Aanmelden

Het nieuwe pensioenstelsel: veelgestelde vragen?

Regering, werkgevers en werknemers zijn het met elkaar eens: er komt een nieuw pensioen. Een pensioen dat meer van jezelf voelt dan nu en dat directer meebeweegt met de economie. Het duurt nog wel even voor het nieuwe pensioen er is. Op deze pagina vind je de veelgestelde vragen over dit onderwerp. Veelgestelde vragen voor deelnemers
Wellicht heb je vragen over het nieuwe pensioen. Dat kunnen wij ons goed voorstellen. Wij weten nu nog niet alle antwoorden op alle vragen. Maar wat we weten willen we met je delen. 

Wanneer krijg ik te maken met de nieuwe regels?
De komende jaren gebeurt er nog niets met je pensioen door de komst van het nieuwe pensioenstelsel. De huidige regels blijven gelden tot het nieuwe pensioen is ingegaan. Dat is uiterlijk in 2027. De minister heeft gezegd dat hij grote pensioenverlagingen wil voorkomen en heeft dit jaar de huidige regels voor het verlagen van pensioenen versoepeld. Intussen is ook duidelijk dat de minder strenge regels voor het verlagen van pensioen van dit jaar, ook gelden voor 2022. Voor 2023 heeft Minister Koolmees een versoepeling voor pensioenfondsen voorgesteld (voorbereidend op het nieuwe pensioenstelsel). Zij mogen dan wellicht de pensioenen verhogen als de dekkingsgraad 105% is.  
Mijn pensioen is al jaren niet verhoogd, gaat dat nu wel gebeuren?
Als het nieuwe pensioen is ingegaan, krijg je een pensioenkapitaal en een verwacht pensioen in een scenario als het meezit (optimistisch), een scenario als het tegenzit (pessimistisch) en een scenario ertussenin. Als het goed gaat met de economie, ga je dat directer voelen omdat jouw aandeel in het collectieve pensioenkapitaal daardoor omhoog gaat. Gaat het slechter, dan merk je dat ook meteen. Dat is nu al zo bij deelnemers met een premieregeling, en zo gaat het straks worden bij alle deelnemers. Maar zo ver is het nog niet... Mogelijk worden de regels vanaf 2023 wel versoepeld waardoor de pensioenen sneller verhoogd kunnen worden, maar dit moeten we afwachten. 
Hoe zit het met de rekenrente? Gaat die nu verdwijnen?
In de toekomst gaat de rekenrente verdwijnen, maar de komende jaren hebben we er nog mee te maken. Ook is er tot de verandering in 2027 nog steeds de plicht om een buffer te hebben, vóór we extra rendement op het collectieve pensioenvermogen mogen verdelen over alle deelnemers. Die regels worden vanaf 2023 wellicht versoepeld. Bij Pensioenfonds PGB vinden we de huidige regels voor verhogen van pensioen erg streng, met zowel een lage rekenrente als een hoge buffereis. We zijn blij dat de hoogte van de buffer in de overgangsperiode in 2023 waarschijnlijk wordt bijgesteld en dat rendementen in het nieuwe stelsel sneller en directer bij de deelnemers terecht komen, ook al staat daar tegenover dat verliezen ook directer te voelen zullen zijn. We krijgen van deelnemers regelmatig vragen over de rekenrente. Hier lees je meer informatie over de rekenrente. We hebben ook een filmpje dat je kunt bekijken.
Wat betekent dit voor mijn pensioenregeling?
Als het nieuwe pensioen ingaat, verandert er voor iedereen iets. Iedereen gaat straks een pensioenkapitaal opbouwen. We blijven collectief beleggen, dus iedereen heeft dan een eigen aandeel in het collectieve pensioenkapitaal. Nu hebben de meeste mensen een regeling waarin we een pensioenuitkering toezeggen: een bedrag per jaar dat je hebt opgebouwd tijdens de jaren dat je hebt gewerkt. Heb jij zo’n uitkeringsregeling? Dan verandert er veel voor jou. Weet je niet welke regeling je hebt? Je vindt die informatie in je Pensioen 1-2-3 in je persoonlijke PGB-omgeving. Je kunt ook de naam van je werkgever intikken op deze pagina.
Ik heb al een premieregeling. Wat verandert er voor mij? 

