Aanmelden

Gemiste kans

26-11-2018

​Nadat in november bekend werd dat het overleg in Den Haag over ons pensioenstelsel was mislukt, werden we in de dagen erna door een aantal van onze deelnemers en gepensioneerden gebeld, omdat ze zich ongerust maakten.
Ze vroegen of hun pensioenen hierdoor omlaag zouden gaan. Dat is voor onze deelnemers en gepensioneerden absoluut niet aan de orde. Laten we dit misverstand onmiddellijk wegnemen. 

Op grond van de huidige financiële positie van ons fonds is er geen sprake van dat wij in 2020 zullen moeten korten, zoals dat helaas bij een aantal andere grote fondsen wel degelijk als een donkere wolk boven de horizon hangt. Het goede bericht is dat ons dat gelukkig blijft bespaard. Spijtig is dat onze financiële positie ons ook dit jaar niet de mogelijkheid biedt om de pensioenuitkeringen en opgebouwde pensioenrechten te verhogen. 

Terug naar het mislukte pensioenoverleg.

Ik vind het teleurstellend dat meer dan zeven jaar overleg voor de ruim 5 miljoen werknemers die pensioen opbouwen  en meer dan 3 miljoen gepensioneerden die Nederland telt, helemaal niets heeft opgeleverd. Terwijl er toch goede redenen zijn om een paar zaken anders in te richten, zodat ons pensioenstelsel beter aansluit bij een aantal belangrijke economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Denk bijvoorbeeld aan het alsmaar uitblijven van indexering (verhoging van de pensioenen) voor verreweg de meerderheid van de deelnemers en gepensioneerden als gevolg van de lage rente. Of de onvrede onder jongeren die -al dan niet terecht- vrezen dat de pot leeg is als zij aan de beurt zijn. Of oudere werknemers die zich bij de oplopende AOW-leeftijd afvragen of zij dat nog wel gaan halen op een aanvaardbare manier. En dan heb ik het nog niet gehad over het toenemend aantal ZZP-ers dat buiten ons pensioenstelsel valt….

Ik wil niet suggereren dat het gemakkelijk is om al deze problemen op te lossen en tot een evenwichtig akkoord te komen dat recht doet aan de belangen van iedereen, maar nu is er helemaal niets opgelost. We zijn weer terug bij af.

Grote verbouwing
Zeven jaar geleden spraken we nog over de ambitie om ons stelsel drastisch te herzien om het klaar te maken voor de volgende vijftig jaar. Het idee was het introduceren van persoonlijke pensioenpotjes zonder de solidariteit aan de kapstok te hangen. Een aantal belangrijke risico’s zouden we wel samen blijven delen. Daarna werd de discussie versmald tot het opkalefateren van ons huidige stelsel. Geen persoonlijke pensioenpotjes meer, maar afscheid nemen van de pensioentoezegging waar je toch al niet al te zeer op kunt rekenen. Dat betekent meer meebewegen met de economische gang van zaken, lagere buffers en daarmee een hogere kans op indexeren, maar ook een hogere kans op korten.

Hier waren alle partijen het redelijk over eens als ik de kranten mag geloven. Het zou een aantal urgente knelpunten hebben opgelost waar heel veel deelnemers en gepensioneerden al jaren op zitten te wachten.

Dat het overleg werd verbreed en dat ook het vroegpensioen, de zzp-ers en met name de AOW-leeftijd onderdeel gingen uitmaken van de onderhandelingen is niet onlogisch. Voor veel mensen met zware beroepen is de alsmaar stijgende AOW-leeftijd een reëel probleem. Ook het kabinet ziet dat wel in en was ook wel bereid daar iets aan te doen. Maar kennelijk niet voldoende om tot overeenstemming te komen. Het gaat in deze onderhandelingen ook wel om serieus geld van ons als belastingbetaler.
Voorlopig staan we met lege handen en de vraag rijst: wat nu?

Wereldtop
Het ziet er niet naar uit dat partijen snel weer aan tafel gaan zitten. Een serieuze poging om tot een herziening van ons pensioenstelsel te komen om een aantal dringende knelpunten weg te nemen en ons stelsel klaar te maken voor de toekomst, zit er even niet in vrees ik.

Nu staat ons huidige pensioenstelsel nog steeds in de top drie van de wereldranglijst. Voor het realiseren van die structurele hervorming van ons stelsel kunnen we nog rustig wat tijd nemen  volgens mij. Het is er ook belangrijk genoeg voor en of we er nu zeven of acht jaar over doen maakt toch ook niet meer zoveel uit.. Bovendien staat ons pensioenfonds redelijk goed voorgesorteerd en zijn we ook nu al in staat om op veel vragen een passend antwoord te geven. Dus laten we op dit punt niet overdrijven.

Knelpunten
Die urgente knelpunten, dat is een ander verhaal.

Ook al is de financiële situatie bij Pensioenfonds PGB goed genoeg, voor een aantal andere pensioenfondsen bestaat een reële kans op korting in 2020. Dat kan miljoenen deelnemers en gepensioneerden treffen. Zullen de sociale partners en ons kabinet dat laten gebeuren? Ik kan het me niet voorstellen. Daar wordt echt niemand beter van.

