columns
Laat uw partner niet in de steek
Zowel natte voeten als droogte voorkomen
In gesprek over onze beleggingen