Je hebt al een pensioenkapitaal. Dat is mooi, want daar ben je dan al aan gewend. Er gaat wel iets veranderen door de afgesproken nieuwe regels voor pensioen. Op dit moment wordt de beschikbare premie die wij voor jouw pensioen inleggen bepaald door je leeftijd. Dat is wettelijk verplicht omdat de premie-inleg van een jongere langer rendement kan opleveren, dan van een oudere werknemer. Die wettelijke verplichting gaat veranderen. Het is de bedoeling dat iedereen in het nieuwe pensioenstelsel die dezelfde pensioenregeling heeft en hetzelfde salaris verdient, dezelfde premie inlegt. Dan maakt het niet uit of je jong of oud bent. Maar het is nog niet duidelijk of en hoe die verandering doorgevoerd wordt bij mensen die nu al een premieregeling hebben. Dit hangt af van de keuze die je werkgever maakt. Ook komen er straks twee verschillende premieregelingen, zodat er door een bedrijfstak of onderneming gekozen kan worden tussen een meer collectief pensioen en een pensioen waarin meer individuele keuzes mogelijk zijn. 

Ik heb een uitkeringsregeling. Wat verandert er voor mij?  
Voor jou verandert er best veel door de komst van het nieuwe pensioen. Hoe jouw regeling eruit gaat zien, bepalen de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in jouw sector of onderneming. Zij moeten zich daarbij wel houden aan de wettelijke regels over pensioen en belastingen. Belangrijke veranderingen zijn dat iedereen premie gaat inleggen voor een pensioenkapitaal. Het systeem blijft collectief en solidair. Dus jij krijgt een eigen aandeel in het collectieve kapitaal. En je blijft risico’s delen met andere mensen, bijvoorbeeld het risico dat je overlijdt en er dan een inkomen nodig is voor je nabestaanden. Er zijn straks twee mogelijkheden voor een nieuw pensioen: een meer collectief geregeld pensioen (‘het nieuwe contract’) en een meer klassieke premieregeling met meer individuele keuzes. In het nieuwe contract zit straks een extra potje, waarmee hele slechte tijden opgevangen kunnen worden. Daar moet dan wel wat premie voor worden betaald, die niet naar de opbouw van je ‘eigen’ pensioenkapitaal gaat.
Is het zeker dat het nieuwe pensioen er komt?
Er is geen absolute zekerheid. Maar de signalen dat het nieuwe pensioen er komt zijn intussen wel duidelijk aanwezig. De regering heeft het gesloten pensioenakkoord met sociale partners (werkgevers en werknemers) vertaald in een conceptwetsvoorstel. Eind 2020 heeft de regering dit wetsvoorstel gepubliceerd. Iedereen mocht hierop reageren. Ook Pensioenfonds PGB heeft dat gedaan. Met alle reacties gaat de regering aan de slag om een definitief wetsvoorstel te maken. Minister Koolmees heeft op 10 mei 2021 in zijn brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de nieuwe pensioenwet een jaar later ingaat dan gepland: uiterlijk op 1 januari 2023. Daardoor kan de invoering van het nieuwe stelsel vertraging oplopen. Ondanks de vertraging in het wettelijke proces proberen veel pensioenfondsen toch op of vóór 1 januari 2026 de nieuwe regelingen uit te voeren. Ook Pensioenfonds PGB wil samen met sociale partners tempo blijven maken.
Veelgestelde vragen voor gepensioneerden
Wellicht heb je vragen over het nieuwe pensioen. Dat kunnen wij ons goed voorstellen. Wij weten nu nog niet alle antwoorden op alle vragen. Maar wat we weten willen we met je delen. 