Wat daarnaast als urgent probleem vooral blijft schuren, is het uitblijven van indexatie. Dat raakt echt heel veel pensioenfondsen en ook onze deelnemers en gepensioneerden.
De kans dat daar wat extra ruimte voor wordt geboden, is nu ook van de baan en de vraag is hoe het daar nu verder mee gaat.

Wellicht draagt de verkiezingskoorts die we in de aanloop naar maart volgend jaar kunnen verwachten nog wat bij aan de vervolgdiscussie. Maar vooralsnog is het mislukte pensioenakkoord een gemiste kans die het vertrouwen in ons pensioenstelsel geen goed doet. Dat is jammer.

 

 

Geert-jan reageer
reageert op 29-11-2018:

We mogen in de handen klappen dat dit overleg is geknapt, dit kabinet is niet voor werknemers en gepensioneerde maar voor de graaiers. Dus als die zich ermee moeien dan kun je je hart vast houden.

Harrie reageer
reageert op 03-12-2018:

We mogen blij zijn dat de onderhandelingen mislukt zijn. Die Rutte is niet te vertrouwen Hij doet een toezegging, maar hij wil het niet opnemen in het regeerakkoord. Het is de grootste leugenaar van Nederland die er alleen is voor zijn maffia vrienden. Hij geeft wel elk 2 miljard euro aan zijn vriendjes, maar de pensioen leeftijd verlagen dat kost geld.

Jan Roo reageer
reageert op 29-11-2018:

Inderdaad triest dat zoveel deskundigen er na 7 jaar niet uit komen. Zouden we dan toch beter kundigen i.p.v. deskundigen in kunnen schakelen ? Of is dit gewoon weer een spelletje om zich zelf bezig te houden ? Uiteraard tegen een -niet- geringe vergoeding neem ik aan . In mijn ogen is het vrij simpel. Een ieder betaald premie en krijgt bij pensionering zijn ingelegde premie plus het rendement daarover als pensioen uitgekeerd. Want uiteindelijk is het gewoon achterstallig loon wat verplicht ingehouden wordt . Achterstallig loon wat dus gewoon alsnog uitbetaald dient te worden. Een ieder krijgt dan gewoon wat hem of haar toekomt. Na meer dan 40 jaar premie betalen is er voldoende gespaard en aan rendement bij gekomen om een riant pensioen te hebben . DAAR hebben de gepensioneerden en de toekomende recht op ! Het is niks geld van de banken , niks geld van de regering en niks geld van de pensioenfondsen . Het is geld van de gepensioneerden en de toekomende ., van niemand anders. Want nog maar een keer : Ondanks de crisis is in 10 jaar het vermogen bijna verdubbeld naar vijftienhonderd miljard euro ! De rekenrente van bijna niks staat in geen enkele verhouding tot de realiteit van ca. 7,5 % netto per jaar gemiddeld . Volgend jaar een vermogen van ruim 1600 miljard euro ! enz . enz . Een dekkingsgraad van ruim 300 % buiten de al betaalde pensioenen en kosten van ca . 30 miljard euro .. Want het rendement is netto . Dus hoezo dekkingsgraad van 109 % ? Waarom korten op de pensioenen terwijl het vermogen met meer dan 3 keer de uitkeringen per jaar stijgt ? Al 10 jaar geen indexering is bij een inflatie van 1,5 % per jaar is m.i. toch een korting van minimaal 15 % En dat zoals ik aangaf het vermogen bijna is verdubbeld De premie ook 40 % is gestegen i.p.v maar 1 % zoals de het pensioenfonds aangeeft. Wilt u nog meer , dat bewaren we misschien voor een volgende keer.

Jan Dekkers reageer
reageert op 07-12-2018:

Jan heb je geen interesse om in de 2e kamer te gaan zitten, zo iemand als jij missen ze in de kamer.

Jan Roo reageer
reageert op 10-12-2018:

Heer Dekkers, Leuke aanbeveling ,maar ik kan niet mee huilen met de wolven in het bos. En dat zal toch op een of andere manier moeten, anders wordt je wel weggepest . Voorbeelden zijn mij wel bekend ,ook in de plaatselijke politiek . Klokkenluiders worden niet geduld .

Peter van Wermeskerken reageer
reageert op 16-01-2019:

Het is opvallend hoe goed de uitkomst van een som zich altijd laat berekenen naar de wens van de opsteller van die som. Klaas Knot (Ned. Bank) houdt in opdracht van Rutte c.s. de pensioenfondsbesturen in toom. Er mag niet worden geïndexeerd. Hoewel Nederland het duurste land is van Europa, worden de lonen en pensioenen van de gewone man gekort, terwijl de 'happy few' in de watten wordt gelegd. Ik vind het jammer dat het bestuur van PGB zelfs niet voor één jaartje zegt "en nu geef ik mijn deelnemers en gepensioneerden eens een procentje". Daarna bereken je je dekkingsgraad nog eens en plots zit je boven de 110!

Joke te Wierike reageer
reageert op 07-12-2018:

Ik ben het helemaal eens met Jan Roo.

G.R.Burgio reageer
reageert op 02-12-2018:

Ben het ook helemaal eens met Jan Roo , we worden gewoon belazerd heb ook de documentaire 'zwarte zwanen' gezien daar wordt het ook nog eens duidelijk gemaakt dat we belazerd worden. Wees gegroet G.R.