Wanneer krijg ik te maken met de nieuwe regels?
De komende jaren gebeurt er nog niets met je pensioen door de komst van het nieuwe pensioenstelsel. De huidige regels blijven gelden tot het nieuwe pensioen is ingegaan. Dat is uiterlijk in 2027. De minister heeft gezegd dat hij grote pensioenverlagingen wil voorkomen en heeft dit jaar de huidige regels voor het verlagen van pensioenen versoepeld. Intussen is ook duidelijk dat de minder strenge regels voor het verlagen van pensioen van dit jaar, ook gelden voor 2022. Vanaf 2023 komen er waarschijnlijk aangepaste spelregels voor pensioenfondsen die over willen gaan naar de nieuwe contracten. Die aangepaste regels kijken vast vooruit naar hoe het nieuwe systeem werkt, waardoor pensioenen waarschijnlijk eerder verhoogd kunnen worden. 
Mijn pensioen is al vanaf 2008 niet meer verhoogd, gaat dat nu wel gebeuren?
De kans dat jouw pensioen op korte termijn omhoog gaat is klein. Door de lage rente moeten we veel geld in kas houden om aan te tonen dat we de toegezegde pensioenen nu en in de toekomst kunnen uitbetalen. We verwachten dat de rente - en ook de rekenrente voor pensioen - nog lange tijd laag blijft. We begrijpen dat dit heel vervelend voor je is, ook al stijgt de AOW wel mee met de prijzen. Mogelijk worden de regels vanaf 2023 wel versoepeld waardoor de pensioenen sneller verhoogd kunnen worden. De precieze invulling hiervan wordt in de loop van volgend jaar bekendgemaakt.
Hoe zit het met de rekenrente? Gaat die nu verdwijnen?
In de toekomst gaat de rekenrente verdwijnen, maar de komende jaren hebben we er nog mee te maken. Ook is er tot de verandering in 2027 nog steeds de plicht om een buffer te hebben, vóór we extra rendement op het collectieve pensioenvermogen mogen verdelen over alle deelnemers. Die regels worden vanaf 2023 wellicht versoepeld. Bij Pensioenfonds PGB vinden we de huidige regels voor verhogen van pensioen erg streng, met zowel een lage rekenrente als een hoge buffereis. We zijn blij dat de hoogte van de buffer in de overgangsperiode in 2023 waarschijnlijk wordt bijgesteld en dat rendementen in het nieuwe stelsel sneller en directer bij de deelnemers terecht komen, ook al staat daar tegenover dat verliezen ook directer te voelen zullen zijn. We krijgen van je vaak vragen over de rekenrente. Hier lees je meer informatie over de rekenrente. 
Ik wil als gepensioneerde graag weten op welk inkomen ik kan rekenen. Hoe wordt dat in het nieuwe pensioenstelsel geregeld?
In het nieuwe stelsel gaat het pensioen meer bewegen van jaar tot jaar. Je hebt dan een aandeel in het collectieve pensioenkapitaal, waar jouw uitkering vanaf gaat. Het rendement op het kapitaal wordt erbij geteld of eraf gehaald. Daarbij houden we rekening met jouw situatie, zodat mee- en tegenvallers minder hard aankomen bij je als gepensioneerde dan bij jonge deelnemers. Die kunnen mee- en tegenvallers beter opvangen. De uitkering berekenen we op basis van een verwacht rendement. Dat is waarschijnlijk een voorzichtige verwachting. En de mee- en tegenvallers mogen we spreiden over meerdere jaren, om jouw inkomen stabiel te houden. Ook is er nog een extra potje, de ‘solidariteitsreserve’, voor hele slechte economische tijden. Je hoeft overigens niet bang te zijn dat jouw aandeel in het pensioenkapitaal opraakt omdat je ouder wordt dan gemiddeld. Als dat het geval is, dan krijg je geld uit de collectieve pot, omdat anderen minder oud worden dan verwacht. Dat noemen we het delen van risico. 
Is het zeker dat het nieuwe pensioen er komt?
Er is geen absolute zekerheid. Maar de signalen dat het nieuwe pensioen er komt zijn intussen wel duidelijk aanwezig. De regering heeft het gesloten pensioenakkoord met sociale partners (werkgevers en werknemers) vertaald in een conceptwetsvoorstel. Eind 2020 heeft de regering dit wetsvoorstel gepubliceerd. Iedereen mocht hierop reageren. Ook Pensioenfonds PGB heeft dat gedaan. Met alle reacties gaat de regering aan de slag om een definitief wetsvoorstel te maken. Minister Koolmees heeft op 10 mei 2021 in zijn brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de nieuwe pensioenwet een jaar later ingaat dan gepland: op uiterlijk 1 januari 2023. Daardoor kan de invoering van het nieuwe stelsel vertraging oplopen. Ondanks de vertraging in het wettelijke proces proberen veel pensioenfondsen toch op of vóór 1 januari 2026 de nieuwe regelingen uit te voeren. Ook Pensioenfonds PGB wil samen met sociale partners tempo blijven maken.
Hoe weet ik welk nieuw pensioencontract (nieuwe pensioenregeling) voor mij geldt?
Het staat nog niet vast in welke pensioencontract je in de toekomst terecht komt. De sociale partners die over jouw pensioenregeling gaan, beslissen hier later over. 

Let op: Sociale partners in een bedrijfstak of onderneming kunnen ook beslissen om de al opgebouwde en ingegane pensioenen niet te laten overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Zij beslissen over de pensioenen van alle deelnemers in een bedrijfstak of onderneming, ook de pensioenontvangers en oud-werknemers met opgebouwd pensioen. Dit proces van overdragen wordt ‘invaren’ genoemd. Als sociale partners niet willen invaren, dan moeten ze dit besluit goed onderbouwen. 
NB: Met sociale partners bedoelen we vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. 
De pensioenuitkering gaat in het toekomstig stelsel meebewegen met de economie. Kunnen negatieve rendementen worden afgedekt om daarmee een verlaging van de pensioenen te
          voorkomen?

Het nieuwe pensioenstelsel kent straks twee pensioencontracten (twee verschillende soorten regelingen)In beide nieuwe pensioencontracten komen zowel positieve als negatieve rendementen sneller bij de deelnemers en gepensioneerden terecht. 

 

In het zogeheten ‘nieuwe pensioencontract’ is een collectieve buffer verplicht. Die collectieve buffer, ook wel solidariteitsbuffer genoemd, kan de effecten van negatieve rendementen dempen. Of de collectieve buffer daar echt voor ingezet wordt, hangt af van de besluitvorming hierover door werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers (‘sociale partners’) en het bestuur van het pensioenfonds 

 

In het zogeheten contract ‘verbeterde premieregeling’ is een collectieve buffer een optieIn dit contract is een collectieve buffer geen verplichting. De keuze is aan werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers of ze hier ook daadwerkelijk gebruik van willen maken. 

Veelgestelde vragen voor werkgevers
Waar vind ik de extra informatie voor werkgevers uit de lunchbijeenkomst in augustus 2020?
Hier vind je de samenvatting van de lunchbijeenkomsten.
Hier vind je de presentatie van de lunchbijeenkomsten. 