Henk Bergsma reageer
reageert op 29-11-2018:

Ik ben het zowel met Geert-Jan als met Jan Roo eens.

Paul van Haastrecht reageer
reageert op 29-11-2018:

Ik zou zo graag eens een reactie lezen van Freek Busweiler op bovenstaand betoog van Jan Roo.

Raymond Kaltofen reageer
reageert op 30-11-2018:

Ik vraag mij wel eens af als je tot je zeventigste moet werken of dit wel eerlijk is vanuit Den Haag uit? Ik ben zelf op mijn 16e begonnen met werken en nu inmiddels 41 jaar en 25 jaar gewerkt tot nu toe.

freek busweiler reageer
reageert op 30-11-2018:

Naar aanleiding van de verschillende reacties wil ik graag de aandacht vestigen op wat ik ook in mijn vorige column al aan de orde heb gesteld. De financiële positie van pensioenfondsen wordt door onze wetgever beoordeeld aan de hand van de balans. Dus door te kijken naar de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen. Die moeten met elkaar in evenwicht zijn. Als dat het geval is kan het fonds op dat moment aan zijn verplichtingen voldoen. En om dat ook naar de toekomst toe zo goed mogelijk te waarborgen, moet het fonds bovendien over een behoorlijke buffer beschikken. Pensioenfonds PGB kan op dit moment ruimschoots aan zijn verplichtingen voldoen en beschikt over een buffer van ruim 9%; jammer genoeg net te weinig om een begin te kunnen maken met indexeren. Deze wijze van beoordelen van een pensioenfonds is wezenlijk anders dan een beoordeling aan de hand van het geld dat jaarlijks binnenkomt aan premies en rendement, ten opzichte van het geld dat er in dat jaar uitgaat in de vorm van pensioenuitkeringen. Die manier van beoordelen biedt volgens de wetgever onvoldoende zekerheid omtrent de financiële positie van het fonds op de lange termijn. We kunnen daar van alles van vinden , maar zo zijn op dit moment de regels. En het wijzigen van die regels is niet zo eenvoudig gebleken gedurende de afgelopen zeven jaar dat hier overleg over is gepleegd door sociale partners en kabinet. Maar wie weet, misschien komen partijen onder de kerstboom nog tot nieuwe inzichten en komt er naar de toekomst toe toch meer ruimte om tegemoet te komen aan de bestaande onvrede en die recht doet aan de belangen van alle deelnemers. Mij dunkt, een mooie kerstgedachte!

Govardus van Poppelen reageer
reageert op 17-01-2019:

Geachte heer. Weet u het geld dat vorige kabinetten uit de pot gejat hebben, moeten ze eerst maar eens terug betalen. Dat is 1. Nu 2. Als het kabinet van Rutte het voor elkaar krijgt wat hij wil, dan zij alle pensioen betalers de klos. Rutte is een man die zich alleen maar bekommerd om de werkgevers en aandeelhouders. Dus niet voor ons burgers maar het is een puur zakenkabinet. Samen met Knot van de Nederlandse Bank houden zij het op 110%. Er zit zo gigantisch veel in de pensioenpot ,dat ik het diefstal vind om de pensioenen niet te indexeren. Maar wat die lui in Den Haag houden de burgers onder de duim om dat zij bang zijn dat wij burgers de overhand gaan krijgen. Mensen worden onder druk gezet en zijn bang om voor hun mening uit te komen en dat is nu precies de cloe waar het om draait. Mijn mening is, het geld dat uw allen hebt gespaart is van jullie en daar moet de overheid zijn tengels van af blijven. Zij komen geen geld te kort, maar iemand die zijn pensioen (tje) al 10 niet omhoog is bijgesteld, is diefstal. Waar ik mij persoonlijk zorgen om maak is het volgende en het klinkt gek misschien, maar toch om over na te denken. Nederland heeft dankzij de werkenden het beste pensioenstelsel ter wereld. Als Rutten naar de EU vertrekt, zal hij zich daar sterk maken om de pensioenen met de andere lidstaten gelijk te trekken. Het gevolg hiervan zal zijn dat de EU zullen, Nederland jullie zitten te hoog en dat moet gelijk gesteld worden en de rest hier inleveren. Hier kunnen zij dan hun vriendjes en aandeelhouders een extraatje geven. Dus mensen om ons hachje te redden gaat u allen dan wel stemmen en zeker niet op de VVD. Zijn totaal onbetrouwbaar. Wat dan. Nu stemt U op een partij die u ligt n pak dan de laatste kandidaat. De kan helpen om de macht te breken. Het zijn altijd de lievelingetjes en vriendjes die aan de kop van de lijst staan. Ben er zelf van bewust dat er betere kandidaten tussen zitten. Nu moeten diegene die het niets eens zijn met de fractie moeten zwijgen en met een stem naar buiten treden. Mensen jullie hebben ook rechten laat dit niet verloren gaan. Ik kan nog wel verder maar dan word het te gek.

Aysso Reudink reageer
reageert op 06-12-2018:

Beste heer Busweiler, het siert u dat u reageert op antwoorden van uw lezers. Helaas beperkt uw uitleg zich tot het verdedigen van het gevoerde beleid waarbij u zich beroept op de toepassing van de algemene wettelijke voorschriften. De huidige stand van zaken, al tien jaar geen indexering van de pensioenen en hervorming van het pensioenstelsel, rechtvaardigt echter een meer assertieve houding van de pensioensector, waaronder ook het bestuur van PGB. Waarom zaten de pensioenfondsen, via de Pensioenfederatie, niet aan de onderhandelingstafel? De pensioenfondsen behartigen toch de belangen van de deelnemers en de gepensioneerden? Waar was hun stem? De FNV? Ik voel mij door die onmachtige club niet vertegenwoordigd. Ook gaat u in uw reactie voorbij aan de door de overheid opgelegde kunstmatige rekenrente en de werkelijk behaalde rendementen die een indexering van de pensioenen ruimschoots mogelijk maken. Gelukkig zijn er enkele bestuurders van pensioenfondsen die niet langer meer zwijgen. In een gezamenlijk opiniestuk in NRC Handelsblad van 21 september 2018 nemen zij stelling tegen het door de overheid gevoerde pensioenbeleid onder de titel “U krijgt minder pensioen omdat Rutte op safe speelt” Onderstaand wil ik u een belangrijke passage niet onthouden. “Het is goed dat pensioenfondsen zich aan strenge regels moeten houden. Maar wij geloven dat die regels inmiddels zó streng geworden zijn, dat de pensioenen eronder lijden in plaats van dat ze beschermd worden. Dat komt doordat pensioenfondsen voorzichtigheid op voorzichtigheid moeten stapelen. Bij elkaar opgeteld schiet die voorzichtigheid nu door. We moeten hogere buffers aanhouden voor slechte tijden, we moeten rekenen alsof we de komende tientallen jaren nauwelijks beleggingsrendement maken én we moeten extra reserves aanleggen voordat we de pensioenen kunnen laten meegroeien met de elk jaar duurdere boodschappenkar. Wij willen pensioen uitkeren. Uw pensioen werd door de crisis minder zeker. Strengere regels moesten dat veranderen. Het effect: uw pensioen is nu zeker minder. Dat kan niet de bedoeling zijn.” Was getekend: Nicole Beuken (ABP Pensioenfonds voor overheid en onderwijs), David van As (Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid), Inge van den Doel (Pensioenfonds Metaal en Techniek), Eric Uijen (Pensioenfonds Metalektro), Peter Borgdorff (Pensioenfonds Zorg en Welzijn). Dat u als pensioenfonds met gebonden handen moet opereren snap ik. Dat u de ontwikkelingen lijdzaam volgt en als pensioensector de overheid niet krachtig de wacht aanzegt en opkomt voor de belangen van uw leden, dat snap ik niet.

Jan Roo reageer
reageert op 30-11-2018:

Geachte heer Busweiler , Wordt het misschien dan tijd om als pensioenbestuur op te komen voor de rechten van de gepensioneerden en de toekomstige ? Want daar is het bestuur toch voor ? Nogmaals : met een buffer van 1500 miljard euro oftewel 50 jaar pensioenuitkeringen waar elk jaar minstens 3 jaar bij komt is dergelijke onzin niet te verkopen . Aan mij althans niet ! Rutte beloofde ons ook 1000 euro erbij . Die hebben we wel gehad , maar dan wel aan lastenverhoging . Dat heeft de beste man er niet bij verteld . Hij meet ook met 2 maten . Een rekenrente voor de pensioenen van bijna niks , maar voor de spaarrekening 4 %. Ook dat is m.i. niet te verkopen . Het wordt tijd dat e.e.a. dan eens wordt recht getrokken . Aan het bestuur van de pensioenfondsen de taak om dat eens grondig duidelijk te maken bij de regering , banken , EU en verdere belangstellenden die zitten te azen op het enorme mega giga vermogen . Daar is m.i. het bestuur voor. Nogmaals het is geld van de gepensioneerden en de toekomstige . En is niet van Rutte en co. , de banken , de pensioenfondsen , de EU of verdere belangstellenden . Maar er wordt wel over andermans geld beslist wat er mee moet gebeuren . Het bestuur is er m.i. voor om samen met de rechthebbenden te beslissen wat er met dat geld gebeurt en hoe er mee wordt omgegaan. En niet om mee te huilen met de graaiwolven in het bos . Het bestuur wordt er m.i. ook ruimschoots voor betaald. . Is de vergoeding niet ruim € 900,- per dag ? Of € 115 - per uur ? En waarschijnlijk zonder eventuele onkostenvergoeding ? IK zou zeggen : Bestuur , steek uw nek uit of kom boven het maaiveld uit . Durf lef te tonen en loop niet aan een leibandje van de regering , banken etc. En duld niet langer de m.i. onzinverhalen van crisis, vergrijzing , lage rente , solidariteit, kleine buffer , lage dekkingsgraad , enz. enz. Tot zover maar even weer . En tot een volgende keer.