Wij zijn van plan om dit jaar ook informatiesessies te organiseren over het nieuwe pensioenstelsels
 Zodra hierover meer bekend is, informeren wij je.
Wanneer krijgt ons bedrijf te maken met de nieuwe regels?
Als alles doorgaat zoals gepland, dan gaan de nieuwe wettelijke regels uiterlijk per 1 januari 2023 in. Iedereen moet dan uiterlijk 1 januari 2027 over zijn naar de nieuwe contracten. Ben je via een bedrijfstakregeling bij ons aangesloten, dan zullen vertegenwoordigers van uw werkgeversorganisatie en de vakbonden in jouw sector nieuwe afspraken moeten maken over pensioen, en over het moment dat deze van kracht worden. Bijvoorbeeld via de cao. Heb je een ondernemingsregeling, dan vindt het gesprek plaats tussen jouw directie en een vertegenwoordiging van werknemers, bijvoorbeeld de ondernemingsraad en/of vakbonden. Bij dit gesprek wordt ook het moment van overstap betrokken. Behalve over het werknemerspensioen zijn er nog meer afspraken gemaakt in het ‘pensioenakkoord’, zoals over duurzame inzetbaarheid. Ook dat zal onderwerp van gesprek zijn op de cao-tafel.  
Wat gaat er gebeuren met mijn pensioenpremie? 
Zoals je weet is er sprake van een premieverhoging voor 2021 voor uitkeringsregelingen. Door de lage rente is de inkoop van pensioen de afgelopen jaren steeds duurder geworden. Eigenlijk moest de premie hierdoor al in 2020 omhoog, maar we wilden de aangesloten bedrijfstakken en ondernemingen de tijd geven na te denken over hun regeling. Het bestuur besloot vorig jaar om de basispremie per 1 januari 2021 met 4%-punt te verhogen. Ondertussen voeren wij met onze bedrijfstakken en opdrachtgevers gesprekken over de opties die er zijn voor de komende jaren: de premie voor de regeling verhogen, de regeling versoberen, een premieplafond afspreken of overstappen naar een premieregeling. 
Hoe gaat Pensioenfonds PGB mijn bedrijf informeren over het nieuwe pensioen?
We hielden in 2020 een congres over het nieuwe pensioenstelsel. Dat was op 3 maart 2020. De informatie daarover vind je hier. Sindsdien hebben de verschillende partijen die betrokken zijn bij de uitwerking van het pensioenakkoord nog aan het ontwerp van het nieuwe stelsel gesleuteld. Het ‘nieuwe contract’ ziet er daardoor anders uit dan eerder gedacht. Een aantal sociale partners is inmiddels via een sectorcommissie bij Pensioenfonds PGB hierover geïnformeerd. Daarnaast hebben we in de zomer en het najaar van 2020 enkele informele digitale lunchsessies, om geïnteresseerde werkgevers bij te praten. In 2021 vinden dit soort sessies opnieuw plaats. Wil je je hiervoor opgeven, stuur dan een mail naar communicatie@pensioenfondspgb.nl. Samen met de Pensioenfederatie heeft Pensioenfonds PGB gereageerd op het conceptwetsvoorstel Toekomst Pensioenen dat eind 2020 is gepubliceerd. Ook heeft Pensioenfonds PGB zelf een reactie gegeven. De regering is nu aan zet om deze reacties te behandelen en een definitief wetsvoorstel te vormen. Ondertussen blijven we in gesprek gaan met je en delen we informatie met je via sectorcommissievergaderingen, collega’s van relatiebeheer, digitale nieuwsbrieven en onze website. Wil je in de tussentijd reageren of met ons meedenken? Neem je dan contact op via communicatie@pensioenfondspgb.nl.
Is het zeker dat het nieuwe pensioen er komt?
Er is geen absolute zekerheid. Maar de signalen dat het nieuwe pensioen er komt zijn intussen wel duidelijk aanwezig. De regering heeft het gesloten pensioenakkoord met sociale partners (werkgevers en werknemers) vertaald in een conceptwetsvoorstel. Eind 2020 heeft de regering dit wetsvoorstel gepubliceerd. Iedereen mocht hierop reageren. Ook Pensioenfonds PGB heeft dat gedaan. Met alle reacties gaat de regering aan de slag om een definitief wetsvoorstel te maken. Minister Koolmees heeft op 10 mei 2021 in zijn brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de nieuwe pensioenwet een jaar later ingaat dan eerder gepland: uiterlijk op 1 januari 2023. Daardoor kan de invoering van het nieuwe stelsel vertraging oplopen. Ondanks de vertraging in het wettelijke proces proberen veel pensioenfondsen toch op of vóór 1 januari 2026 de nieuwe regelingen uit te voeren. Ook Pensioenfonds PGB wil samen met sociale partners tempo blijven maken. 
Veelgestelde vragen over het pensioenakkoord en de AOW
1. Wat gebeurt er met de AOW-leeftijd?
De AOW-leeftijd is in 2021 vastgesteld op 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd door tot 66 jaar en 7 maanden in 2022, 66 jaar en 10 maanden in 2023 en 67 jaar in 2024. 