Aysso Reudink reageer
reageert op 08-12-2018:

Beste Jan Roo zou u met mij contact willen opnemen? ahreudink@ziggo.nl

Kas Langen reageer
reageert op 30-11-2018:

Geacht Heer Roo. Punt een ieder Pensioenbestuurder zou niets liever willen dan de pensioenen te indexeren. Maar er zijn regels waar zij zich aan dienen te houden aangestuurd door de DNB. Verder wil ik u er op wijzen dat zowel de inning van de premies, uitbetaling van Pensioenen en het beleggen van de ingelegde premie een goede organisatie vereist, waaraan kosten verbonden zijn. Om dit in goede banen te leiden heb je een adequaat bestuur nodig alsmede een goede uitvoeringsorganisatie. Wilt u hierin verandering in aanbrengen, ook u hebt de gelegenheid om uw stem uit te brengen op tijdens verkiezingen, dan kunt u op die partij stemmen, die aan uw wensen kan voldoen. Ik twijfel niet aan de integriteit van de Pensioenbestuurders,

Govardus van Poppelen reageer
reageert op 17-01-2019:

Geachte heer, Als ik u reactie lees besluipt bij mij toch het onrecht wat u probeert te rechtvaardigen. Dat er regels moeten zijn ben ik het helemaal eens. Dat er een beloning of in uw woorden kosten zijn verbonden, prima. U twijfelt niet aan integriteit van de bestuurders. Nou ik daar wel twijfels over, om de doodeenvoudige reden dat bijna alle bestuurders zich verschuilen achter de bestaande regels die hen word opgelegd. Dat zij aan banden zijn gelegd vind ik al schandalig omdat het geld van werkenden is. Ook wat Klaas Knot loopt te verkondigen is prietpraat en bangmakerij. Nu zeggen zij van de vergrijzing word steeds groter, kan ik mee leven. Maar wat straks als deze generatie van vergrijzing voorbij is, wat nu al gaande is, wat doen jullie dan. Vast houden aan de gesteld buffers met de gedachte van als het straks weer zo'n crisis komt. Mijn persoonlijke mening is dan ook aan alle bestuurders van pensioenbonden steek de koppen bij elkaar en ga als een blok reageren tegen deze besluiten. Toon ballen, de pensionarissen staan achter jullie. Maar dit is een utopie omdat zij allen in een koninkrijkje blijven zitten en bang zijn om wegens tegenspraak gemoved te worden. Jammer, jammer. Mvg. Govardus

Jan Roo reageer
reageert op 30-11-2018:

Geachte Kas Langen, U hoeft het niet met mij eens te zijn . Maar de feiten zoals ik meerdere malen hebt genoemd kunt ook u niet ontkennen. U gaat daar verder ook niet op in . Waarom niet ? Wat zou u dan willen wat er gebeurt ? De mega giga pot van 1500 miljard gewoondoor laten groeien tot je een dekkingsgraad hebt van om mijn part 150 jaar bijvoorbeeld ? En dan nog steeds blijven volhouden dat de pensioenen niet meer zijn te betalen ? Een goede organisatie is nodig en daar zijn kosten aan verbonden. Dat snap ik ook ! Maar de rendementen zijn netto bedragen ,de pensioenen , nabestaandenuitkeringen enz en alle verdere kosten zijn dan al betaald. Groetjes Jan . .

Joop Wolf reageer
reageert op 02-12-2018:

Zelf al vanaf mijn 16e in 1977 aan het werk gegaan. Zoals er nu wordt om gegaan met gepensioneerde en mensen die al veertig jaar werk achter de rug hebben, vind ik ronduit schandalig. Pensioen heb je zelf opgebouwd, een voorziening voor je oude dag. Vele moesten in die tijd gaan werken omdat er thuis geen geld was om te studeren. Nu vanuit de overheid geluiden over dat de pensioenen niet meer betaalbaar zijn. Wat een onzin, we hebben er hard voor moeten werken, vele in de grafisch sector moesten ook vaak overwerken. Nu wordt er geroepen straks geen pensioen voor de jongere. Die jongere, ook mijn kinderen kregen wel de kans om te studeren. Omdat ze hebben kunnen studeren door hard werken van hun ouders, hebben ze over het algemeen een veel beter betaalde baan, met een veel hoger pensioen. Ook de mogelijkheid om geld opzij te zetten voor later, is mogelijk door een beter inkomen. Allemaal kansen die vele van ons nooit hebben gehad. Simpel omdat het geld er vroeger niet voor was. Mijn mening is afblijven van opgebouwde rechten van pensioen, daar heb je hard voor moeten werken. Buiten dat harde werken wordt je toch al gestraft door de overheid om veel langer te moeten werken. Zelf moet ik 52 jaar werken, vind ik het erg nee, maar wel onterecht.

Paul van Haastrecht reageer
reageert op 03-12-2018:

Beste Freek Busweiler, Fijn dat je een reactie hebt gegeven, voor mij is die in ieder geval wel duidelijk. Bedankt.

Erik Ekker reageer
reageert op 06-12-2018:

Dank Freek voor de heldere uiteenzetting. Ik mag hopen dat het duurzaamheidsbeleid niet ten koste zal gaan van de beleggingsresultaten. Door het absurde FTK en de lage rekenrente voor de berekening van ons pensioenvermogen, zullen die beleggingsresultaten bepalend zijn voor de houdbaarheid en indexatie van onze pensioenen.

Adrie van Kooten reageer
reageert op 24-01-2019:

Freek zoals al vaker hier werd opgemerkt is ook het zgn. duurzaamheidsbeleid en de politieke correctheid een hindernis voor een goed resultaat, dit is geen taak voor mijn PGB. Het fonds maakt zich hierdoor schuldig aan politieke spelletjes die het rendement ernstig benadelen. Het fonds heeft in de afgelopen jaren diverse profijtelijke beleggingen van de hand gedaan en deze beleggingen vervangen door deelnames in duurzame bedrijven, met als nadeel een significant lager rendement. Je kunt als leiding natuurlijk een politiek correcte mening hebben over bepaalde bedrijven waarin je als PGB belegt maar zolang het legale bedrijven zijn, die een hoog tot zeer hoog rendement geven dien je primair het belang van je deelnemers te behartigen en de deelneming in deze bedrijven te bestendigen.

Ben Jongsma reageer
reageert op 06-12-2018:

Op mijn - en waarschijnlijk van allen - pensioenuitkering wordt jaarlijks geen vakantiegeld uitgekeerd. Mogelijk een idee voor het bestuur om dit m.i.v. 2019 wel in te voeren, waarmee de al jarenlang achtergebleven indexering gecompenseerd kan worden. Van allerlei geldverslindende overleggen (al 7 jaar !!) worden we ook niet rijk !! En Rutten maar zeggen dat we er allemaal op vooruit gaan. En mr. Smile blijft maar lachen......

Ben Jongsma reageer
reageert op 06-12-2018:

Is het geen enorm toeval dat de dekkingsgraad van 109,2 net onder de 110 zit, om verhogingen te mogen toepassen ??

Jan Ulendorp reageer
reageert op 06-12-2018:

Ik ben er gewoon kwaad over. Te weten dat shell geen belasting betaald....70 miljoen naar de terroristen gaat...Om nog maar te zwijgen over de twee miljard...En dan nog het Marrakesh contract....Het gaat echt niet helpen. Maar wacht dacht u van de woningnood....Maak daarvoor een plan....dat zou u sieren....nu in Amsterdam op de wachtlijst...jaja duurt gemiddeld 20 jaar....Wie is hier nou gek...Wel de woningbouwverenigingen uitknijpen....Daarom ben ik uit NL weggegaan...Laat de gele hesjes maar komen....

Cor van Zaanen reageer
reageert op 06-12-2018:

Ik ben niet zo goed ingewijd in de materie als Freek Busweiler en Jan Roo. Dus moet ik er maar van uit gaan dat e.e.a. klopt wat zij zeggen. Maar ik vraag mij af waarom gaat Freek Busweiler niet in op de door Jan Roo op 29-11-2018 geschreven reactie. Met name over de 1500 miljard, genoeg geld voor 50 jaar uitkering, elk jaar voor verdere 3 jaar bijkomende uitkering enz. Dit geeft te denken. Misschien heeft Jan Roo wel gelijk in wat hij vervolgens op 30-11-2018 zegt in zijn commentaar maar is het voor Freek Busweiler als afgevaardigde van het bestuur te pijnlijk om toe te geven. Ik snap dat wel. Want wat zou het teweeg brengen als hij zou toegeven?

Jan Roo reageer
reageert op 06-12-2018:

Zelfs een politicus vindt mijn verhaal heel interessant , zou er zich in verdiepen en zegt openlijk je hebt gewoon gelijk . Maar zegt hij er bij : Als ik dit in de tweede kamer of bij de regering ter sprake breng , wil je niet weten wat voor beerput ik los trek. Ik begin hier dus niet aan ! Een ander moest plotseling weg , dus kon hij er niet op ingaan . En zo heb nog wel enkele voorbeelden. En dat zijn dan volksvertegenwoordigers. Ik heb er meerdere benadert uit verschillende partijen , van links tot rechts. Maar ze draaien er allemaal voor weg . Het komt allemaal we zeer geloofwaardig over moet ik zeggen. Integendeel juist !

Addie Schiphorst Preuper reageer
reageert op 06-12-2018:

Beste "oud" collegae, Het gaat hier met name om de indexering die niet toegepast wordt, prijscompensatie hete dat vroeger. Ooit gingen we daarvoor in staking. Het is schandalig dat prijscompensatie al vele jaren, ondanks een vette kas van het PGB niet wordt gecompenseerd. 7 jaar onderhandelen en geen resultaat!? Wie neemt dit nog serieus? Het lijkt erop dat we alsnog de barricaden op moeten! Maar hoe? Welke machtsmiddelen hebben we als gepensioneerden nog? Staken kunnen we niet, maar dwarsliggen wellicht wel. Wie heeft er ideeën? Kunnen we het PGB bestuur vragen/dwingen eens een tijdje collectief geen belasting af te dragen over onze pensioenen en deze belastingafdracht over te laten aan de individuele pensioengerechtigden? Zijn er medestanders met andere lumineuze ideeën. Laat het horen. Met collegiale groet, Addie Schiphorst Preuper

henk mulder reageer
reageert op 10-12-2018:

Betse Addie , natuurlijk zijn er wel ''machtsmiddelen om als ''wapen'' te gebruiken t.o.v. de maatschappij . Maar dan is het weer ten kostte van de toekomstige generatie , oftewel onze kinderen . Ik zou het er wel voor over hebben . Wat dacht u van: niet meer oppassen op de kleinkinderen , of stoppen met het vrijwilligerswerk wat door velen van onze generatie gedaan wordt . Dan krijgt de maatschappij best wel klappen te verwerken en komen er heus wel klachten van uit deze maatschappij . Dus ga het niet hebben over dat wij niks meer in de maatschappij doen dan alleen maar stilzitten en/of ''wegkwijnen'' zoals zo langzamerhand velen en dan vooral de jongere generatie denkt .