De AOW-leeftijd verandert als volgt:
​Jaar
​Oude AOW-leeftijd
Nieuwe AOW-leeftijd
​2019
66 jaar en 4 mnd​​66 jaar en 4 mnd
​2020
​66 jaar en 8 mnd
​66 jaar en 4 mnd
​2021
67 jaar​​66 jaar en 4 mnd
​2022
​67 jaar en 3 mnd
​66 jaar en 7 mnd
​2023
​​67 jaar en 3 mnd
​66 jaar en 10 mnd
​2024
​​67 jaar en 3 mnd
​67 jaar

De overheid stelde de AOW-leeftijd voor 2025 vast op 67 jaar. 

Kijk voor meer informatie hierover op svb.nl.

2. Is mijn nieuwe AOW-leeftijd al verwerkt op mijnpensioenoverzicht.nl en mijnpgbpensioen.nl?
Ja, de gevolgen van de AOW-leeftijd voor uw pensioen zijn bij ons verwerkt op mijnpgbpensioen.nl


Wil je eerder dan jouw AOW-leeftijd met pensioen? Je vraagt jouw pensioen aan via mijnpgbpensioen.nl.

Heb jij vragen? Neem dan contact op met de klantenservice op 020 541 82 00 of stuur ons een e-mail via ks@pensioenfondspgb.nl

3. Ik ben al met pensioen en ontvang een overbruggingspensioen tot AOW; wat betekent de nieuwe AOW-leeftijd voor mij?

Ben je eerder dan jouw AOW-datum met pensioen gegaan? En heb je daarbij gekozen voor een tijdelijk overbruggingspensioen tot jouw AOW? Dan loopt jouw AOW-overbrugging vooralsnog gewoon door tot jouw oude AOW-datum. Door de nieuwe wet gaat jouw AOW eerder in. Hierdoor krijg je een aantal maanden een hoger inkomen. Dit kan fiscale gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de toeslagen die je krijgt. Het is per 1 januari 2020 mogelijk om jouw pensioenuitkering aan te passen. 

Wil je weten welke keuzemogelijkheden je hiervoor hebt? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag!

4. Krijg ik minder pensioen als ik eerder met pensioen ga door de vroegere AOW-leeftijd?
Als je eerder met pensioen gaat door de vervroeging van de AOW-leeftijd, bouw je minder lang pensioen op. Je betaalt ook minder lang premie voor jouw pensioen. Dat komt omdat je geen pensioen meer opbouwt nadat je jouw AOW-leeftijd heeft bereikt. Die opbouw loop je dus mis in vergelijking met jouw te bereiken pensioen voor de vervroeging van de AOW-leeftijd. Daar staat tegenover dat je eerder AOW ontvangt. Jouw te verwachten pensioen gaat omlaag door de vervroeging van de AOW-leeftijd. Hoeveel euro dit scheelt, is afhankelijk van jouw pensioenopbouw en het aantal maanden dat je eerder met pensioen gaat. 