H. de Boer reageer
reageert op 07-12-2018:

hr. Busweiler bedankt voor uw reactie, maar ga met de pensioenfederatie een vuist maken tegen Rutte en Co indexeer de pensioenen laat uw deelnemers niet in de steek, deelnemers laat uw stem horen in maart 2019 Dar we bedonderd worden door Rutte en Co is een ding wat zeker is

A.A.J.M Jacobs reageer
reageert op 08-12-2018:

Deze E-mail gaat niet over gemiste kans. Graag zou ik het tel.nr van PGB willen hebben i.v.m vergeten pensioen. Destijds gewerkt bij drukkerij Trapman te Schagen. Tot zo, hartelijk dank voor de moeite.

A. Boleij reageer
reageert op 08-12-2018:

Ondertussen ben ik 10 jaar gepensioneerd en weet ik niet wat indexeren inhoudt. Belachelijk dat Rutte en Co het ''klootjesvolk" gewoon voor de gek kan blijven houden! Het wordt inderdaad tijd voor de gele hesjes!

Roel reageer
reageert op 09-12-2018:

Gemiste indexatie laatste 10 jaar is ca. 16.3 %. Elders te vinden op deze site. Oorzaak ligt niet bij pensioenfonds maar bij regeringsbeleid.Zolang wij met zijn allen blijven stemmen op partijen die niets met ouderen op hebben zal het niet verbeteren.

Jan reageer
reageert op 24-01-2019:

Ja mensen wilt u verandering stem dan anders als de laatste keer.Rutte en kornuiten moeten weg.zKies een partij die voor de gepensioneerden is.

E.J.F. Busweiler reageer
reageert op 10-12-2018:

Geachte heer Reudink, U hebt absoluut een punt! Zeker bij herlezing van hetgeen ik schreef, snap ik uw reactie volledig. Hij was ook niet bedoeld als een onderschrijving van het tot op heden gevoerde beleid en ik hoop oprecht dat de huidige patstelling zo snel mogelijk wordt doorbroken. Ik kan u en een aantal andere deelnemers die gereageerd hebben verzekeren dat het bestuur van Pensionfonds PGB ook zijn best doet daar een bijdrage aan te leveren. Wij laten onze deelnemers en gepensioneerden niet in de steek.

G. J. van der Heijden reageer
reageert op 10-12-2018:

Ik hoop toch echt dat er een discussie komt in de pensioenfondsen, of het niet wenselijk is om met een stemadvies te komen naar de leden toe, volgend jaar.

Ben Niersman reageer
reageert op 13-12-2018:

Beste Freek, Wordt het niet eens tijd om op te stappen! En ook je collega's. Nieuwe bezems vegen schoon. Hard nodig om eindelijk is uit de impasse te komen. Het is gewoon hard nodig dat er nu eindelijk is een keer, na 10 jaar, geïndexeerd gaat worden. Linksom of rechtsom. Wellicht kan een nieuw bestuur iets ondernemen.

Jan Roo reageer
reageert op 15-12-2018:

Indexatie en wel te beginnen met 10 jaar geleden. Maar dat kun je wel vergeten. Alle smoezen zijn al zo`n beetje verzonnen om dat niet te laten doorgaan. Het grote geld ( 1500 miljard ) zit in de zakken van de grote graaiers en dat willen ze graag zo houden. Alleen de premie is wel geïndexeerd. Die is in 10 jaar WEL 40 % gestegen . Het vermogen is nagenoeg verdubbeld . Maar helaas door geldgebrek kunnen we niet indexeren . HOE GELOOFWAARDIG KLINKT DEZE ONZIN NOG ???

Wouter Overduijn reageer
reageert op 14-12-2018:

Met bijzonderen aandacht volg ik de ingezonden stukken en voor een goede inhoudelijke discussie raad ik het volgende boek aan; 21 Mythes en onwaarheden over ons pensioen Auteur Rob de Brouwer ISBN 978-94-92500-71-7

Martin reageer
reageert op 11-01-2019:

Geachte heer Buswijler, Ik lees bij met name 50+ artikelen over de dreigende herverdeling van pensioenen. Ik zou graag het standpunt van pgb willen vernemen. Ook ben ik benieuwd of hierdoor mijn pensioen wordt verlaagd.

Jacques van der Donk reageer
reageert op 16-01-2019:

Het wordt tijd dat er een algehele acties komt van alle pensioenfondsen om minimaal te indexeren. al 16 jaar te weinig pensioen.

Jeanne van Ingen reageer
reageert op 16-01-2019:

Onze regering is een CABAL regering. De (Satanistische) Nederlandse Bank is NIET Nederlands maar van de Rothschild satanistische familie en deze beslissen over ons pensioen, onze belasting, ons inkomen. Het is de agenda van de NWO om ons armer en armer te maken. Hiertoe laten ze af en toe de banken failliet gaan en de beurs te laten kelderen om zodoende beslag te leggen op ONS geld. Het enige dat de Nederlander mag doen is belasting betaling over ALLES. Aftrekposten bestaan niet meer, alleen voor de bedrijven en deze zijn allemaal in handen van de TOP maffia illuminati families. Een totale hoax en pure diefstal. Het zal onze tijd wel uitduren en een oplossing komt! Ik ben mij ervan bewust dat dit gebeurt en maak mij er verder niet druk over. We kunnen met gele hesjes gaan lopen om duidelijk te maken dat wij het WETEN en het niet langer accepteren. Wij, in Europa en Nederland, zullen ook bevrijd worden van deze negative wezens die er alleen op uit zijn onze energie (geld) te stelen. 2019 het jaar van de WAARHEID

Klaas Versteeg reageer
reageert op 16-01-2019:

Welke partij komt er op voor ons pensioen50 PLUS, als we daar nu eens met z”n alle op stemmen, dan kunnen wij deze partij ter verantwoording roepen.

Jan Roo reageer
reageert op 17-01-2019:

Beste Klaas , Ik gaf in een eerdere reactie al aan : De politiek geeft niet thuis. Bang een beerput los te trekken

Jan reageer
reageert op 24-01-2019:

U schrijft ze geven niet thuis maar laten we toch een partij groot maken die de belangen van de gepensioneerden wil behartigen misschien 50 plus.Nu schiet het ook niet op.

alievos reageer
reageert op 16-01-2019:

Na alles wat ik heb gelezen, ben ik het mee eens, ik moet alles, al die lessen en apparatuur aanschaffen het is niet niks, wat dachten jullie van alle ellende in groningen? verschrikkelijk. vr. gr. alie vos.

Piet van den bosch reageer
reageert op 17-01-2019:

Wij kreunen en steunen en dreigen maar DOEN niks in Frankrijk gaat men de straat op om te protesteren ,ik ben geen voorstander van het daar gebruikte geweld, maar het wordt nu toch wel eens tijd daat we die aartsleugenaar van een Rutte vertellen dar het nu genoeg is geweest en dat hij moet oprotten

C. van Elteren reageer
reageert op 17-01-2019:

Wat doet ons pensioenfonds verkeerd? Het pensioenfonds zoetwaren verhoogd al voor het tweede jaar de pensioenen van zijn deelnemers. Vorig jaar een klein beetje (maar toch) en in 2019 met 0,41%. Is daar een verklaring voor?

L.Tuin reageer
reageert op 18-01-2019:

Ik denk dat we met z,n allen op het verkeerde spoor zitten. Ik ben bang dat er helemaal geen 1600 miljard in de potten zitten. We weten dat na de uitzendingen van de Zwarte Zwanen het meeste geld beheerd wordt door de firma Black Rock. Dit bedrijf is als een zwarte doos waarvan niemand weet wat zich binnen deze doos afspeelt. Er wordt jaarlijks miljarden aan de bestuurders van dit bedrijf uitgekeerd. De inleggers krijgen jaarlijks te horen dat er weer mooie rendementen behaald worden. Deze rendementen blijven echter wel in de zwarte doos achter en worden onze uitkeringen gewoon van de ingelegde premies betaald. Ik ben bang dat de zwarte doos minder vol zit dan iedereen verwacht. Dit is naar mijn mening de enige verklaring waarom er niet geindexeerd wordt. Alle andere verklaringen deugen niet.

Th.Nunnink reageer
reageert op 21-01-2019:

Het is vreemd dat men nog steeds niet wil indexeren, want het is toch ons eigen geld wat we hebben is de pensioenpot hebben gestopt en geen geld van de regering!! Daar mag wel eens meer de nadruk op worden gelegd. Wij -als gepensioneerden- hebben in het verleden ook bijgedragen aan de ouderen die daarvoor nog niets hadden opgebouwd Ook de jongeren lijden hierdoor in de toekomst!

Adrie van Kooten reageer
reageert op 24-01-2019:

Freek zoals al vaker hier werd opgemerkt is ook het zgn. duurzaamheidsbeleid en de politieke correctheid een hindernis voor een goed resultaat, dit is geen taak voor mijn PGB. Het fonds maakt zich hierdoor schuldig aan politieke spelletjes die het rendement ernstig benadelen. Het fonds heeft in de afgelopen jaren diverse profijtelijke beleggingen van de hand gedaan en deze beleggingen vervangen door deelnames in duurzame bedrijven, met als nadeel een significant lager rendement. Je kunt als leiding natuurlijk een politiek correcte mening hebben over bepaalde bedrijven waarin je als PGB belegt maar zolang het legale bedrijven zijn, die een hoog tot zeer hoog rendement geven dien je primair het belang van je deelnemers te behartigen en de deelneming in deze bedrijven te bestendigen.

 

 
Recente columns
Laat uw partner niet in de steek
Zowel natte voeten als droogte voorkomen
In gesprek over onze beleggingen