Er is nog een tweede reden waarom jouw te verwachten pensioen per jaar omlaag gaat door de vervroeging van de AOW-leeftijd. Waarschijnlijk wil je net als de meeste mensen jouw pensioen laten uitkeren vanaf de maand van jouw AOW-datum. Hoe vroeger die is, hoe eerder wij beginnen met het uitkeren van uw pensioen. Ga je eerder met pensioen, dan moeten wij jou over een langere periode pensioen uitkeren. Het potje met geld dat tegenover jouw recht op pensioen staat moet dus over een langere periode worden uitgesmeerd. Want we blijven uitgaan van dezelfde gemiddelde levensverwachting. Je krijgt van ons hierdoor een lager bedrag per jaar, maar dat keren we wel langer uit. Daarom loop je volgens onze verwachtingen hierdoor geen geld mis.  
5. Hoeveel kan het schelen als ik mijn pensioen eerder laat uitbetalen?
Hoe lager jouw inkomen is, hoe belangrijker de AOW is voor jouw inkomen na pensionering. Hoe hoger jouw inkomen, hoe belangrijker jouw pensioen is voor jouw inkomen na pensionering. Verder is het belangrijk om te weten welke regeling je hebt, want hoe hoger het percentage is van jouw pensioenopbouw, hoe groter het verschil zal zijn. Ook is het belangrijk wat je al aan pensioen heeft opgebouwd, en hoeveel eerder je jouw pensioen door ons wilt laten uitkeren. Je leest hieronder twee rekenvoorbeelden waarbij we zijn uitgegaan van de maximale vervroeging door de wettelijk veranderde AOW-leeftijd:
  
Je hebt een salaris van € 50.000. Je bouwt een pensioen op van 1,822% over jouw salaris boven € 14.500*. Ga je 8 maanden eerder met pensioen, dan mis je bij ons over die 8 maanden een opbouw van ongeveer € 431. Jouw te bereiken pensioen per jaar is hierdoor € 431 lager.
Je hebt een inkomen van € 36.000. Je bouwt een pensioen op van 1,75% over jouw salaris boven € 15.053*. Ga je  8 maanden eerder met pensioen, dan mis je bij ons over die 8 maanden  een opbouw van ongeveer € 244. Jouw te bereiken pensioen per jaar is hierdoor € 244 lager.

Let op: het gaat in beide gevallen om een recht op pensioen per jaar uit te keren vanaf jouw 68ste. Vanaf 1 januari 2018 is dat de pensioenrichtleeftijd die wij gebruiken bij de vaststelling van jouw pensioenopbouw per jaar.

Je gaat niet op je 68ste met pensioen. Daarom herrekenen wij jouw totale opgebouwde pensioen naar jouw werkelijke pensioendatum. In ons deelnemersportaal gaan we bij de voorbeeldberekeningen uit van jouw AOW-datum. Ga je 8 maanden eerder met pensioen, dan moeten we jouw pensioen 8 maanden langer uitkeren. Daardoor gaat het jaarlijkse pensioenbedrag ongeveer 3,8% omlaag. Ga je 5 maanden eerder met pensioen dan is het verschil ongeveer 2,4%. Bij 4 maanden is het verschil ongeveer 1,9% en bij 3 maanden 1,5%. De procentuele verlaging per jaar is aanvullend op de gemiste opbouw. Deze procentuele verlaging krijg je terug via de verlenging van jouw uitkering met 8, 5, 4 of 3 maanden.  

Let op: Door de vervroeging van jouw AOW-leeftijd krijg je eerder en langer AOW uitbetaald. Dit levert je een voordeel op van € 844 bruto per maand (op basis van het huidige AOW-bedrag). 

* Over een deel van jouw bruto salaris bouw je géén pensioen op. Dat komt omdat je later AOW krijgt van de overheid. Daarom trekken wij een bedrag af van jouw salaris. Dit noemen wij de franchise. Over het bedrag dat overblijft, bouw je elk jaar pensioen op.
6. Kan ik mijn pensioen laten uitbetalen vanaf mijn oorspronkelijke AOW-leeftijd?
Je kunt de uitbetaling van jouw pensioen uitstellen tot 5 jaar na jouw AOW-datum. Hoe langer je wacht met de uitbetaling van jouw pensioen, hoe hoger het jaarlijkse bedrag wordt dat je van ons ontvangt. Je kunt er ook voor kiezen om eerst een lager bedrag te laten uitkeren en daarna een hoger bedrag, of andersom. Er zijn verschillende keuzes mogelijk.   
7. Verandert mijn pensioenregeling door het pensioenakkoord?
De manier waarop je pensioen opbouwt, wordt in het nieuwe stelsel anders. Dat heeft vooral te maken met de verdeling tussen jonge en oudere deelnemers. Hoe jouw regeling er straks precies komt uit te zien, hangt af van de afspraken die sociale partners hierover maken. Vanaf 2027 wordt alleen pensioen opgebouwd via een pensioenkapitaal (premieregeling). Daarin is afgesproken hoeveel premie er wordt ingelegd in jouw kapitaal. Jouw pensioenkapitaal beweegt mee met de economie. Als het tegenzit gaat het pensioenkapitaal omlaag en als het meezit gaat het pensioenkapitaal omhoog. Jouw opgebouwde kapitaal bepaalt als je met pensioen gaat de hoogte van jouw pensioen. Elk jaar krijg je een inschatting van jouw toekomstige pensioen, met een optimistische verwachting, een pessimistische verwachting en eentje er tussenin.
8. Wordt mijn pensioen straks eerder verhoogd?
In het nieuwe pensioenstelsel wordt het mogelijk om de pensioenen eerder te verhogen. Dat betekent dat pensioenen eerder verhoogd kunnen worden om de gestegen kosten van levensonderhoud op te vangen. Dit komt doordat we in het nieuwe pensioenstelsel geen reservebuffer hoeven aan te houden. Is de dekkingsgraad hoger dan 100%? Dan kunnen we jouw pensioen verhogen op basis van het akkoord zoals dat er nu ligt. Veel zaken moeten nog wel worden uitgewerkt. In het nieuwe pensioenstelsel moeten we de pensioenen ook eerder verlagen. Meer informatie hierover vind je bij vraag 10.
9. Wordt mijn pensioen volgend jaar al verhoogd?
Dat is niet onze verwachting. Volgend jaar gelden de huidige regels nog, waarbij we eerst een buffer op moeten bouwen voor we de pensioenen mogen verhogen. Als het nieuwe pensioen is ingegaan, krijg je een pensioenkapitaal en een verwacht pensioen in een scenario als het meezit (optimistisch), een scenario als het tegenzit (pessimistisch) en een scenario ertussenin. Als het goed gaat met de economie, ga je dat directer voelen omdat jouw aandeel in het collectieve pensioenkapitaal daardoor omhoog gaat. Gaat het slechter, dan merk je dat ook meteen. Dat is nu al zo bij deelnemers met een premieregeling, en zo gaat het straks worden bij alle deelnemers. Maar zo ver is het nog niet. Mogelijk worden de regels vanaf 2023 wel versoepeld waardoor de pensioenen sneller verhoogd kunnen worden, maar dit moeten we afwachten. Wel is duidelijk dat de minder strenge regels voor het verlagen van pensioen van dit jaar, ook gelden voor 2022.
10. Wordt mijn pensioen straks eerder verlaagd?
Het pensioen gaat in het nieuwe stelsel meer meebewegen met de economie. De kans op verlagingen neemt hierdoor toe. Zodra de dekkingsgraad onder de 100% komt, moeten we in het nieuwe stelsel verlagen. Nu is dat niet zo. Die korting mag dan wel worden uitgesmeerd over maximaal 10 jaar. Dat wil zeggen dat de pensioenen eerder in stapjes kunnen worden verlaagd als het financieel tegenzit. De details hiervoor moeten nog worden uitgewerkt. Het duurt nog minstens 4 jaar voor het nieuwe stelsel ingevoerd kan zijn. In het nieuwe pensioenstelsel wordt het ook mogelijk om de pensioenen eerder te verhogen. Meer informatie hierover vind je bij vraag 9.


Staat jouw vraag er niet tussen?
Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag!

Wij passen deze pagina regelmatig aan
Veel zaken uit het pensioenakkoord moeten nog verder worden uitgewerkt in wet- en regelgeving. Wij houden dit natuurlijk voor je in de gaten. Zo nodig passen we deze pagina hierop aan.

  

  

  

 Inhoudseditor